81 - අච්චු ගැසූ කාසි අලවමු

අච්චු ගැසූ කාසි අලවමු.