48 - ඉලක්කම් පිළිවෙළින් යා කරමු ලස්සනට පාට කරමු

ඉලක්කම් පිළිවෙළින් යා කරමු. ලස්සනට පාට කරමු.