59 - උස වැඩි ම රූපය පාට කරමු

උස වැඩි ම රූපය පාට කරමු.