7 - එකට එක යා කරමු වැඩි ගොඩ රවුම් කරමු

එකට එක යා කරමු. වැඩි ගොඩ රවුම් කරමු.