75 - ගණන් කරමු අකුරෙන් ලියමු

ගණන් කරමු. අකුරෙන් ලියමු.


අරලිය මල්................යි.

මුද්දර...................යි.