30 - ජලය වැඩියෙන් අල්ලන භාජනය පාට කරමු

ජලය වැඩියෙන් අල්ලන භාජනය පාට කරමු.