61 - දිග අඩු ම රූපයට යටින් ඉරක් අඳිමු

දිග අඩු ම රූපයට යටින් ඉරක් අඳිමු.