67 - පෙර සංඛ්‍යාව හා පසු සංඛ්‍යාව ලියමු

පෙර සංඛ්‍යාව හා පසු සංඛ්‍යාව ලියමු.