ගැණූම් ජනලය - 10-වසර ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය

ගැණූම් ජනලය

මුලික සටහන් පොත් වලින් එකක් වන ගැණුම්  ජ'නලය පිළිබද උගනිමු................................ 10 ශ්‍රේණීය

 

ගැණුම් ජ'නලය

ව්‍යාපාරයක් නැවත විකිණීමේ පරමාර්ථයෙන් ණයට ගන්නා ලද වෙළඳපොළ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සටහන් කරන මූලික පොත ගැණුම් ජර්නලයයි.

ගැණුම් ජනලයේ ගණුදෙනු සටහන් කරනු ලබන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛන පදනම් කරගෙනය.

 

ඉන්වොයිසය

ණුදෙනුව අදාල භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තර ඇතුලත් කොට විකිණුම්කරු විසින් ගැණුම්කරු වෙත යවන ලියවිල්ලයි.මෙය ගැණුම්කරුගේ පැත්තෙන් ගැණුම් ඉන්වොයිසය වන අතර විකිණුම්කරුගේ පැත්තෙන් මෙය විකිණුම් ඉන්වොයිසය නමින් හැඳින්වේ.

 

ඉන්වොයිසයක අන්තර්ගත  ප්‍රකාශිත අදහස්

කොන්දේසි : 10/20/ශුද්ධ 60

දින 60ක් ඇතුළත ණය බේරුම් කළ යුතු බවත් දින 20ක් ඇතුළත මුදල් ගෙවන්නේ නම් 10%ක මුදල් වට්ටමක් ලැබෙන බවය.

වට්ටම් 

වෙළඳ ගණුදෙනු ණයට සිදු කරන විට ඉක්මණින් ණය බේරුම් කිරීමට ගැණුම්කරු පෙළඹවීම සඳහා යම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ ණය බේරුම් කළ හොත් ණය මුදලෙන් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් අඩු කරන බවට කොන්දේසියක් විකිණුම්කරු විසින් ඉන්වොයිසයේ ඇතුලත් කෙරේ.මෙසේ නියමිත කාලය තුළ ණය බේරුම් කිරීමෙන් ණය මුදලෙන් කරනු ලබන අඩු කිරීම මුදල් වට්ටමකි.

ශුද්ධ වටිනාකම

භාණ්ඩයක ලකුණු කල මිලෙන් වෙළඳ වට්ටම අඩු කිරීමෙන් පසු ලැබෙන අගය ශුද්ධ වටිනාකමයි.

 

ගැණුම් ජ'නලයක ආකෘතියේ අඩංගු විය යුතු කරුණු

 

දිනය

ගනුදෙනුව සිදු වු දිනය මෙහි සදහන් කරයි

ඉන්වොයිස් අංකය

අදාල ඉන්වොයිස් අංකය සඳහන් කෙරේ. අදාළ අභ්‍යාසය තුළ බෝහො දුරට ලබා දෙයි.

සැපයුම්කරු

භාණ්ඩ ණයට සපයන පුද්ගලයින්ගේ ආයතන වල නම සඳහන් කෙරේ. 

වටිනාකම

එක් එක් ඉන්වොයිසයේ සඳහන් වටිනාකමෙන් වෙළඳ වට්ටම අඩු කල ලැබෙන ශුද්ධ වටිනාකම ඇතුලත් කෙරේ.

ලෙජර් පිටුව

සැපයුම්කරුගේ ගිණුමේ දැක්වෙන ලෙජර් පිටු අංකය සඳහන් කෙරේ.

 

ගැනුම් ජ'නලය ආශ්‍රීත අභ්‍යාස කිරීම තුළින් ඔබේ දැනුම වර්ධනය කර ගත හැක.