ගිණුම්කරණය ආශ්‍රිත කෙටි සටහන් - 10-වසර ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය

ගිණුම්කරණය ආශ්‍රිත කෙටි සටහන්

ශේෂ පත්‍රය - කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවක ව්‍යාපාර ආයතනයක වත්කම්, බැරකම් හා හිමිකම් වල ප්‍රමාණය නිරුපනය කෙරෙන ප්‍රකාශනය ශේෂ පත්‍රය වේ.

පොත් තැබීම - මුදලින් මැනිය හැකි ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු ක්‍රමානුකුලව වාර්තා කිරීමේ කාර්යය පොත් තැබීම වේ.

ගිණුම්කරණය මගින් සම්පාදනය කෙරෙන තොරතුරු අංග තුංකි. එනම්,

1.කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ තොරතුරු

2.මුල්‍ය ගණකාධිකරණ තොරතුරු

3.පිරිවැය ගණකාධිකරණ තොරතුරු

 

ගනුදෙනු වල ලක්ෂණ කිහිපයකි.එනම්,

1.එය කළමනාකරණ තිරණයක ප්‍රතිඵලයක් වීම

2.එය මුදලින් මැනිය හැකි වීම

3.එය ගිණුම්කරණ ඒකකයක පවතින සම්පත් හා හිමිකම් වල වෙනසක් ඇති වීම කෙරෙහි බලපෑම

 

ගෙවුම් වවුචරය - ව්‍යාපාර විසින් සැම මුදල් ගෙවීමක දී ම ඊට අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කර වගකිව යුතු පුද්ගලයෙකු විසින් අත්සන් කර ගෙවීම සනාථ කිරීම සදහා පිළියෙළ කරන ලියවිල්ල ගෙවුම් වවුචරය වේ.

 

ලදුපත - ව්‍යාපාරයකට යම් මුදලක් ලැබුණු විට එම ලැබීම සනාථ කරමින් ව්‍යාපාරය විසින් මුදල් ගෙවූ පාර්ශවය වෙත නිකුත් කරන කුවිතාන්සිය ලදුපත වේ.

 

මුලාශ්‍ර ලේඛන - ව්‍යාපාර ගනුදෙනු සිදු වූ විට එම ගනුදෙනුවට මුල් වී ක්‍රියා කරන අංශය විසින් ගනුදෙනුව පිළිබද සියලු විස්තර අන්තර්ගත කොට වගකිව යුතු නිලධරියෙකු විසින් අත්සන් කර පිළියෙළ කරන ලියවිලි මුලාශ්‍ර ලේඛන වේ.

 

මුලාශ්‍ර ලේඛන වල ප්‍රයෝජන

1.ගනුදෙනුවට අදාල ආරම්භක ලියවිල්ල ලෙස යොදා ගත හැකි වීම

2.ගනුදෙනුව සනාථ කිරීම සදහා ලිඛිත සාක්ෂියක් ලෙස භාවිත කල හැකි වීම

3.ගනුදෙනුව පිළිබද අතිරේක විස්තර ලබා ගත හැකි වීම

 

මුලික සටහන් පොත් වල අවශ්‍යතාව

1.කලපරිච්චේදයකට අයත් එකම ස්වරුපයේ ගනුදෙනු වර්ග කර සටහන් කිරීමට අවශ්‍ය වීම

2.මුලික සටහන් පොත් වල ගනුදෙනු සටහන් කල පසු ඒවා ලෙජර් ගිණුම් වලට පිටපත් කිරීම පහසු වීම

3.ගිණුම්කරණ දෝෂ අඩු වීම

 

 

ගිණුම්කරණයේ ඇති ගිණුම් වර්ග

1.වත්කම් ගිණුම - උදාහරණ  - ගොඩනැගිලි ගිණුම, ණයගැති ගිණුම, මුදල් ගිණුම

2.වගකීම් ගිණුම - උදාහරණ  -බැංකු ණය ගිණුම, ණය හිමි ගිණුම, ගෙවිය යුතු විදුලි ගාස්තු ගිණුම

3.හිමිකම් ගිණුම - උදාහරණ  -ප්‍රාග්ධන ගිණුම, ගැනිලි ගිණුම

4.අදායම් ගිණුම - උදාහරණ  - විකුණුම් ගිණුම, කොමිස් අදායම් ගිණුම, පොලි ආදායම් ගිණුම

5.වියදම් ගිණුම - උදාහරණ  -වැටුප් ගිණුම, රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුම, විදුලි ගාස්තු ගිණුම

 

පොදු ජර්නලය - යම්කිසි ගනුදෙනුවක් සටහන් කිරීම සදහා එයට අදාල විශේෂ වූ මුලික පොතක් නැති අවස්ථාවක දී එම ගනුදෙනු සටහන් කිරීම සදහා යොදා ගනු ලබන මුලික පොත පොදු ජර්නලය වේ.

 

පොදු ජර්නලයක සටහන් කරන කරුණු

1.ආරම්භක සටහන්

2.ජංගම නොවන වත්කම් මිලට ගැනීමේ සටහන්

3.වැරදි නිවැරදි කිරීමේ සටහන්

4.ගැලපුම් සටහන්

 

බැරපත - ආපසු එවුම් ජර්නලයේ ගනුදෙනු සටහන් කිරීම  පිණිස භාවිත කරනු ලබන මුලික ලේඛනය බැරපත වේ.

 

ආපසු එවුම් ජර්නලය -  ව්‍යාපාරයක් විසින් විකුණන ලද භාණ්ඩ ඒවා මිලට ගත් ගැනුම්කරුවන් ආපසු එවන්නේ නම් ඒ පිලිබදව සටහන් කරන මුලික පොත ආපසු එවුම් ජර්නලය වේ.

 

විකුණුම් ජර්නලය - නැවත විකිණීමේ අරමුණින් මිලට ගත් භාණ්ඩ ණයට විකිණීමේ දී ඊට අදාල ගනුදෙනු සටහන් කරන මුලික පොත විකුණුම් ජර්නලය වේ.

 

හරපත - ආපසු යැවුම් ජර්නලයේ ගනුදෙනු සටහන් කිරීම පිණිස භාවිත කරනු ලබන මුලාශ්‍ර ලේඛනය හරපත වේ.

 

ආපසු යැවුම් ජර්නලය - ව්‍යාපාරයක් විසින් නැවත විකිණීමේ අපේක්ෂාවෙන් ණයට ගත් භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ට ආපසු යැවීමට අදාල ගනුදෙනු සටහන් කරන මුලික පොත ආපසු යැවුම් ජර්නලය වේ.

ඉන්වොයිසය - ගනුදෙනුවට අදාල භාණ්ඩ පිළිබද විස්තර ඇතුලත් කොට විකුණුම්කරු විසින් ගැනුම්කරු වෙත යවනු ලබන ලියවිල්ල ඉන්වොයිසය වේ.

 

ගැනුම් ජර්නලය - ව්‍යාපාරයක් නැවත විකිණීමේ පරමාර්ථයෙන් ණයට ගත් භාණ්ඩ සම්බන්ධ තොරතුරු සටහන් කරන මුලික පොත ගැනුම් ජර්නලය වේ.

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)