චෙක්පත් - 10-වසර ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය

චෙක්පත්

චෙක්පතක් යනු

ජංගම ගිණුම් හිමියෙකු විසින් නිශ්චිත මුදලක් එහි සදහන් පුද්ගලයාට හෝ රැගෙන එන අයෙකුට ගෙවන ලෙස බැංකුවට කරනු ලබන ලිඛිත නියෝගය

චෙක්පතක් ලෙස හැදින්වේ.

 

චෙක්පතක් හා සම්බන්ධ පාර්ශ්ව.......

  • අණකරු    - චෙක්පත අත්සන් කරන පුද්ගලයා හෙවත් ජංගම ගිණුම හිමියා අණකරු වේ.
  • අණලදු     - ජංගම ගිණුම පවත්වා ගෙන යනු ලබන බැංකු අණලදු වේ.
  • ආදායකයා - චෙක්පතේ සදහන් මුදල ලබා ගැනීමට අයිතිය ඇති පුද්ගලයා හෙවත්  චෙක්පතේ නම සදහන් පුද්ගලයා වේ.

 

චෙක්පත් රේඛනය

 

චෙක්පතක් මුහුණත හරහා සමාන්තර රේඛා දෙකක් ඇදීම  චෙක්පත් රේඛනය ලෙස හැදින් වේ.

මෙම සමාන්තර රේඛා නොමැතිව බැංකුවක නමක් සදහන් කිරීම ද රේඛනයක් ලෙස සලකයි.

මෙම සමාන්තර රේඛා දෙක තුළ සම්මත වාක්‍යක් තිබීය හැක.

 

චෙක්පත් රේඛනය කීරීම ආකාර දෙකකි

1. සාමාන්‍ය රේඛනය

2. විශේෂ රේඛනය

 

මුහුණටම ගහනවාද?

චෙක්පතක් රේඛණය කිරීම යනු චෙක්පත මුහුණත හරහා සරල සමාන්තර රේඛා දෙකක් ඇදිම වේ

ඊට අමතරව සමාන්තර රේඛා තුළ හෝ සමාන්තර රේබා නොමැතිව වුවද සම්මත වාක්‍යයක් ලිවිමද රේඛණයක් වේ ....

එය චෙක්පත ඉහළින් හෝ පහළින් කළ හැක.

එහෙත් ආදායකයාගේ නම හා මුදල ලියන ස්ථාන උඩ සමාන්තර රේබා ඇදිමෙන් ‍චෙක්පත අවලංගු වේ.

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.
 
 
 

ආයුෂ කාලය.....

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන අංශ දෙක විසින්ම චෙක්පත් නිකුත් කරනු ලැබේ. පෞද්ගලික අංශය නිකුත් කරන චෙක්පතක වලංගු කාලය දින 180 වන අතර රාජ්‍ය අංශය නිකුත් කරන චෙක්පතක වලංගු කාලය දින 30කි.

No automatic alt text available.
 
 
No automatic alt text available.