ද්විත්ව සටහන් න්‍යාය - 10-වසර ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය

ද්විත්ව සටහන් න්‍යාය

ද්විත්ව සටහන් න්‍යාය

 

සාමාන්‍ය

ස්වභාවය

වැඩි වීම අඩු වීම
වත්කම් හර හර බැර
වියදම් හර හර බැර
වගකීම් බැර බැර හර
ආදායම් බැර බැර හර
හිමිකම් බැර බැර හර