ජෛව ලෝකය - 10-වසර විද්‍යාව

ජෛව ලෝකය

01) ජීවීන් ගැන විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයක් මුල්වරට හදුන්වා දුන්නේ,

 1. ප්ලේටෝ         2. ආකිමිඩිස්               3. ඇරිස්ටෝටල්           4. ක්ලෝඩියස් ටොලමි

02) රාජධානි පහේ වර්ගීකරණය ඉදිරිපත් කළේ කවුද?

 1. කාල් වූස්          2. රොබට් විටේකර්      3. රොබට් වින්සන්ට්       4. කැරොලස් ලීනියස්

03) අධිරාජධානි තුනේ වර්ගීකරණය ඉදිරිපත් කළේ කවුද?

 1. කාල් වූස්          2. රොබට් විටේකර්      3. රොබට් වින්සන්ට්       4. කැරොලස් ලීනියස්

04) ආකියා අධිරාජධානියට අයත් ජීවීන්ගේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. සංවිධානය වූ න්‍යෂ්ටියක් ඇත.
 2. ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික ජීවීන් වේ.
 3. ආන්තික පරිසර වල ජීවත් වීමට හැකියාව ඇත.
 4. ප්‍රතිජීවක වලින් විනාශ කළ නොහැකිය.

05) බැක්ටීරියා අධිරජධානියට අයත් ජීවීන්ගේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. සංවිධානය වූ න්‍යෂ්ටියක් නැත.
 2. සූ න්‍යෂ්ටික ජීවීන් වේ.
 3. ප්‍රතිජීවක මගින් විනාශ කළ හැකිය.
 4. ඇතැම් විට ව්‍යාධි ජනකයින් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

 06) ඉයුකැරියා අධිරාජධානියට අයත් ජීවීන්ගේ ලක්ෂණයක් වන්නේ,

 1. සංවිධානය වූ න්‍යෂ්ටියක් නැත.
 2. ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික ජීවීන් වේ.
 3. ප්‍රතිජීවක මගින් විනාශ කළ හැකිය.
 4. ප්‍රතිජීවක වලින් විනාශ කළ නොහැකිය.

07) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියට අයත් ජීවීන්ගේ ලක්ෂණයක් වන්නේ,

 1. සංවිධානය වූ න්‍යෂ්ටියක් සහිතය.
 2. ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික ජීවීන් වේ.
 3. ජලය සහිත පරිසරවල ජීවත් විය නොහැක.
 4. ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියට අයත් කිසිදු ජීවියෙකු ප්‍රභාසංස්ලේෂක නොවේ.

08) බැක්ටීරියා රෝපණයට ගන්නා මාධ්‍ය සාදන ඒගාර් නිෂ්පාදනයට දායක වන්නේ,

 1. දිලීර වේ.             2. ප්‍රොටිස්ටාවන් වේ.             3. ආකියා අධිරාජධානියේ ජීවීන් වේ.        4. ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික ජීවීන් වේ.

09) කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය කිරීමට විශේෂ දායකත්වයක් දක්වන්නේ,

 1. දිලීර වේ.             2. ප්‍රොටිස්ටාවන් වේ.          3. හරිත ඇල්ගී වේ.           4. සයනොබැක්ටීරියාවන් වේ.

10) ප්ලාන්ටේ රාජධානිය බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙක වන්නේ,

 1. සපුෂ්ප ශාක හා අපුෂ්ප ශාක වශයෙනි.
 2. බීජ හටගන්නා ශාක හා බීජ හට නොගන්නා ශාක වශයෙනි.
 3. පත්‍ර සහිත හා පත්‍ර රහිත වශයෙනි.
 4. මුදුන් මුලක් සහිත හා මුදුන් මුලක් රහිත වශයෙනි.

11) හයිඩ්‍රා , මුහුදු මල , ජෙලි මසුන් වැනි සතුන් අයත් වන වංශය වන්නේ,

 1. මොලුස්කා          2. ආත්‍රොපෝඩා           3. ඇනෙලීඩා          4. නිඩාරියා

12) සීලෝමය නැමති දේහ කුහරය මුලින්ම විකසනය වූ සත්ත්ව වංශය වන්නේ,

 1. මොලුස්කා       2. ආත්‍රොපෝඩා         3. ඇනෙලීඩා      4. නිඩාරියා

13) මෘදු දේහ දරන ත්‍රිපස්තරික සතුන් අයත් වන වංශය වන්නේ,

 1. මොලුස්කා         2. ආත්‍රොපෝඩා         3. ඇනෙලීඩා      4. නිඩාරියා

14) මෘද්වංශීන් යනු,

 1. මොලුස්කා         2. ආත්‍රොපෝඩා         3. ඇනෙලීඩා      4. නිඩාරියා

15) සන්ධිපාදිකයින් යනු,

 1. මොලුස්කා          2. ආත්‍රොපෝඩා         3. ඇනෙලීඩා      4. නිඩාරියා

16) ජීවීන් සඳහා සාර්ථක නාමකරණයක් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ කවුරැන් විසින්ද?

 1. කාල් වූස්           2. රොබට් විටේකර්           3. රොබට් වින්සන්ට්             4. කැරොලස් ලීනියස්

17) HOMO SAPEINS නිවැරැදිව ද්විපද නාමකරණය කර ඇත්තේ,

      1.HOMO sapeins        2.  HOMO SAPEINS         3. Homo Sapeins             4. Homo sapiens

18) රෙප්ටීලියා යටතට අයත් නොවන්නේ,

 1. කටුස්සා              2. සලමන්දරා              3. තලගොයා            4. කිඹුලා

19) ක්ෂීරපායින්ගේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. හෘදයේ කුටීර හතරක් තිබීම
 2. රෝම වලින් ආවරණය වූ සමක් තිබීම.
 3. චලතාපී වීම.
 4. බාහිර කන් පෙති තිබීම.

20) අචලතාපී සත්ත්ව වර්ගය වන්නේ,

 1. මතස්‍යයින්         2. උභය ජීවීන්         3. උරගයින්        4. පක්ෂීන්

21) ඒක බීජ පත්‍රී ශාක වලට අයත් ලක්ෂණයක් වන්නේ,

 1. තන්තු මුල් තිබීම.        2. මුදුන් මුල තිබීම            3. කඳ බෙදී තිබීම.           4. ද්විතියික වර්ධනයක් සිදුවේ. 

 

22) බීජ හටනොගන්නා අපුෂ්ප ශාකයක් නොවන්නේ,

 1. මාකැන්ටියා          2. සෙලජිනෙල්ලා           3. පයිනස්           4. සැල්වීනියා

23) ගෝනා අයත්වන මැමේලියා ගෝත්‍රය වන්නේ,

 1. Order Primates 2. Order Cetacea           3. Order Chiroptera                        
 2. Order Artiodactyla

24) කිරි වවුලා , මා වවුලා වැනි සතුන් අයත්වන මැමේලියා ගෝත්‍රය වන්නේ,

 1. Order Primates           2. Order Cetacea           3. Order Chiroptera             4. Order Artiodactyla

25) තල්මසා , ඩොල්ෆින් වැනි සතුන් අයත්වන මැමේලියා ගෝත්‍රය වන්නේ,

 1. Order Primates           2. Order Cetacea           3. Order Chiroptera                       
 2. Order Artiodactyla

26) මිනිසා , උණහපුලුවා වැනි සතුන් අයත්වන මැමේලියා ගෝත්‍රය වන්නේ,

 1. Order Primates         2. Order Cetacea           3. Order Chiroptera               4. Order Artiodactyla

27) පැස්බරා , වළි කුකුළා , ගිරවා වැනි සතුන් අයත්වන්නේ,

 1. ඇම්ෆිබියා         2. රෙප්ටීලියා        3. ආවේස්           4. පිස්කේස්

28) 

 • ග්‍රන්ථිවලින් තොර වියළි සමක් දරයි.සම කොරල සහිතයි.
 • සංචරණය සඳහා පංචාංගුලික ගාත්‍රා පිහිටයි.
 • ශ්වසනය පෙනහලු මගින් සිදුකරයි.
 • චලතාපී සතුන්ය.
 • අභ්‍යන්තර සංසේචනය සිදුකරයි.

ඉහත ලක්ෂණ දරන සත්ත්ව වර්ගය වන්නේ,

 1. ඇම්ෆිබියා        2. රෙප්ටීලියා       3. ආවේස්           4. පිස්කේස්

29)

 • කරදිය හා මිරිදිය පරිසරවල වාසය කරයි.
 • සිහින් දිග පණු ආකාර දේහ දරයි.
 • දේහය ද්විපාර්ශ්වික සමමිතියක් දක්වයි.
 • දේහය තුළ ශරීර බිත්තිය හා අන්ත්‍රය අතර තරලයක් සහිත කුහරයක් පවතී.

ඉහත ලක්ෂණ දරන සත්ත්ව වර්ගය වන්නේ,

 1. ඇම්ෆිබියා         2. රෙප්ටීලියා          3. ආවේස්           4.ඇනෙලිඩා

30) සෙලජිනෙල්ලා අයත් වන්නේ,

 1. ටෙරෝෆීටා           2. ලයිකෝෆීටා            3. අක්මා ශාක            4. පාසි ශාක

31) පොගනාටුම් අයත් වන්නේ,

 1. ටෙරෝෆීටා              2. ලයිකෝෆීටා            3. අක්මා ශාක         4. පාසි ශාක

32) මාකැන්ටියා අයත් වන්නේ,

 1. ටෙරෝෆීටා               2. ලයිකෝෆීටා            3. අක්මා ශාක         4. පාසි ශාක

33)

 • පත්‍ර සමාන්තර නාරටි වින්‍යාසයක් දරයි.
 • ද්වීතියික වර්ධනයක් සිදු නොවේ.
 • ත්‍රී අංකී පුෂ්ප දරයි.
 • කඳ ශාඛනය වී නැත.

      ඉහත ලක්ෂණ දරන ශාකය,

 1. ඒක බීජ පත්‍රී ශාකයකි.               2. ද්වි බීජ පත්‍රී ශාකයකි.                3. විනාල ශාකයකි.            4. සනාල ශාකයකි.

34) ගල්මල් නිර්මාණය කරන්නේ,

 1. මොලුස්කාවන් විසිනි.                2. ඇනෙලීඩාවන් විසිනි.                3. කොරල් බුහුබාවන් විසිනි.              4. එකයිනොඩර්මේටාවන් විසිනි.

 

34) කොඩේටා වංශයට පරිණාමික බන්ධුතා පෙන්වන සත්ත්ව වංශයට අයත් සතෙකු නොවන්නේ,

 1. ඉකිරියා         2. මුහුදු කැකිරි             3. මුහුදු ලිලී               4. දැල්ලා

35) අභ්‍යන්තර සැකිල්ල කාටිලේජ වලින් සෑදී ඇති මතස්‍යයින් අයත් වන වර්ගය වන්නේ,

 1. ඇම්ෆිබියා        2. රෙප්ටීලියා                3. ඔස්ටෙයික්තියේස්             4. කොන්ඩ්‍රික්තියේස්

36) මුහුදු අශ්වයා අයත් වන වංශය වන්නේ,

 1. මොලුස්කා              2. පිස්කේස්               3. එකයිනොඩර්මේටා             4. සිලෙන්ටරේටා

37) සිලෙන්ටරේටා වංශයට අයත් ජීවියෙකි.

 1. මුහුදු මල         2. කූඩැල්ලා                  3. දැල්ලා                4. ඉස්සා

38) විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණ මට්ටම් අනුපිළිවෙළින් නිවැරැදිව  දැක්වෙන්නේ,

 1. අධිරාජධානිය,රාජධානිය,වංශය,වර්ගය,කුලය,ගෝත්‍රය,විශේෂය,ගණය
 2. අධිරාජධානිය,රාජධානිය,වංශය,වර්ගය,ගෝත්‍රය,කුලය,ගණය,විශේෂය
 3. අධිරාජධානිය,රාජධානිය,වංශය,වර්ගය,කුලය,ගෝත්‍රය,ගණය විශේෂය
 4. අධිරාජධානිය,රාජධානිය,වංශය,වර්ගය,ගෝත්‍රය,ගණය,කුලය,විශේෂය

39) විවෘත බීජක ශාකයක් වන්නේ,

 1. පොල්                    2. සීකස්                  3. පොගනාටුම්                   4. තල්

40) ද්විපද නාමකරණයේ සම්මතයක් ලෙස සැලකෙන්නේ,

 1. පළමු පදය ගණ නාමය හෙවත් විශේෂණ පදය ලෙසද,දෙවන පදය සුළු

         නාමය ලෙසද හැඳින්වේ.

 1. විශේෂණ පදයේ මුල අකුර කැපිටල් වලින්ද,අනෙක් අකුරු සියල්ල

         සිම්පල්වලින්ද ලියා දක්වයි.

      3.  නාමය මුද්‍රණය කරනවිට යටින් ඉරක් ඇඳිය යුතුය.

      4.  ජීව විද්‍යාත්මක නාමය ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලින් ලියා දක්වයි.