තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 2 - 10-වසර විද්‍යාව

තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 2

26. අංශූ ශ්‍රේණියක මධ්‍ය රේඛාවේ හෙවත් මුල් පිහිටීමේ සිට පහළම ලක්ෂ්‍යයට ඇති විස්ථාපනය හදුන්වන්නේ පහත සදහන් කවර පදය මගින්ද?

1. විස්ථාරය මගින්ය

2. සංඛ්‍යාතය මගින්ය
3. තරංග ආයාමය නමින්ය

4. තරංග වල ප‍්‍රවේග නමින්ය

 

27. ” හඩේ සැර ” මනින ඒකකය වන්නේ පහත සදහන් කවරක්ද?
1.හර්ට්ස්ය

2. කිලෝහර්ට්ස්ය

3. ඩෙසිබල්ය

4. ජූල්ය

 

28. ඇද තතක කම්පන සංඛ්‍යාතය කෙරේ බලපාන සාධකය මින් කවරක්ද?
1. ඇදි තතෙහි කම්පනය වන කොටසෙ දිග
2. ඇදි තතෙහි ආතතිය
3. ඇදි තතෙහි දිග ඒකකයක ස්කන්ධය
4. මේ සියල්ලම

29. තත් භාණ්ඩයක් නොවන්නේ පහත සදහන් කවරක්ද?
1. වයලීනය

2. සෙලෝව

3. හක්ගෙඩිය

4. ගිටාරය

 

30. ශුශිර භාණ්ඩයක් නොවන්නේ මින් කවරක්ද?
1. බැජෝව

2. බටනළාව

3. හොරණෑව

4 ට්‍රම්පට්


31. සමාඝාත භාණ්ඩයක් වන්නේ මින් කවරක්ද?
1 දවුල

2 රබාන

3 තම්මැට්ටම

4 මේ සියල්ලම

 

32. යම් සිවරයක තාරතාව තීරණය කරනු ලබන්නේ , එම ස්වරය උදවන ධිවනි
තරංගයේ,
1. සංඛ්‍යාතය මගින්ය

2. විස්තාරය මගින්ය
3. තරංග ආයාමය මගින්ය

4. අනුනාදය මගින්ය


33. තාරතාවේ ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ හෝ පටිපාටියෙන් ස්වර සප්තකයක් යොදා
ගත් කළ ගොඩනැගෙන්නේ පහත සදහන් කවරක්ද?
1. අනුනාදයක්ය

2. දෝංකාරයක්ය
3. සංගීත ග‍්‍රාමයක්ය

4. ඝෝෂාවක්ය


34. අති ධිවනික තරංග භාවිත වන්නේ පහත සදහන් කවර කටයුත්තක් සදහාද?
1. ලිතෝ ට්‍රප්ටරය මගින් මුත‍රාගල් පිපිරවීම
2. භූගත ජලය හා පාෂාණ තෙල් නිධි ආදී සම්පත් සෙවීම
3. මව්කුස වැඩෙන දරුවන්, මොළය වැනි තැන් නිරීක්ෂණයට යොදා ගන්නා
පරිලා්කන යන්ත‍රවල Scanning machine
4. ඉහත සදහන් සියල්ලම භාවිත වෙයි.

 

35. දෝංකාරය ඇසීමට ධිවනි පරාවර්තකයත් නිරීක්ෂකයාත් අතර අවම දුර කොපමණ
විය යුතුද?
1. 50 පැ කි

2. 02 ප කි

3. 16.5 ප කි

4. 34 ප කි


36. දෝංකාරය ප‍රයෝජනයට ගන්නේ පහත සදහන් කවර කටයුත්තක් සදහාද?
1. මුහුදේ ගැඹූර මැනීමට
2. දියයට මතස්‍ය රැුහැන් සොයා ගැනීමට
3. මුහුදුබත් වූ නැව්වල සුන්බුන් සොයා ගැනීමට
4. මේ සියලූම කාර්යයන් සදහා ප‍රයෝජනයට ගත හැකිය

 

37. ආලෝකය අයත් වන්නේ කවර තරංග ගණයටද?
1. ධිවනි තරංග ගණයටය

2. විද්‍යුත් චුම්භක තරංග ගණයටය
3. කෙටි තරංග ගණයටය

4. මධ්‍යම තරංග ගණයටය

 

38. යම් පෘෂ්ටයක් මත වැටෙන ආලෝක කිරණ එම මාධ්‍යය ඔස්සේම වෙනත් දිශාවකට
ගමන් කරවීම හදුන්වන්නේ
1.ආලොක වර්තනය මගිනි

2. ආෝක පරාවර්තනය නමිනි
3. පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය මගිනි

4. මිරිගුව නමිනි

 

39. ආලෝක කිරණයක්  AB තල දර්පණයක් මත පතිතවී ගමන කන අයුරු BC
පහත කිරණ සටහන මගින් දැක්වේ

 මෙහි AB වලින් දැක්වෙන ආලෝක කිරණය හදුන්වන්නේ කවර නමකින්ද?
1. පරාවර්තන කිරණය නමිනි
2. නිර්ගත කිරණය මගිනි
3. පතන කිරණය නමිනි
4. අපගමන කිරණය නමනි

 

40. ඉහත ප‍රශ්න අංක 39 හි කිරණ සටහනේ BC වලින් දැක්වෙන්නේ

1. පතන කිරණයයි

2. වර්තන කිරණයයි
3. නිර්ගත කිරණයයි

4. පරාවර්තන කිරණයයි

 

41. ඉහත ප‍රශ්න අංක 37 හි කිරණ සටහනේ ABC කිරණය හා BCD කෝණයේ අගය
පිළිබදව කුමක් කිව හැකිද?
1. ABC අගයට වඩා CBD හි අගය අඩුය
2. ABC අගයට වඩා CBD හි අගය වැඩිය
3. ABC අගය CBD අගයට සමානය
4. දී තිබෙන දත්ත ප‍රමාණවත් නැත

 

42. තලදර්පණ වලින් සෑදෙන ප‍රතිබිමිබයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ
1. අතාත්වික ප‍රතිබිමිබයකි
2. යටිකුරු ප‍රතිබිමිබයකි
3. වස්තුවේ සිට දර්පණයට ඇති දුර දර්පණයේ සිට ප‍රතිබිමිබයට ඇති දුරට
සමානය.
4. ප‍රතිබිම්භයේ ප‍රමාණය , වස්තුවේ ප‍රමාණයට සමානය

 

43. AMBULANCE යන පදය ගිලන් රථයක ඉදිරිපස මුද්‍රණය කර ඇත්තේ මෙ ලෙසය.මෙසේ මුද්‍රණය කර ඇති විට එම වාහනයට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනවල
රියදුරන්ට AMBULANCE යන පදය හදුනා ගැනීමට පහසුය. මෙම සංසිද්ධිය හදුන්වන්නේ
1. පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය නමිනි
2. පරාවර්තනය නමිනි
3. වර්තනය නමිනි
4. පාර්ශ්වික අපවර්තනය නමිනි

 

44. තල දර්පණ ප‍රයේජනයට ගෙන සාදා තිබෙන උපකරණයක් නොවන්නේ මින් කවරක්ද?
1. බහු රූපේක්ෂය

2. පරීක්ෂය
2. ප‍රිස්ම දෙනෙතිය

4. මුහුණ බලන කණ්නාඩිය

 

45. අවතල දර්පණයක ප‍රධාන ලක්ෂ්‍ය දැක්වෙන රූපසටහනක් පහත දැක්වේ

 

මෙහි P, F හා C වලින් දැක්වෙන ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙලින් නිවැරදිව දක්වා තිබෙන්නේ
කවර පිළිතුරකද?
1. ධ‍රවය, වක‍රතා කේන්ද්‍රය , නාභිය

2. නාභිය,ධ‍රැවය,වක‍රතා කේන්ද්‍රය
3. වක‍රතා කේන්ද්‍රය නාභිය,ධ‍රැවය,

4. ධ‍රැවය, නාභිය, වක‍රතා කේන්ද්‍රය

 

46. අවතල දර්පණයක වක‍රතා කේන්ද්‍රය මත වස්තුවක් තබා ඇති විට සෑදෙන
ප‍රතිබිම්භයේ ලක්ෂණයකි
1. තාත්විකය

2. යටිකුරුය
3. වස්තුවේ ප‍රමාණයට සමානය

4. මේ සියල්ලම

 

47. අවතල දර්පණයක ප‍රධාන අක්ෂයට සමාන්තරව දර්පණය වෙත එන ආලෝක කිරණ
දර්පණයේ පරාවර්තක පෘෂ්ඨයේ වැදී පරාවර්තනය වන අයුරු පහත කිරණ සටහනේ
දැක්වේ.

 


කිරණ රූප සටහනේ PF වලින් දැක්වෙන්නේ කවරක්ද?
1. වස්තු දුරය

2. ප‍රතිබිම්බ දුරය

3. නාභිය දුරය

4. මේ එකක්වත් නොවේ

 උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)