තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 3 - 10-වසර විද්‍යාව

තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 3

 

51. අවතල දර්පණ භාවිතයට ගන්නා අවස්ථාවකි
1. රෝගීන්ගේ ඉහළ හනුවේ දත් පිරික්සීමට
2. රැුවුල කැපීමේ කණ්ණාඩි ලෙස
3. දුරේක්ෂවල සමාන්තර ආලෝක කදම්බ අභිසරණය කර ගැනීමට
4. මේ සියලූම අවස්ථාවල ප‍රයෝජනයට ගනියි

52. එක් පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍යයක සිට වෙනත් පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණ ගමන් කරන විට මාධ්‍ය දෙක වෙන් කරන අතුරු මුහුණතේදී ආලෝක කිරණවල සිදුවන දිශා
වෙනස් වීම හදුන්වන්නේ
1. ආලෝක පරාවර්තනය නමිනි

2. ආලෝක වර්තනය නමිනි
3. පාර්ශ්වික අපවර්තනය නමිනි

4. ආලෝක අපගමනය නමිනි

 

 

53. වාතයේ සිට වීදුරු තුළට වර්තනය වන ආලෝක කදම්බයක ගමන් මග පහත කිරණ සටහනින් දැක්වේ

ඉහත කිරණ සටහනේ AB BC හා CD ආලෝක කිරණ වලින් පිළිවෙලින් නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ කවර පිළිතුරද?
1. වර්තන කිරණය ,පතන කිරණය , නිර්ගත කිරණය
2. නිර්ගන කිරණය,වර්තන කිරණය , පතන කිරණය
3. පතන කිරණය, නිර්ගත කිරණය වර්තන කිරණය
4.පතන කිරණය , වර්තන කිරණය , නිර්ගත කිරණය

 

54 ස්නෙල් නිගමනයෙන් කියවෙන්නේ

1. පතන කෝණයේ අගය පරාවර්තන කෝණයේ අගයට සමාන බවය
2. පතන කෝණයේ අගය වර්තන කෝණයේ අගයට සමාන බවය
3. පතන කෝණයේ සයිනයත්, වර්තන කෝණයේ සයිනයත් අතර අනුපාතය නියතයක් බව
4. මේ එකක්වත් නොවේ.

55. ජලාශයක සත්‍ය ගැඹරට වඩා අඩු දෘෂ්‍ය ගැඹූරක් පෙන්නුම් කරන්නේ පහත සදහන් කවර සිද්ධියක් නිසාද?
1. ආලෝක පරාවර්තනය

2. ආලෝක වර්තනය
3. පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය

4. පාර්ශ්වික අපවර්තනය

56.ගහනතර මාධ්‍යයක සිය විරල මාධ්‍යයකට ආලෝක කිරණයක් ගමන් කිරීමේදී පතන කෝණයේ අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට එක්තරා අවස්ථාවකදී වර්තන කිරණය මාධ්‍ය දෙක වෙන් කරන පෘෂටය ඔසසේ ගමන කරයි.එම අවස්ථාවේ ගහනතර මාධ්‍යයේ පතන කෝණය හදුන්වන්නේ 

1.අපගමන කෝණය නමිනි

2.පරාවර්තන කෝණය නමිනි

3.වර්තන කෝණය නමිනි

4.අවධි කෝණය නමිනි

 

57.ආලෝකයේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ ප‍රතිඵලයක් වන්නේ පහත සදහන් කවර සිද්ධියද?

1. සෙවණැලි ඇතිවීම

2.මිරිගුව 

3. දෝංකාරය

4.ප‍රතිිබ්ම්බ සෑදීම

 

58.ශිෂ්‍යයෙකු විසින් පහත සදහන් ප‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන ලදී

A– උතතල කාච මගින් ආලෝක කිරණ අභිසාරී කරන බැවින් ඒවා අභිසාරී කාච නමින් හැදින්වේ
B- අවල කාච මගින් ආලෝක කිරණ අපසාරීකරන බැවින් අවතල කාච,අපසාරී කාච ලෙස හැදින්වේ.
ඉහත සදහන් A B ප‍රකාශ අතුරින්
1. A පමණක් සත්‍යය

2.B පමණක් සත්‍යය

3.AB ප‍්‍රකාශ දෙකම සත්‍යය

4.AB ප‍රකාශ දෙකම අසත්‍යය

 

59.උත්තල කාචයකින් අතාත්වික විශාලිත උඩුකුරු ප‍රතිබිම්බයක් ලබා ගැනීමට වස්තුව තැබිය යුත්තේ

1. නාභිය F මතය
2. නාභිය හා ප‍රකාශ කේන්ද්‍රය අතරය F හා P
3. වස්තුව නාභිය (F මෙන් දෙගුණයක් දුරින් 2F ඇති විටය
4. අනන්තයේය

 

60.උත්තල කාචයක නාභිය දුර මෙන් දෙගුණයක් ඈතින් වස්තුවක් තබා ඇති විට සෑදෙන ප‍රතිබිම්බයේ ලක්ෂණයකි.

1. යටිකුරුය

2.තාත්විකය 

3. වස්තුවට සමානය

4.මෙ සියල්ලම

 

61.උත්තල කාචයකින් වස්තුවක යටිකුරු තාත්වික වස්තුවට වඩා ප‍රතිබිම්බයක් ලබා ගැනීමට වස්තුව තැබිය යුත්තේ

1. නාභිය F මතය
2. නාභිය හා පරකාශ කේන්ද්‍රය අතරය p
3. නාභිය දුර මෙන් දෙගුණයක් ඈතින්ය 2f
4. නාභිය දුර මෙන් දෙගුණයකට වඩා ඈතින්ය (2f පිටුපස )

 

62.දෘෂ්‍ය වර්ණාවලියේ අඩංගු වර්ණකයක් නොවන්නේ

1. නිල්

2.කොළ

3.තැඹිලි

4.දුඹුරු

 

63.දෘෂ්‍ය වර්ණාවලියේ වැඩියෙන්ම අපගමනය වන්නේ

1. නිල් ආලෝකය

2.රතු ආලෝකය

 

64.දෘෂ්‍ය වර්ණාවලියේ අඩුවෙන්ම අපගමනය වන්නේ

1. කහ ආලෝකය

2.දම් ආලෝකය

3. රතු ආලෝකය

4.නිල් ආලෝකය

 

65.උත්තල කාච භාවිතයෙන් නිපදවා ගන්නා උපකරණයක් නොවන්නේ මින් කවරක්ද?

1. සරල අන්වීක්ෂය

2.නක්ෂත‍ර දුරේක්ෂය

3. සංයුක්ත අන්වීක්ෂය

4.බහුරූපේක්ෂය

 

66.නක්ෂත‍ර දුරේක්ෂයක් හා සම්බන්ධයෙන් ශිෂ්‍යයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප‍රකාශ 02 ක් පහත දැක්වේ.

A නක්ෂත‍ර දුරේක්ෂයෙහි අයනෙත වැඩි නාභිය දුරක් හා උපනත කෙටි නාභිය දුරකින් යුක්තය
B දුරේක්ෂයෙහි කාච දෙක තබා ඇත්තේ ඒ දෙකෙහි නාභීය දුරවල එකතුවට සමාන දුරකිනි.
1. Aපමණක් සත්‍යය

2. B පමණක් සත්‍යය
3. 1. AB ප‍රකාශ දෙකම අසත්‍යය

4.AB ප‍රකාශ දෙකම සත්‍යය

 

65.නක්ෂත‍ර දුරේක්ෂයට වඩා පි්‍රිස්ම දෙනෙතිය භාවිතයේ පවතින වාසියකි.

1. උපකරණය කුඩා නිසා පරිහරණය පහසු වීම
2. මෙ මගින් වස්තුවක් නිරීක්ෂණය සදහා ඇස් දෙකම යොදා ගන්නා නිසා ත්‍රිරිමාන දර්ශනයක් ලබා ගත හැකිවීම
3. උඩුකුරු ප‍රතිබිම්බයක් ලබා ගත හැකිවීම
4. මේ සියල්ලම

66.පේ‍රක්ෂකයන් සමූහයකට ප‍රතිබිම්බ විදහා දැක්විම සදහා භාවිතා කළ හැකි උපකරණයකි

1. කදා දුරේක්ෂය

2.උහිස් දුරේක්ෂය 

3. දෙනෙතිය

4.නක්ෂත‍ර දුරේක්ෂය

 

67.ශිරී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලා පද්ධතයෙන් පාරිභෝගිකයින්ට සපයන ජව මූලික විදුලියේ වෝල්ටීය තාවය මින් කවරක්ද?

1. 66, 000 w

2.33, 000 w

3.11, 000 w

4.230 w

 

උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)