තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 4 - 10-වසර විද්‍යාව

තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 4

71. නිවසට විදුලිය සපයන රැහැන් යුගල නිවැරදිව දක්වා තිබෙන්නේ කවර පිළිතුරකද?
1. බ්ම් කානුදු රැහැන හා උදාසීන රැහැන නමිනි
2. සජීවී රැහැන හා උදාසීන රැහැන නමිනි
3. සජීවි රැහැන හා බිම් කාන්දු රැහැන නමිනි
4. මේ එකක්වත් නොවේ

 

72. විලායක මෙනුවට මෑතක සිට ඒ හා භාවතා වන උපකරණය මින් කවරක්ද?

1. කන්ඩෙන්සරය

2. ධරිත‍රකය 

3.විබෙදුම් පෙට්ටිය

4. සිගිති පරිපථ බිදිනය

 

73. පරිභෝජනය කරනු ලබන විද්‍යුත් ශක්තිය මනිනු ලබන ඒකකය වන්නේ
1. ජූල වේ.

2.කිලෝ ජූල

3. වොට්- පැය වේ.

4. කිලෝවොට් පැය වේ

 

74. අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී නිවසෙහි විදුලි සැපයුම සම්පූර්ණයෙන්ම විසන්ධි කිරීමට භාවිතා වන උපාංගය කවරක්ද?
1. විදුලි මීටරය

2. පැන්වුම් ස්විච්චය
3. සේවා විලායකය

4. ප‍රධාන ස්වච්චිය


75. ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයක මූලික උපාංග සම්බන්ධ කර තිබෙන අනු පිළිවෙල මින් කවරක්ද?
1. විදුලි මීටරය, සේවා විලායකය,පැන්නුුම් ස්ව්ච්චය, ප‍්‍රධාන ස්විච්චය,විබෙදුම් පෙට්ටිය
2. සේවා විලායකය, විදුලි මීටරය, ප‍්‍රධාන ස්විච්චය, පැන්නුුම් ස්ව්ච්චය, , විබෙදුම් පෙට්ටිය

3. පැන්නුුම් ස්ව්ච්චය, විදුලි මීටරය සේවා විලායකය, , ප‍්‍රධාන ස්විච්චය, , විබෙදුම් පෙට්ටිය
4. විබෙදුම් පෙට්ටිය , විදුලි මීටරය පැන්නුුම් ස්ව්ච්චය, , ප‍්‍රධාන ස්විච්චය, සේවා විලායකය

 

76. විදුලි පරිහරණයේදී පිළිපැදිය යුතු ආරක්ෂිත පිළිවෙත් වන්නේ,

1. විදුලි ගිනි ඇතිවීම මගින් හදිසි අවස්ථාවකදී විදුලිය විසන්ධි කිරීම සදහා ප‍රධාන ස්විච්චය භාවිතා කිරීම
2. අවශ්‍ය නඩත්තු කිරීමේ කටයුතු සදහා පුහුණු විදුලි කාර්මිකයෙකුගේ සේවය ගබා ගත යුතු වීම
3. විදුලි උපකරණ භාවිත නොකරන අවස්ථාවලදී ඒවායේ පේනු කෙවෙනියෙන් විසන්ධි කර තිබිය යුතුය
4. ඉහත සදහන් සියල්ලම

 

77. පහත සදහන් පරිපථ මගින් පෙන්වා දෙන්නනේ කවර විද්‍යුත් ආවරණයද?

 1. විද්‍යූතයේ ආලෝකන ඵලය

2. විද්‍යුතයේ රසායනික ඵලය

3. විද්‍යූතයේ තාපන ඵලය

4. විද්‍යූතයේ ආලෝකන ඵලය

 

78. විද්‍යුත් ධාරාවක තාපන ඵලය වැඩිකර ගැනීමට භාවතා කළ හැකි ක‍රමය මින් කවරක්ද?
1. සපයන විදුලි ධාරාවේ ප‍රමාණය වැඩි කිරීම
2. ධාරාව ගලායන කාලය වැඩි කිරීම
3. සන්නායකයේ දිග වැඩි කිරීම
4. ඉහත සදහන් සියල්ලම

 

පහත දක්වා ඇති එක් එක් ප‍රශ්නය සමග දී ඇති පිළිතුරු අතරින් වඩාත් ගැලපෙන පිළිතුර තෝරා එහි අංකය වටා කවයක් අදින්න


1.පෘථිවියේ හරි මැද කොටසේ පිහිටි ස්ථරය

1 ශිලාගෝලය

2 පෘථිවි කබොල

3ප්‍රාවරය

4 හරය

 

02. පෘථිවියේ හරය සමන්විත වන්නේ
1 ඝන යකඩ හා නිකල් වලිනි
2 විලයනය වූ යකඩ හා නිකල් වලිනි
3 ඝන ඛනිජ හා සිලිකා සංයෝග වලිනි
4 ජලය හා පසෙනි

 

03. පාෂාණ , ඛනිජ හා පසෙන් නිරිමාණය වූ පෘථිවියේ ස්ථරය
1ජලගෝලය

2 ශිලාගෝලය

3 හරය

4 කබොල


04. පස නිර්මාණය වන්නේ

1 පෂාණ ජීර්ණයෙනි
2  සිසිල් වූ ලාවා වලිනි
3 ජීර්ණය වූ පාෂෘණ හා ඵෙන්ද්‍රීය ද්‍රව්‍ය එකතු වීමෙනි
4 සිලිකා හා ක්වාට්ස් වලිනි

 

05. ජලය සමග කැලතූ පස් සාම්පලයක් පැය කීපයක් නිශ්චලව ලැබූ විට සංඝටක ස්ථර වශයෙන් පිහිටයි. එහි පහලින්ම පිහිටන්නේ
1 වැලි සස මැටි
2 රොන්මඩ

3 කොළරොඩු


06. පෘථවියේ අභ්‍යන්තර දැක්වෙන රූපයක් මෙහි ඇත. එහි වියලනය වූ යකඩ සහ නිකල් අඩංගු කොටස
1 A

2 B

3 C

4 B C


07. පහත සදහන් පස් වර්ග අතරින් කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුල පස් වර්ගය
1 වැලි පස

2 බොරලූ පස

3 මැටි පස

4ලොම් පස

 

08. ජලය රදවා ගැනීමට හොද හැකියාවක් ඇති නමුත් වාතය රදවා ගැනීමේ හැකියාව අඩු පස් වර්ගය
1 මැටි පස

2 වැලි පස

3 ලොම් පස

4 බොරථ පස


09. යම් ස්ථානයක පිහිටි මතු පිට පස, ජලය,සුළග වැනි කාරක මගින් ඉවත් වී යෑම
1 පංශු සංරක්ෂණය

2 පස නිර්මාණය කිරීම

3 පස පරිභෝජනයයි

4 පාංශු ඛාදනය

 

10. පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීම සදහා නොකළ යුතු වන්නේ
1 වනාන්තර එළි කිරීම

2 කදු බෑවුම්වල ගස් සිටුවීම
3ගල් වැටි බැදීම

4 සුළං බාධක ශාක වැවීම

 

උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)