තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය - 10-වසර විද්‍යාව

තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය

පහත දැක්වෙන ප‍රශ්න වලට දී තිබෙන පිළිතුරු අතුරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ඒ යටින් ඉරක් අදින්න


01. එක් තැනක සිට තවත් තැනකට දඹයයක් තුළින් හෝ රික්තයක් තුළින් ගමන් කරන ආවර්ථීය චලිතය හදුන්වන්නේ,
1. දෝලනයක් නමිනි

2. විස්තාරය නමිනි
3. තරංගයක් නමිනි

4. තරංග ආයාමයක් නමිනි

 

02. ශක්තිය එක් තැනකින් තවත් තැනකට සම්පේ‍රෂණය වීම සිදුවන්නේ,
1. තරංග මගිනි

2. ධිවනිය මගිනි
3. දෝලනය මගිනි

4. මේ එකකින්වත් නොවේ

 


03. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලට නිදසුනක් නොවන්නේ
1. ආලෝක තරංග

2. ධිවනි තරංග
3. රේඩියෝ තරංග

4. හිරැ කිරණ

 


04. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවලට පොදු ලක්ෂණයකි
1. සම්පේ‍්‍රෂණය සදහා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවීම
2. තීර්යක් තරංග ආකාරයෙන් සම්පේ‍රෂණය වේ
3. අධික ප‍රවේගයකින් යුක්ත වීම
4. මේ සියල්ලම

 


05. මිනිසාට හිතකර ස්වාභාවික තරංගයක් නොවන්නේ මින් කවරක්ද?
1. ගුවන් විදුලි තරංග

2. ක්ෂූද්‍ර තරංග
3. සුනාමි තරංග

4. ආලෝක තරංග

 


06. අචල තරංගයක් හරහා රිදුමයානුකූලව දෙපසට සිදුවන චලිතයක් හදුන්වන්නේ
1. තරංගයක් නමිනි

2. කම්පනයක් නමිනි
3. දෝලනයක් නමිනි

4. නිම්නයක් නමිනි

 


07. කම්පනය වන කියත් තලයක මුල් පිහිටීමට සාපේක්ෂ අන්ත පිහිටීම් දෙක දැක්වෙන රූපයක් මෙහි දැක්වේ.කිියත් තලයේ A කෙළෙවර B දක්වා තෙරපා නිදහස් කරන ලද නම් එක් කම්පන වාරයක් සම්පූර්ණ වන විට කම්පන වටය නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ පහත සදහන් කවර පිළිතුරේද? 

1 ABACA

2.BACAB

3. ACABA

4. CABAC

 

08. කම්පනය වන වස්තුවක් තත්පරයක් තුළදී සිදු කරන කම්පන වාර ගණන හදුන්වන්නේ කවර නමකින්ද?
1. විස්තාරය නමිනි

2. තාරකාව නමිනි
3. සංඛාතය නමින්ය

4. හඩේ සැර නමිනි

 

09. සංඛාතය මැනීමේ සම්මත ඒකකය මින් කවරක්ද?
1. වොට්ය

2. ජූල්ය

3. නිවුටනය

4. හර්ට්ස්ය

 

10. සරසුලක කම්පන සංඛාතය 256Hz වේ. මින් අදහස් කෙරෙන්නේ
1. සරසුල මගින් කම්පන 256 ඇති කරන බවය
2. සරසුල භාවිතයේදී තත් 01 ක් තුළදී සිදු කරන කම්පන වාර ගණන 256 ක් බවය
3. සරසුලේ දෝලනය 256 බවය.
4. සරසුල මගින් රිද්මයානූකූල සිදුකරන කම්පන ගණන 256 ක් බවය

 

11. යම් වස්තුවක් කම්පනය වන විට එහි කම්පන සංඛ්‍යාතයට සමාන ස්වාභාවික කම්පන සඛ්‍යාතයක් ඇති වෙනත් වස්තුවක් ද ඒ අනුව කම්පනය වීමේ සංසිද්ධිය
1. අනුනාදයයි

2. දෝංකාරයයි
3. ප්‍රතිදානයයි

4. මේ එකක්වත් නොවේ

 

12. ඇදි තතක ස්වාභාවික කම්පන සංඛ්‍යාතය රදා පවතින්නේ  මෙහි සදහන් කවර සාධකය /සාධක මතද?
1. ඇදි තතෙහි දිග

2. අැදි තතෙහි හරස්කඩ වර්ගඵලය
3. අැදි තත ඔස්සේ ක්‍රියාකරන ආතතිය

4. මෙහි සදහන් සියලුම සාධක මතය

 

13. ඉදිරියට ගමන් කරන තරංගයක් හදුන්වන්නේ,
1. තීර්යයක් තරංගයක් නමිනි

2. අන්වායාම තරංගයක් නමින්ය
3. ප්‍රගමන තරංගයක් නමින්ය

4. ජල තරංගයක් නමින්ය

 

14.ප්‍රගමන තීර්යක් තරංගයක යම් ශීර්ෂයක පිහිටීම තත්පරයකදී සිදුකරන වෙනස පහත සදහන් කවර නමකින් හැදින්වේද?

1. තරංගයේ ප්‍රවේගය

2. තරංගයේ විස්තාරය
3. තරංගයේ කැළඹීම

4. තරංගයේ අනුනාදය

 

15. තරංගයක ප්‍රවේගය රදා පවතින්නේ පහත සදහන් කවර සාධකයන් මතද?
1. සංඛ්‍යාතය හා තරංග ආයාමය

2. සංඛ්‍යාතය හා විස්තාරය
3. විස්තාරය හා තරංග ආයාමය

4. නිම්න හා ශීර්ෂවල දුර

 

 

16. පහත සදහන් ප්‍රකාශ බලන්න
A - අන්වායාම තරංගයක අංශු ළං ළංව පිහිටි තැන් සම්පීඩනය ලෙස හැදින්වේ
A - අන්වායම තරංගයක අංශු ඈත්ව පිහිටි තැන් විරලන නමින් හැදින්වේ
ඉහත සදහන් ප‍රකාශ අතරින්
1 A පමණක් සත්‍යය

2. B පමණක් සත්‍යය
3. A හා B ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍යය

4. A හා B ප්‍රකාශ දෙකම අසත්‍යය

 

17. අන්වායම තරංගයක අනුයාත සම්පීඩන 02 ක් අතර දුර හෝ අනුයාත විරලන 02 ක් අතර දුර හදුන්වන්නේ
1. සංඛ්‍යාතය නමිනි
2. විස්තාරය නමින්ය
3. සම්පීඩන හා විරලන නමින්ය
4. තරංග ආයාමය නමින්ය

 

18. ජල තරංග දැක ගත හැකි නිසා ඒවා උපයෝගීකොට ගෙන තරංගවල හැසිරීම අධ්‍යයනය කළ හැකිය. මේ සදහා භාවිතා වන උපකරණය මින් කවරක්ද?
1. සරසුල

2. කියත් තලය
3. කම්පකය

4. රැළිති ටැංකිය

 

19. මිනිස් කණට ඇසීමට හැකිවන ධිවනි තරංගවල සංඛ්‍යාත පරාසය පහත සදහන් කවරක්ද?
1. 10 Hz‘ සිට 11000 Hz දක්වා

2 20 Hz සිට 20000 Hz දක්වා
3 20 Hz‘ සිට 20000 Hz දක්වා

4. 10 Hz සිට 20000 Hz දක්වා

 

20. 20000 Hz ට වඩා ඉහළ සංඛ්‍යාතයකින් යුක්ත ධිවනි තරංග වලට සංවේදී නොවන්නේ පහත සදහන් කවර සත්වයාද?
1.වවුලා

2. බල්ලා

3. බළලා

4. ගිරවා


21. ඝණ්ටා සරාවක් තුළට රූපයේ පරිදි විදුලි සීනුවක් සම්බන්ධ කොට බාහිරින් බැටරියක් මගින් සීනුව ක්‍රියාකරවීමට විදුලිය සපයමින් රික්ත පොම්පයක් මගින් ඝණ්ටාසරාව තුළ වාතය ඉවත් කළ විට සීනුව කම්පනය වූවද නාදය පිටතට නොඇසේ.

මෙම ක්‍රයාකාරකම ඇසුරින් කවර නිගමනයකට එළඹිය හැකිද?
1. ධීවනිය ගමනට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය බවය
2. ධීවනිය ගමනට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවන බවය
3. ධිවනිය වාතය තුළින් ගමන් කරන බවය
4. ධිවනිය රික්තය තුළින් ගමන් කරන බවය

22. ස්වාභාවික කම්පන සංඛ්‍යාතය 256hz ක් වන ඇදිතතක් අසල 256hz ක සරසුලක් කම්පනය වීමට සැලැස්වූ වට සුලු මෙහොතකින් තත ද කම්පනය වීමට පටන් ගනී.
1. දෝංකාරය නමිනි

2. අනුනාදය නමිනි
3. ප‍්‍රතිනාදය නමින්ය

4. ඝෝෂාව නමින්ය

23. මාධ්‍ය අංශු කම්පනය වන දිශාවට ලම්භ දිශාවක් ඔස්සේ ගමන් ගන්නා තරංග කවර නමකින් හැදින්වේද?
1. අන්වායාම තරංග නමින්ය

2. තීර්යක් තරංග නමින්ය
3. ධිවනි තරංග නමින්ය

4. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග නමින්ය

 

උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)