විද්‍යාව ගැටලු - 10-වසර විද්‍යාව

විද්‍යාව ගැටලු

1 කොටස


වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තොරන්න


01 පාංශු ඛාදනය යනු කුමක්ද?

1.විශාල පස් කුට්ටි සියුම් කොටස් වලට කැඞී යාම

2.වර්ෂා ජලයේ පස සේදී යාම

3.ස්වාභාවික හේතු නිසා පස එක තැනක සිට තවත් තැනකට යෑම

4. කදු නාය යාම

 


02පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීමට සුදුසු ක්‍රම නම්

1.ආවරණ ගල් යෙදීම

2.වන වගා කිරීම

3.සමෝච්ච ගල් වැටි බැදීම

4.ඉහත සියල්ල

 


03කෘමි භක්ෂක ශාක යුගලය වන්නේ

1.හයිඩි‍රල්ලා/නිල්මොණරැස්ස

2. බාදුරා/.කදුළැස්ස

 3.බේදුරු/ පිළිල

4. වටැස්ස/ කුස්කුටා


04පරපෝෂිත ශාක යුගලය වන්නේ

1.අගමුල නැති වැල්/පිළිල

2. බාදුරා /නිල්මොණරැස්ස

3.ඕකිඩි / බේදුරු

4.බ්ම්මල් / අල්ගේ


05ආහාර දාමයක පළමු පුරුක වන්නේ

1. ශාක භක්ෂකයෙකි

2.සර්ව භක්ෂකයෙකි

3. මාංශ භක්ෂකයෙකි

4.හරිත ශාකයකි

 


06 සාරවත් පසක් ඇත්තේ

1. වනාන්තරවල

2.වගා බ්ම්වල

3.මුඩුබිම්වල

4.ජලාශ‍රිත බිම්මල

 


07 නියං කාලයේදී සමහර ශාක විනාශ වී යන නමුත්  ඒවායේ බීජ ආරක්ෂා වී තිබී වර්ෂා කාලයේදී නැවත ප‍රරෝහණය වේ.මෙම සිදුවීම් 

1. වේශාන්තරණය නම් වේ

2.කාලතරණය නම් වේ

3.ශීශිරතරණය නම් වේ

4.පර්යටනය නම් වේ

 


08 ශීත කාලයේදී අප රටට එන කුරුථ විශේෂ යුගලයකි

1. මයිනා,කපුටා

2. කොකා,දියකාවා

3.සුදුරෙදි හොරා, අවිච්චියා

4.වටුවා,ගේ කුරුල්ලා


09 සතුන්ගේ ආරක්‍ෂක චර්යාවකි

1. විදුලි ආදා විදුලිය නිකුත් කීරීම

2.කිකිළිය තම පැටවුන් අත්තට යට සගවා ගැනීම
3. හැකරැුල්ලා රෝල් වීම

4. ඉහත සියල්ලම

 


10කඩොලාන ශාකයකි

1.කිරල

2. කඩොල්

3. ගිංපොල්

4.මේ සියල්ල

 

11. 200 w විදුලි සැපයුමකට සම්බන්ධ කර ඇති සන්නායකයක් තුළින් 10 s ක් තුළදී ගලාගිය ධාරාව 2 කි. සන්නායකය තුළ ජනනය වන තාප ශක්ති ප‍රමාණය කොතෙක්ද?

1. 2000 w

2. 4000 w

3. 20 w

4. 400 w

 

12. 80 ක ප‍රතිරෝධයකින් යුත් කමිබියක් තුළින් 5 s ක් තුළදී ගලා ගිය ධාරාව 2 w කි. කම්බියෙහි ජනනය වන තාප ශක්ති ප‍රමාණය කෙතෙක්ද?

1. 400 w

2. 800 w

3. 1600 w

4. 16000 w

 

13. අංශූ ශ්‍රේණියක මධ්‍ය රේඛාවේ හෙවත් මුල් පිහිටීමේ සිට පහළම ලක්ෂ්‍යයට ඇති විස්ථාපනය හදුන්වන්නේ පහත සදහන් කවර පදය මගින්ද?

1. විස්ථාරය මගින්ය

2. සංඛ්‍යාතය මගින්ය

3. තරංග ආයාමය නමින්ය

4. තරංග වල ප‍රවේග නමින්ය

 

14. ” හඩේ සැර ” මනින ඒකකය වන්නේ පහත සදහන් කවරක්ද?

1.හර්ට්ස්ය

2.කිලෝහර්ට්ස්ය

3. ඩෙසිබල්ය

4. ජූල්ය

 

15. ඇද තතක කම්පන සංඛ්‍යාතය කෙරේ බලපාන සාධකය මින් කවරක්ද?

1. ඇදි තතෙහි කම්පනය වන කොටසෙ දිග
2. ඇදි තතෙහි ආතතිය
3. ඇදි තතෙහි දිග ඒකකයක ස්කන්ධය
4. මේ සියල්ලම

 

16. තත් භාණ්ඩයක් නොවන්නේ පහත සදහන් කවරක්ද?

1. වයලීනය

2. සෙලෝව

3. හක්ගෙඩිය

4. ගිටාරය

 

17. ශුශිර භාණ්ඩයක් නොවන්නේ මින් කවරක්ද?

1. බැජෝව

2. බටනළාව

3. හොරණෑව

4 ට‍රම්පට්

 

18. තීර්යයක් තරංග සදහා උදාහරණයක් නොවන්නේ

1. ජල තරංග
2. ඇදි දම්වැලක එක් කෙළවරක් අතින් අල්ලා රිද්මයකට අනුව කම්පනය කිරීමෙන් හට ගන්නා තරංග
3.ඇදි කඹයක එක් කෙළවරක් අතින් අල්ලා රිද්මයකට අනුව කම්පනය කිරීමෙන් හට ගන්නා තරංග
4. වාත අංශු කැළඹීමෙන් හට ගන්නා තරංග

 

19. තීර්යක් තරංගයක අනුයාත ශීර්ෂ 02 ක් අතර දුර හෝ අනුයාත නිමින 02 ක් අතර දුර හදුන්වන්නේ

1.විස්තාරය නමින්ය

2. සංඛ්‍යාතය නමින්ය
3. තරංග ආයාමය නමින්ය

4. තරංග වල ප‍රවේගය නමින්ය

 

20. නාභිය දුර 10 CM ක් වන අවතල දර්පණයක් ඉදිරියේ 30CM ඈතින් තබා ඇති
වස්තුවක ප‍රතිබිම්බය පිළිබද දී ඇති තොරතුරු සියල්ලම සත්‍ය කවර පිළිතුරද?

 

දර්පණයේ සිට ප‍රතිබිම්බයට ඇති දුර

ප‍රතිබිමිබයේ ස්වභාවය

ප‍රතිබිමිබයේ තරම
1 15 CM තාත්වික වස්තුවට වඩා කුඩාය
2 30 CM ආතාත්වික සමානය
3 20 CM තාත්වික වස්තුවට වඩා විශාලය
4 60 CM අතාත්වික වස්තුවට වඩා කුඩාය

 

21. අවතල දර්පණයක වක‍රතා කේන්ද්‍රයට C ඈතින් තබා ඇති වස්තුවකින් සෑදෙන
ප‍රතිබිමිබයේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ මින් කවරක්ද?


1 . තාත්විකය

2. යටිකුරුය
3. කුඩාය

4. වක‍රතා කේන්ද්‍රය මත සෑදේ

 

22. උත්තල දර්පණයක් ඉදිරියේ තබා ඇති වස්තුවකින් සෑදෙන ප‍රතිබිමිබයේ ලක්ෂණයකි
1. උඩුකුරුය

2. අතාත්විකය

3. කුඩාය

4. මේ සියල්ලම

 

උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)