විද්‍යාව 10 ශ්‍රේණිය ( බහුවරණ ප්‍රශ්න ) - 10-වසර විද්‍යාව

විද්‍යාව 10 ශ්‍රේණිය ( බහුවරණ ප්‍රශ්න )

01) කාබනික සංයෝගයක් නොවන්නේ                               

 1.  කාබෝහයිඩ්‍රේට     2. ලිපිඩ     3. ප්‍රෝටීන්   4. ඛණිජ ලවණ

02)  පෘථිවිය තුළ ඇති වඩාත් සුලබම කාබනික සංයෝගය,

 1. ලිපිඩ    2.  නියුක්ලෙයික් අම්ල      3.  කාබෝහයිඩ්‍රේට     4.  ප්‍රෝටීන්

03)  කාබෝහයිඩ්‍රේට වල ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය C ,H,O ය.එහි H,O මූලද්‍රව්‍ය සංයෝජනය වන්නේ,

 1. 2:1     2.  5:1    3.  1:2    4.  1:5

04)  ශාක ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේදී නිපදවන්නේ,

 1. පෘක්ටෝස්     2.  සුක්රෝස්     3.  මෝල්ටෝස්     4.  ග්ලූකෝස්

05)  පැණි රසින් වැඩිම සීනි වර්ගය වන්නේ,

 1. පෘක්ටෝස්     2.  සුක්රෝස්     3.  මෝල්ටෝස්    4.  ග්ලූකෝස්

06)  ශාක වල නොමැති එකම සීනි වර්ගය වන්නේ,

 1. සුකරෝස්     2.  ග්ලයිකොජන්      3.  ලැක්ටෝස්      4..   ග්ලූකෝස්

07)  සරලතම ඇමයිනෝ අම්ලය වන්නේ,

 1. ඇලනීන්    2.  සිස්ටීන්     3.  ග්ලයිසීන්    4.  ලිව්සීන්

08)  ලිපිඩ වල තැනුම් ඒකකය වන්නේ,

 1. මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල්     2.  ඇමයිනෝ අම්ල    3.  නියුක්ලෙයික් අම්ල    4. ගැලැක්ටෝස්

09)  නියුක්ලෙයික් අම්ලවල තැනුම් ඒකකය වන්නේ,

 1. නයිට්‍රජනීය භෂ්මයක්      2.  පෙන්ටෝස් සීනි කාණ්ඩයක්     3.  පොස්පේට් කාණ්ඩයක්    
 2. නියුක්ලියොටයිඩයක්

10)  DNA වල ද්විත්ව හේලික්ෂීය ව්‍යුහය සොයා ගත්තේ,

 1. වොට්සන් සහ නිව්ටන්    2.  වොට්සන් සහ බ්‍රවුන්    3.  ස්ටීවන් සහ ක්‍රික්    4.  වොට්සන් සහ ක්‍රික්

11)  රිකට්සියාව ඇතිවන්නේ කුමන ඛණිජ ලවණය ඌණ වීමෙන්ද?

 1. මැග්නීසියම්    2.  කැල්සියම්    3.පොටෑසියම්    4.සෝඩියම්   

12)  රක්ත හීනතාවය ඇතිවන්නේ කුමන ඛණිජ ලවණය ඌණ වීමෙන්ද?

       1.පොස්පරස්    2.  අයඩින්    3. යකඩ    4. කැල්සියම්

13)  ජලයේ ද්‍රාව්‍ය විටමිනයක් වන්නේ කුමක්ද?

 1. විටමින් C        2. විටමින් D      3.  විටමින් E     4. විටමින් k

14)  ශාකමය ආහාර වල බහුලව අඩංගු කාබෝහයිඩ්‍රේට වර්ගයකි.

 1. පිෂ්ටය        2. සෙලියුලෝස්     3. ග්ලයිකෝජන්    4. මෝල්ටෝස්

15)  රැධිරය කැටි ගැසීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වන විටමිනයකි.

 1. විටමින් C        2. විටමින් D       3. විටමින් K        4. විටමින් E

16)  මොනොසැකරයිඩ කාණ්ඩයට අයත් සංයෝගයකි.

 1. මෝල්ටෝස්      2. සුක්‍රෝස්     3. පෘක්ටෝස්     4. ලැක්ටෝස්               

17)  කෙණ්ඩා පෙරලීම සිදුවන්නේ කුමන ඛණිජ ලවණය ඌණ වීමෙන්ද?

 1. පොටෑසියම්        2. සෝඩියම්       3. මැග්නීසියම්        4. කැල්සියම්

18)  පිෂ්ටය වඩාත් බහුලව අඩංගු ආහාරයකි.

 1. අර්තාපල්    2. රට කජු    3. බටර්     4. සෝයා බෝංචි

19)  ත්‍රිපෝෂී මූලද්‍රව්‍ය  මොනවාද?

 1. N,C,K        2. N,P,K       3. H,C,K       4. N,H,K

20)  ප්‍රෝටීන වල තැනුම් ඒකකය වන්නේ,

 1. නියුක්ලෙයික් අම්ල        2. ඇමයිනෝ අම්ල          3. මේද අම්ල          4. ග්ලිසරෝල්

21)  දෛශික රාශියක් වන්නේ කුමක්ද?

 1. දුර        2. වේගය          3.  ප්‍රවේගය         4. කාලය

22)  ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ සීඝ්‍රතාවය ට යෙදිය හැකි තනි වචනය කුමක්ද?

 1. වේගය        2. ත්වරණය          3. විස්තාපනය     4. දුර

23)   මිනිසෙක් පැයට කිලෝමීටර 6 ක වේගයෙන් කිලෝමීටර 12 ක් දුර ගමනක් ගොස් පැයට     

        කිලෝමීටර 3 ක වේගයෙන් එම දුර ආපසු ආවේය. ඔහුගේ ගමනේ මධ්‍යක වේගය කොපමණද?

 1. 2 kmh-1        2.   4 kmh-1            3.    4.5 kmh-1        4.    5 kmh-1

24)  වස්තුවක ප්‍රවේගය තත්පර 4 ක් තුළදී තත්පරයට මීටර 16 සිට තත්පරයට මීටර 4 දක්වා ඒකාකාරව   

       අඩුවී නම් එම වස්තුවේ මන්දනය කොපමණද?

 1. 3ms-2             2.  4ms-2          3.   12ms-2             4.    16ms-2

25) කිලෝ ග්‍රෑම් 4 ක ස්කන්ධයකට 5ms-2  ක ත්වරණයක් ලබාදීමට අවශ්‍ය බලය කොපමණද?

 1. 5 N          2.  10 N         3.  20 N          4.  4 N

26)  එක්තරා වස්තුවක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 400 කි. එය තත්පරයට මීටර 4 ක ප්‍රවේගයෙන් චලනය වේ. එම

       වස්තුවේ ගම්‍යතාවය කොපමණද?

 1. 1.6 kgms-1          2.  16 kgms-1        3.  0.16 kgms-1       4.  160 kgms-1     

 

අංශුව

ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව

නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

   A

                17

                  20

                 18

   B

                18

                  20

                 18

   C

                19

                  20

                 18

   D

                20

                  20

                 20

   E

                20

                  22

                 20

 

 

 මේවා අතරින්,

27)  සමස්ථානික වන්නේ,

 1. A , B , C                2.   A , B                  3.   D , E                   4.      A , B , C , D

28)  ඍණ අයනයක් වන්නේ,

 1. A                           2.  B                           3.  C                            4.   D

29)   ධන අයනයක් වන්නේ,

 1.     A                           2.  B                           3.  C                            4.   D

30)   උදාසීන අංශුව/අංශු වන්නේ,

 1. B                              2.  D                               3.    B , D                            4.    B , D , E

31)   තත්පරයට මීටර 5 ක ආරම්භක ප්‍රවේගයෙන් සිරස් ලෙස පහලට වැටීමට සලස්වනු ලැබූ බෝලයක

         ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර 25 වීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?  (ගුරුත්වජ ත්වරණය=10ms-2)

 1. තත්පර 2 යි              2.  තත්පර 20 යි                   3.  තත්පර 10 යි                4.  තත්පර 0.5 යි

32)   සත්ත්ව සෛලයක දක්නට නොලැබෙන ඉනද්‍රයිකාව වන්නේ,

 1. ගොල්ගි දේහ           2.  හරිතලව             3.  මයිටකොන්ඩ්‍රියම        4.  න්‍යෂ්ටිය

33)  ස්වාභාවිකව ඒක පරමාණුක වායුවක් ලෙස පවතින මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ,

 1. හයිඩ්‍රජන්       2.  හීලියම්        3.  නයිට්‍රජන්        4.  ඔක්සිජන්

34)  ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණය කිරීම හා සම්බන්ධ ඉන්ද්‍රයිකාව වන්නේ,

 1. ගොල්ගි දේහ       2. රික්තක      3. මයිටකොන්ඩ්‍රියම       4. රයිබොසෝම

35)   ආහාර සාම්පලයක ජලීය ද්‍රාවණයට අයඩින් බිංදු කිහිපයක් එකතු කළ විට නිල් පැහැයක් ඇතිවිය.

        මෙම ආහාරයේ,

 1. ප්‍රෝටීන් ඇත.    2. පිෂ්ටය ඇත.       3. ලිපිඩ ඇත.        4. විටමින් ඇත.

 

36)  සල්පියුරික් අම්ලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කොපමණද? (S=32 , O=16 , H=1)

 1. 98                   2.  49                   3. 66               4.  16

37)  සෝඩියම් වල මවුලික ස්කන්ධය කොපමණද?

 1. 23g                   2.  23gmol-1                 3.  12gmol-1             4.  11g

38)  මිනිසාගේ දෛහික සෛලයක අඩංගු වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව කොපමණද?

 1. 23                      2.  46                  3.  40                 4.  21

39)  ජල අණු මවුල 3 ක අඩංගු ජල අණු සංඛ්‍යාව කොපමණද?

 1. 6.022 x 1023              2.  6.022 x 1023 x 3         3.  6.022 x 1023/18          4.  18 

40)  මුහුදු මට්ටමේ සිට ඉහළට යන විට ගුරුත්වජ ත්වරණය,

 1. වැඩිවේ             2.  අඩුවේ               3. වැඩිවී අඩුවේ          4.  වෙනසක් නොවේ