11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පැස්කල් ක්‍රමලේඛය _4

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ ---4

විචල්‍යයන් සඳහා අගයන් ඇතුලත් කිරීම, ඒවා යොදා ගනිමින් ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සහ ඒවා ප්‍රදර්ශනය කිරීම

  1. වාහනයක් ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කර තත්පර 40 කදී මීටර් 5 ක් ගමන් කළේ නම් වාහනය ගමන් කළ වේගය සොයා එය තිරයේ දිස්වීමට.

(වේගය(speed) = ගමන් කළ දුර (distance) / ඒ සඳහා ගත වූ කාලය (time) )

PROGRAM SPEED_1;

CONST

time = 40;                               time සහ distance යන නියතයන් සඳහා

                                               පිළිවෙලින් 40 හා 5 ගබඩා කර ඇත.

distance = 5;

VAR

            speed        : real;

BEGIN

            spead :=distance/time;    වේගය ගණනය කර spead නම් විචල්‍යයෙහි ගබඩා කරන්න.

            WRITELN (‘speed of the vehicle is ’ , speed ); වේගයෙ තිරයෙහි ප්‍රදර්ශනය කරන්න

            READLN;

END.

  

** ඉහත උදාහරණ 2 ඇසුරින් දුර සහ කාලය සඳහා කැමති අගයන් ඇතුලත් කළ විට වේගය සෙවීමට ක්‍රමලේඛය නැවත ලියන්න.

 

  1. යම් සංඛ්‍යා 2 ක් ඇතුලත් කළ විට ඒවායේ එකතුව(Addition), අන්තරය (Subtraction), ගුණිතය(Multiplication), (Division) සහ සාමාන්‍ය අගය (Average) තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලිවීම.

+  -එකතු කිරීම

-   -අඩු කිරීම

*  -ගුණ කිරීම

/   - බෙදීම

:=  - සමාන කිරීම

 3. පෑනක, පොතක සහ පාසැල් බෑගයක මිල ආදානය කළ විට පෑන් 3ක් , පොත් 10ක් සහ පාසැල් බෑගයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල සොයා ඒ සඳහා 5% ක වට්ටමක් ගණනය කර වට්ටම සහ  එවිට ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලිවීම. (වට්ටම = මුදල *5/100 සහ ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල = මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල- වට්ටම ලෙස ගන්න.)

 

PROGRAM Bill;

VAR

            pen, pencil, bag, amount, discount, payment : real;

BEGIN

WRITE  (‘Price of a Pen : ’ );                     ඒක් ඒක් භාණ්ඩයේ මිල ඇතුලත් කරන ලෙස පරිශීලකට දන්වයි

            READLN (pen);                           පරිශීලක ඇතුලත් කරන අගයන් අදාල විචල්‍යයන් තුල ගබඩා වේ

WRITE (‘Price of a Pencil  :’ );

            READLN (pencil);

WRITE (‘Price of a School Bag   :’ );

            READLN (Bag);

 

            amount := 3*Pen + 10*pencil + bag;    මෙහි දී අදාල ගණනය කිරීම් සිදුකර amount  

            discount := amount * 5 / 100;               discount සහ payment යන විචල්‍යයන් තුල ගබඩා කරයි

            payment := amount – Discount;

සුදුසු පරිදි සකස් කරන ලද බිල්පතක් ප්‍රදර්ශනය කරයි.

 

WRITELN(‘ BILL FOR THE SALE’);                        මාතෘකාව

WRITELN(‘ ================’);               යටි ඉර

WRITE (‘Price of a Pen is  ’, pen );

WRITE(‘Price of a Pencil is  ’ ,pencil);

WRITE (‘Price of a School Bag is  ’ , bag );

WRITELN(‘ --------------------------------------’);

WRITE (‘ total is               ’, total );

WRITE (‘Discount is        ’, discount );

WRITE (‘Amount to pay  ’, payment );

WRITELN(‘ ========================’);

READLN;

READLN;

END.

 

 

  • සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග(x) සහ පළල(y) ආදානය කළ විට එහි වර්ගඵලය(area) සහ

පරිමිතිය (circumference ) තිරයෙහි දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලියන්න.

 

PROGRAM rect_area;

VAR     x,y , area , cir: integer;

BEGIN

                        WRITELN (‘ x =   ’ , x );      සෘජුකෝනාස්‍රයේ දිග සහ පළල පරිශීලකට ඇතුලත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි

                        READLN( x );                      පරිශීලක දෙන ලද අගය ගබඩා කරගනියි.

                        WRITELN (‘ y =   ’ , y );

                        READLN(y );

                        area := X * Y;                     වර්ගඵලය ගණනය කිරීම

                        Cir := 2 * ( x + y );             පරිමිතිය ගණනය කිරීම

                        WRITELN (‘area =   ’ , area ); වර්ගඵලය ප්‍රදර්ශනය කිරීම

                        WRITELN (‘Circumference =   ’ , Cir );පරිමිතිය ප්‍රදර්ශනය කිරීම

                        Readln;

Readln;

END.

 

  

  1. වෘත්තයක අරය  (radius) ලබාදුන් විට එහි වර්ගළුලය (Q) සහ පරිධිය ( w) ගණනය කර එය තිරයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම. මෙහිදී pi= 22/7 හි අගය t නම් නියතයක් ලෙස මතකයෙහි ගබඩා කර ඇත.

 

PROGRAM area_cir;

CONST

    t :=22/7;

VAR     a, Q, W : integer;

BEGIN

     writeln('please enter the radius');    පරිශිලකගෙන් අරය සඳහා අගයක් ලබාගැනීම

     readln(a);                                       අරය a හි ගබඩා කිරීම

     Q:= t* a*a;                                     වර්ගඵලය හා පරිධිය ගණනය කිරීම

     w:= 2*t* a;

     writeln(Q);                                       ප්‍රතිඵල ප්‍රදර්ශනය කිරීම

     writeln(w);

     readln;

END.

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
nimali peiris


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,nimali peiris

11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි