13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - ET MCQ Paper 2
කේත අංකය : 104


Shanuka Dilshan විසින් 2019-07-12 දින ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

ET MCQ Paper 2


ප්‍රශ්න ගණන : 40 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 40
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 30
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40


ප්‍රශ්න අංක 01

තාක්ෂණවේදයේ හැරවුම් ලක්ෂය වන රෝදය සොයාගත් යුගය ලෙස සැලකනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක සම්මත මිනුම් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 03

පරිලෝකන තාක්ෂණය සොයා ගත් යුගය ලෙස සැලකනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 04

දිග මීටර 20ක් ලෙස දක්වා ඇති දම්වැලකින් ස්ථාන දෙකක් අතර දුර මැනීමේ දී ලැබුණු මිනුම් 400m විය. නමුත් දම්වැලේ සැබෑ දිග මිලිලීටර 0.02කින් අඩු බව පසුව අනාවරණය විය. ඒ අනුව මනින ලද ස්ථාන දෙක අතර සැබෑ දුර වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 05

270 Ω ± 5% වන ප්‍රතිරෝධක අගය දැක්වෙන වර්ණකේතය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

වාහන එන්ජින් වෑල්ව පිහිටුවා ඇති ආකාරයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

වාහනයක සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියට අයත් උපාංගයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

1:1:6 සිමෙන්ති හුණු, වැලි බදාමයක අඩංඟු ද්‍රව්‍ය අනුපාතය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

මෝටර් රථ එන්ජිමක එක් බල පහරක් ලැබී ඊළඟ බල පහර ලැබෙන තෙක් එන්ජිමේ වේගය නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීම පාලනය කරන උපාංගය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 10

ක්‍රියාත්මක වීමේදී එන්ජිමක් අධික ලෙස උණුසුම් වීම වැළැක්වීම සඳහා විවිධ සිසිලන ක්‍රම භාවිතා කරයි. ජල සිසිලන ක්‍රමයේ එන්ජිමක උණුසුම් වන ජලය සිසිල් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 11

එන්ජිමට සහායක පද්ධතියක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ  කොටසක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 13

එන්ජින් වල කපාට පරතරය (Valve Clearance) තැබීමේ අරමුණ වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 14

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතියේ සැපයුමේ Line Volage ( මං වෝල්ටීයතාව) සහ කලා වෝල්ටීයතාව පිළිවෙලින් සඳහන් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 15

පහත සඳහන් පද්ධති අතරින් එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරිත්වයට දායක වන පද්ධතිය මින් කවරේද?

ප්‍රශ්න අංක 16

රොටරි එන්ජිමක රෝටරය එක් වටයක් කැරකැවීමේදි උත්පාදනය වන බල පහර ගණන වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 17

දඟර කඳ හා සබැඳුම් දණ්ඩ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

බාහිර දහන එන්ජිම භාවිතයෙන් ඉවත් වීමට හේතුවක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 19

ප්‍රතිරෝධකයක කාර්යය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 20

ප්‍රතිරෝධය මැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 21

ප්‍රතිරෝධය මැනීමේ සම්මත ඒකකය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 22

රතු/ රතු/ රතු/ රන් යන වර්ණ තීරුවලින් යුක්ත ප්‍රතිරෝධකයේ අගය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 23

එන්ජිමක දඟර මඟින් කැමි දණ්ඩ කැරකැවීම සඳහා  යොදා ගනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 24

එන්ජිමක ටැපට් වාසිය ( කපාට වාසිය) පරික්ෂා කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන මිනුම් උපකරණය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 25

පිස්ටන් වළලුවල පරතරය මැනීමට භාවිතා කරනු ලබන මිනුම් උපකරණය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 26

මුදුන වෑල්ව ක්‍රමයේ දී වූෂණ වෑල්වයක් ඇරීම හා වැසීම පිළිවෙලින් සිදුවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 27

මෝටර් රථ එන්ජිමක බාහිරව දැකිය නොහැකි උපාංගය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 28

එන්ජිමක වෑල්ව හා සළැඟිලි අත් අතර කුඩා පරතරයක් තැබීමට හේතුව වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 29

දඟර කඳ හා දැතිරෝදයක් මඟින් සම්බන්ධ වන කැමිදණ්ඩක් භ්‍රමණය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 30

පිස්ටනයක් පිස්ටන් අතේ කුඩා කොන් බෙයාරීමට සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 31

පිස්ටනයක යොදා ඇති පිස්ටන් වළලු ගෙවී තිබීම නිසා සිදු වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 32

බොහෝවිට විශාල ජව රෝදයක් දැකිය හැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 33

පිස්ටනයක බඳේ පැල්මක් යෙදීමට හේතුව නම්,

ප්‍රශ්න අංක 34

මෝටර් රථ එන්ජින්වල පිස්ටන් අතේ මහකොන දඟර පුරුකට සවිකර ඇත්තේ,

ප්‍රශ්න අංක 35

නුතන මෝටර් රථ එන්ජින් වල පිස්ටන් තනා ඇත්තේ,

ප්‍රශ්න අංක 36

සිව් පහර එන්ජින්වල වෑල්ව මුහුණත බෝහෝ විට කපා ඇත්තේ අංශක,

ප්‍රශ්න අංක 37

සාමාන්‍යයන් එක් එන්ජින් සිලින්ඩරයකට වෑල්ව්,

ප්‍රශ්න අංක 38

එන්ජිමක තෙල් පිලිස්සීම අධික වීමට එක් හේතුවක් වන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 39

පිස්ටන් වළල්ලක පරතරය පරික්ෂා කල යුත්තේ වළල්ල,

ප්‍රශ්න අංක 40

පිස්ටන් අත පිස්ටනයට සම්බන්ධ කරනුයේ,