අවලම්බන පද්ධතිය - suspension system sinhala - 13-වසර ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අවලම්බන පද්ධතිය - suspension system sinhala

මෝටර් රථයක රෝද කෙලින්ම චෙසියට සම්බන්ධ කර තිබුණහොත් එය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී මාර්ගයේ ඇති විෂමතාවන් නිසා ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වලට භාජනය වේ. මෙම ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වැළැක්වීම සදහා සෑම මෝටර් රථයකම අවලම්බන පද්ධතියක් යොදා ඇත. මෙම කොටසින් එම අවලම්බන පද්ධතිය පිළිබඳ විස්තර කෙරේ

 

අවලම්බන පද්ධතියක කොටස්

අවලම්බන පද්ධතිය යොදා ඇත්තේ චෙසිය හා අක්ෂ දඩු අතරය.මෙම අනු කොටසින් අක්ෂ දඩු හා අවලම්බන පද්ධතියේ උපාංග පිළිබඳ විස්තර කෙරේ.

 

අක්ෂ දඩු (Axle Shafts)

මෝටර් රථයක ප්‍රධාන වශයෙන් අක්ෂ දඩු දෙවර්ගයකි. එනම්, 

  • සජීවි අක්ෂ දණ්ඩ
  • අජීවි අක්ෂ දණ්ඩ

 

සජීවි අක්ෂ දණ්ඩ (Live Axle Shaft)

එන්ජිමෙන් ලැබෙන කැරකුම් බලය එළවන රෝද වලට ලැබී එම රෝද සවි වී තිබෙන අක්ෂ දණ්ඩ හරහා වාහන රාමුව (Vehicle Frame) ඉදිරියට හෝ පසු පසට ගමන් ආරම්භයක් ලබා දේ නම් එය සජීවි අක්ෂ දණ්ඩක් ලෙස හැඳින්වේ.

 

එළවන රෝද යනු එන්ජිමෙන් ලැබෙන කැරකුම් බලය බල සම්ප්‍රේෂණ කොටස් හරහා ලබා ගෙන ඉදිරියට හෝ පසුපස ගමන් ආරම්භයක් ඇති කරන්නා වූ රෝද වේ. එළැවන රෝද යනු එන්ජිමෙන් ලැබෙන කැරකුම් බලය සම්ප්‍රේෂණ කොටස් හරහා ලබා නොගෙන වෙනත් යම් උපක්‍රමයක් උපයෝගී කොට ගෙන නිදහස්ව කැරකැවෙන රෝද නම් වේ. පහත රූපයෙන් එය දැක්වේ එළවන රෝද සවි වී තිබෙනුයේ සජීවි අක්ෂ දණ්ඩටය.

 

 

අජීවි අක්ෂ දණ්ඩ (Dead Axle)

බලයක් නොලබා ඇඳීමකින් හෝ තල්ලු වීමකින් ගමන් කරයි නම් එය අජීිවි අක්ෂ දණ්ඩක් ලෙස හැඳින් වේ.එය පහත රූපයෙන් එය දැක්වේ.එළවන රෝද සවි වී තිබෙනුයේ අජීවි අක්ෂ දණ්ඩටය. මෝටර් රථයක අක්ෂ දඩු ඉදිරිපස අක්ෂ දණ්ඩ සහ පසු පස අක්ෂ දණ්ඩ යනුවෙන් දෙආකාරයකි. ඉදිරිපස අක්ෂ දණ්ඩ මෝටර් රථයේ ඉදිරිපස සවි වී ඇති අතර පසු පස අක්ෂ දණ්ඩ මෝටර් රථයේ  පසු පස සවි කර ඇත. එය පහත රූපයෙන් එය දැක්වේ.

 

ඉදිරි පස අක්ෂ දණ්ඩ හා පසු පස අක්ෂි දණ්ඩ සජීවි වශයෙන් හෝ අජීවි වශයෙන් ක්‍රියා කරන අවස්ථා මෝටර් වාහන වල දක්නට ලැබේ. තවද මෙම ඉදිරිපස අක්ෂ දණ්ඩ සහ පසු පස අක්ෂ දණ්ඩ නිර්මාණය කර ඇති ක්‍රමය අනුව වර්ග දෙකකි.

  1. දෘඪ අක්ෂ දණ්ඩ
  2. පෑද්දුම් අක්ෂ දණ්ඩ

 

දෘඪ අක්ෂ දණ්ඩ ( Rigid Axle Shaft)

මෙය තනි දණ්ඩක් ලෙස නිපදවා ඇත. එහි දෙකෙලවරට රෝද සවි කර ගැනීමෙන් නිර්මාණය කර ඇති මෙම අක්ෂි දණ්ඩ බහුල වශයෙන් බර වාහන සඳහා යොදා ගැනේ. දෘඪ අක්ෂ දණ්ඩකට රෝද සවි වී ඇති අයුරු පහත රූපයෙන් දැක්වේ. 

 

මුල් යුගයේද නිපදවනු ලැබු මෝටර් රථවල ඉදිරි රෝද හැරවීමට මෙම අක්ෂ දණ්ඩ භාවිතා කර ගැනීමේ දී අක්ෂ දණ්ඩ රෝද සමඟම හැරවීම සිදු වු නමුත් පසු කලෙක රෝද හැරවීම සඳහා වෙනත් උපක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන ලදී. මෙම අක්ෂ දඬු මිශ්‍ර වානේ උපයෝගි කොට නිපදවා ඇති අතර ශක්තිමත්භාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා තැලීමේ (Froge) ක්‍රමයට හෝ වාත්තු කිරීමෙන් නිපදවා ඇත. මෙම අක්ෂ දඩු සඳහා යොදා ගන්නා හරස් කඩ හැඩයන් කිහිපයකි. අනම්

  • රවුම් නළාකාර .(Round Tubler)
  • හතරැස් නළාකාර (Square Tubler)
  • “අයි” හැඩය( “I” Shape)

යනුවෙනි. එය පහත රූපයෙන් දැක්වේ

දෘඪ අක්ෂ දණ්ඩක වාහන රාමුවකට ඇණ මඟින් සම්බන්ධ කර ඇති අන්දම පහත රූපයෙන් දැක්වේ.

වාහන රාමුව හෙවත් චෙසිය සමතලා මාර්ගයක ධාවනය කිරීමට සැලැස් වූ විට මාර්ග විෂමතාවන් නොමැති හෙයින් වාහන රාමුව දෝලනය හෙවත් පැද්දීමට භාජනය නොවේ. එය පහත රූපයෙන් එය පැහැදිලි කෙරේ.

 

නමුත් සෑම මාර්ගයකම පාහේ මාර්ග විෂමතාවන් පවතින හෙයින් වාහනයේ එක් රෝදයක් විෂමතාවන්ට ගොදුරු වන විට එමඟින් අනෙක් පැත්තේ පිහිටි රෝද කරා ද එහි විෂමතාවන් බලපානු ඇත.මෙයින් දෝලනය වාහන රාමුවට ද ලැබෙනු ඇත. එය පහත දක්වා ඇති රූපයෙන් එය පැහැදිලි කෙරේ.

 

මේ අවස්ථාවේ දී ඇතිවන ගැස්සීම් සහ පැද්දීම් අක්ෂ දණ්ඩ ආධාරයෙන් අනෙක් රෝදයට බලපායි. එවැනි අවස්ථා වලදී රෝද පොළවට බැඳීම ක්‍රමවත් නොවීම ධාවන ආරක්ෂාව අඩු වීම, චෙසි රාමුව ඇඹරීමට ලක් වීම, මඟීන්ගේ සුව පහසුව අඩු වීම යනාදී අවාසි තත්වයන් ඇති විය හැකිය.

දෘඪ අක්ෂ දඬු ඉදිරි අක්ෂ දඬු සඳහාද උපයෝගී කොට ගෙන ඇති අයුරු දක්නට ලැබේ.

 

පාවෙන අක්ෂ දණ්ඩ 

මෙම අක්ෂ දණ්ඩ මැද රාමුවක් හෝ බඳ තට්ටුවක් ( Middle Frame Or Body Shell) සහිතව සහ එම රාමුවේ මධ්‍යයයේ පිහිටි විවර්තන ඇණයක් (Pivot) මගින් සම්බන්ධ කරන ලද කෙටි අක්ෂ දඩු දෙකක් සහිතව නිර්මාණය කරන තිබෙනු දක්නට ලැබේ. එය පහත දැක්වේ.

 

රෝද සවි කර ඇති මෙම අක්ෂි දණ්ඩ සමතලා ධාවන මාර්ගයක දී මාර්ග විෂමතාවන් නොමැති හෙයින් වාහන රාමුව දෝලනයට භාජනය නොවේ. නමුත් මාර්ග විෂමතාවන් සහිත ධාවන මාර්ගයක දී මාර්ග විෂමතාවන්ට ලක් වූ රෝදය පමණක් ගැස්සීමට හෝ දෝලනයට භාජනය වේ. 

 

 

මේ අවස්ථාාවේ දී ඇති වන ගැස්සීම් සහ පැද්දීම් අනෙක් රෝදයට බල නොපායි. මන් ද යත් මැද රාමුවේ මධ්‍යට සම්බන්ධ වී ඇති අක්ෂ දණ්ඩ විවර්තන ඇණයක් මඟින් එක් එක් රෝද නිදහස්ව ඉහළට සහ පහළට ගමන් කිරීමට හැකි වන පරිදි සකස් කර ඇති නිසාවෙනි. ඉදිරි අක්ෂ දඩු සඳහා මෙන්ම පසුපස අක්ෂි දඬු සඳහා ද පාවෙන අක්ෂ දණ්ඩ වැඩි දියුණු කොට උපයෝගී කර ගෙන තිබෙන අවස්ථා ද  දක්නට ලැබේ.විශේෂයෙන් සැහැල්ලු වාහන සඳහා මෙම ක්‍රමය උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.

 

අවලම්බන පද්ධතිය

පාවෙන අක්ෂ දණ්ඩ සහිත මෝටර් රථයක සහ දෘඪ අක්ෂි දණ්ඩ සහිත මෝටර් රථයක මාර්ග විෂමතාවන් හේතු කොට ගෙන රෝද ඉහළ සහ පහළ ගමන් කෙරේ. සුළු මාර්ග කම්පනයක් ටයර මඟින් උරා ගන්නා නමුත් වාහනයේ රෝද වලට ලැබෙන අධි මාර්ග විෂමතා නිසා ඇති වන ගැස්සීම් හා කම්පනයන් උරාගෙන එය මෘදු පැද්දුමකට පරිවර්ථනය කිරීමට යම් උපක්‍රමයක් භාවිතා කල යුතුය. මෙම උපක්‍රමය අවලම්බන පද්ධතිය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

මාර්ග විෂමතාවන් නිසා ඇති වන කම්පන උරා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග වනුයේ දුනුය. මෝටර් රථ වල බහුල වශයෙන් දැකිය හැකි දුනු වර්ග කිහිපයකි. එනම්,

  • කොළ දුන්න (Leaf Spring)
  • දඟර දුන්න (Coil Spring)
  • ව්‍යාවර්තන දණ්ඩ (Torsion Bar)

 

කොළ දුන්න

මෝටර් වාහන වල බහුල වශයෙන් අවලම්බන පද්ධතිය සදහා යොදා ගනු ලබන්නේ කොළ දුන්නයි.

මෙම කොළ දුන්න දිගෙන් අසමාන වූ කොළ දුනු කිහිපයක් එකතු කර යට පෙදෙස ක්‍රමානුකූලව කුඩා වන පරිදි එකක් යට එකක් සිටින සේ අර්ධ ඉලිප්සාකාර ( Semi elleptic) හැඩයක් සහිතව සකස් කර තිබෙනු දක්නට ලැබේ.  රූපයෙන් එය පැහැදිලි කෙරේ.

 

බොහෝ විට මෙම කොළ දුනු මධයයෙහි සිදුරු සහිතව තනා ඇත.මෙම සිදුරු හරහා යන ලෙස මධ්‍ය ඇණයක් යොදා දුනු කොළ කිහිපයක් එකිනෙකට හේත්තු වන පරිදි සකස් කොට ඇත. දුනු කොළ දෙපසට විසිර යාම වළක්වා ගනු පිණිස  U හැඩැති දුනු අල්ලු (Spring clip) යොදා ඇත. මෙම දුනු කොළ එකතුවට දුනු මිටියක් යැයි ව්‍යවහර කෙරේ.

මෙම දුනු මිටියෙහි ඉහළින්ම පවතින කොළය ප්‍රධාන දුනු කොළය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ප්‍රධාන දුනු කොලයෙහි දෙකෙලවර වෘත්තාකාර හැඩයකින් යුක්ත වන පරිදි කුහරයක් සකස් කර ඇත. එම කුහරය සහිත කෙළෙවර දුනු ඇස (Spring Eye) නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙම දුනු ඇස කුහරයට දුනු බුහු (Spring Bush) සවි කර ඇත. දුනු බුහු හරහා යන ලෙස විවර්තන ඇණ මඟින් චෙසි රාමුවෙහි තිබෙන නැංගුරමට සහ පසු දුනු එල්ලුමට සම්බන්ධ කර ඇත. එය ඉහත රූපයේ දැක්වේ. විවර්තන ඇණය ගැල වී යාම වළකනු පිණිස අඟුල් ක්‍රමයක් ද උපයෝගී කොට ගෙන ඇත. මෙහි දුනු එල්ලුම යොදා ඇති බැවින් දුන්න පෑද්දීමේ දී දිගෙහි සිදු වන වෙනස් වීම් වලට ඉඩ ලබා දේ.

දුනු එල්ලුම නිතරම පසු පසට හිටින සේ සවි කිරීම මෙහිදී වැදගත් වේ. මෙම දුනු මිටිය අක්ෂ දණ්ඩට සවි කර ඇත්තේ  U හැඩැති ඇණ මගිනි.එය පහත රූපයෙන් දැක්වේ.

මාර්ග විෂමතාවන් අනුව රෝද ඉහළ සහ පහළ ගමන් කරයි. මේ හේතුවෙන් කොළ දුන්න ඇඹරීමට භාජනය වී දුනු කොළ එක මත එක ලිස්සා මාර්ග කම්පන උරා ගනී. එමඟින් වාහන රාමුවට ලැබෙන කම්පනය ක්‍රමානුකූලව අවම කර ගත හැකිය. කොළ දුනු මිටිය විවර්තන ඇණයෙන් එල්ලා ඇති නිසා විවර්තන ඇණයේ හෝ බාහුවේ ගෙවීම අධික වේ. එම ගෙවීම අවම කර ගැනීම සදහා ස්නේහකයක් අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා බහුල වශයෙන් යොදා ගැනනුයේ ග්‍රීස් (Grease)නැමැති ස්නේහකයයි.

කොළ දුනු වල ආතතිය අඩු වු විට කොළ දුනු මිටිය ගලවා නැවත ආතතිය සකස් කර ගත හැකි වීම වාසිදායක තත්වයකි.

 

දඟර දුන්න

දුනු වානේ වලින් නිපදවා ඇති මෙම දර දුනු දඟර කිහිපයකින් සමන්විත වේ. එය පහත දක්වා ඇති රූපයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

කොළ දුන්නක් යෙදීමට වඩා දගර දුන්නක් යෙදීමෙන් මෘදු අවලමබනයක් හෙවත් පෑද්දීමක් ලබා ගත හැකි වේ. නමුත් පැත්තෙන් ලැබෙන තෙරපුම උරා ගැනීමේදී දක්වන දුර්වලතාව හේතු කොට ගෙන දඟර දුන්න සමඟ ඇඳුම් දණ්ඩක් සවි කර යුතු වේ. මෙම ඇදුම් දණ්ඩ වෙනුවට ගැස්සුම් නිවාරකයක් බහුල වශයෙන් යොදා තිබෙනු දක්නට ලැබේ. 2.19-14 රූපයෙන් එය පැහැදිලි වේ.

දඟර දුන්නෙහි දඟර වට ගණන සහ එහි විෂ්කම්භයද නිපදවා ඇති ලෝහය මත ද මෙම දුන්නෙහි දැඩි හෝ මෘදු බව තීරණය වේ. මෙම දඟර දුන්න සහිත අවලම්බන ක්‍රමයේදී ස්නේහක භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. තවද මෙම අවලම්බන පද්ධතිය සවි කිරීම සදහා ලබා ගන්නා ඉඩ ප්‍රමාණය බෙහෙවින් අඩු වීම වාසි දායක තත්වයකි. මෙම ක්‍රමය නිදහස් අවලම්බන ය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි.

 

ව්‍යාවර්තන දණ්ඩ

මෙම අවනම්බන ක්‍රමයේ දී අධිවේග වානේ දණ්ඩක් එහි එහි දික් අක්ෂය වටා ඇඹරීමක් සිදු කර මාර්ගයේ ඇති කම්පනයෙන් උරා ගැනීමට සලස්වා ඇත. මෙම දික් දණ්ඩ ව්‍යාවර්තන දණ්ඩ හෙවත් ඇඹරුම් දණ්ඩ යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. එය පහත දක්වා ඇති රූපසටහන මඟින් පැහැදිලි කෙරේ.

මෙම ව්‍යාවර්තන දණ්ඩ පැතලි පතුරු කිහිපයක් සහ එම දඩු අතර හිර කර තැබීම සඳහා විලි ( Clip) කිහිපහක් උපයෝගී කොට ගෙනද නිර්මාණය කර තිබෙනු දක්නට ලැබේ. ව්‍යාවර්ත දඬු ඇඹරීමට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පවතින නමුත් නැවීමේ ගුණාංග වලින් අඩුය. මෙම හේතුව නිසා ආධාරක නළයක් තුළ මෙම ව්‍යාවර්තන දණ්ඩ සවිකිරීම ආරක්ෂාකාරී වේ. ව්‍යාවර්තන දණ්ඩේ දෙකෙලවර පත්කීල (Spline) යොදා ඇති අතර එහි එක් කෙලවරක් චෙසි රාමුවට ද අනෙක් කෙළවර එළවුම හෝ එළවෙන රෝදය සම්බන්ධ කර තිබෙන ඇඳුම් බාහුවේ එක් කෙලවරකටද සවි වී ඇත. 

මෙහි වාසිය ලෙස සැලකිය හැකි වන්නේ ව්‍යාවර්තන දඬු වලට අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමත් ස්නේහක යෙදීම අවශ්‍ය නොවීමත්ය. දුනු වර්ගයේ අවලම්බනයට ලක් කිරීමෙන් නිශ්චල අවස්ථාවේ සිට දෙපසට චලනය වේ නම් එහි ඇත්තේ දෝලන චලිතයකි. පහත රූපයෙන් එය පැහැදිලි වේ.

 

රබර් බෝලයක් ගෙන රබර් පටියකින් එල්ලා එය වරක් පහළට තල්ලු කිරීමෙන් ඉහළට සහ පහළට ගමන් කිරීමට සැලැස් වූ විට එම බෝලය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය අඩු වී නිශ්චලතාවට පත් වේ. එය ප්‍රස්ථාර කර දැක්වීමේ දී ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ඉහත රූපයෙන් පැහැදිලි වේ.

මෙම රබර් බෝලය යම් කාලයක් තුළඳි පිළිවෙලින් නිශ්චල ලක්ෂයේ සිට නැවත මුලින්ම එම ලක්ෂය පිහිටි ස්ථානයට පැමිණි දුර කම්පන වාරයක් ලෙස හැඳින්වේ. වාහනයක දුන්නක් සම්බන්ධ කර ගැනීමත් ද ඉහත දැක්වූ ක්‍රයාවලිය සිදු වේ. එවිට වාහනයේ ඇතුළත ගමන් කරන මඟින් හටද අනෙකුත් කොටස් වලට ද හානි පැමිනේ. මෙම හානි වැලැක්වීම සඳහා යම් උපක්‍රමයක් හෝ උපාංගයක් යොදා ගත යුතු වේ. මෙම උපාංගය ගැස්සුම් නිවාරකය ලෙස (shock absorber) යනුවෙන් හැඳින් වේ.

 

ගැස්සුම් නිවාරකය

ගැස්සුම් නිවාරක ගණනාවක් දැකිය හැකිය. එයින් තනි ක්‍රියාකාරී ගැස්සුම් නිවාරකයක් පිළිබඳ විස්තර කෙරේ.

 

තනි ක්‍රියාකාරී ගැස්සුම් නිවාරකය

මෙම ගැස්සුම් නිවාරකය කොටස් 2 කින් යුක්ත වේ. එය උඩ කොටස සහ යට කොටස වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය

මෝටර් රථ ධාවනය කිරීමේ දී මාර්ග විෂමතාවන් නිසා එහි රෝද ඉහළ සහ පහළ ගමන් කරයි. ගැස්සුම් නිවාරකය මෝටර් රථ බඳට සහ මෝටර් රථයේ අවලම්බන පද්ධතිය අතරට සවි කර ඇති නිසා ගැස්සුම් නිවාරකයේ උඩ කොටස සහ යටි කොටස ඇතුළට සහ පිටතට ගමන් කරන ලෙස සකස් කර ඇත. උඩ කොටස පහළට ගමන් කිරීමේ ඳී එය යටිකුරු පහර  (Downword Stroke) ලෙසද උඩ කොටස ඉහළට ගමන් කරයි නම් එය උඩුකුරු පහර (Upword Storke) ලෙසද ව්‍යවහර වේ.

එය පහත රූපයෙන් පැහැදිලි කෙරේ,

 

මෙම ගස්සුම් නිවාරකයේ කොටස් පහත දක්වා ඇති රූපයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

 

බඳට සවි වන ඇසට සහ අවලම්බන පද්ධතියට සවි වන ඇසට රබර් බුහු සවි කර තිබේ. බඳට සවි වන ඇසට බාහිර ආවරණයද පිස්ටන් කූරද සවි වී ඇත. පිස්ටන් කූරේ යටි කෙලවරට පිස්ටනයක් ද එම පිස්ටනයේ දෙපසට ක්‍රියා කරන වෑල්ව දෙකක් ද යොදා ඇත. අවලම්බන පද්ධතිය සවි වන ඇසට අභ්‍යන්තර ආවරණය ද සවි වී ඇත. එහි යටි කෙලවරට මදක් ඉහළින් පිහිටන සේ පිස්ටනයක් යොදා ඒ තුළට නයිට්‍රජන් වායුව සම්පීඩනය කර මුදා හැර ඇත. පහළ සහ ඉහළ කුටීර වල විශේෂ තල් වර්ගයක් ද යොදා ඉහළින් මුදුවක් ද තබා ඇත. 2.19-18 රූපයෙන් එය දැක්වේ. බාහිර ආවරණය තුළට අභ්‍යන්තර ආවරණය බහා ඇත. 

මාර්ගයේ ඇති විෂමතා නිසා මෝටර් රථයක් ධාවනය කිරීමේ දී අභ්‍යන්තර ආවරණ ය ඉහළට ගමන් කරයි.එසේම පිස්ටනය පහළට ගමන් කරයි. පහළ කුටීරයේ පවතින තෙල් පීඩනයෙන් A නැමැති වෑල්වය විවෘත කර ඉහළ කුටීරයට එම තෙල් ගමන් කරයි. B නැමැති වෑල්වය තෙල් පීඩනය වීමත් සමඟම එම පීඩනයේ බලපෑම හේතු කොට ගෙන වැසී පවතී. එය පහත (A)  රූපයෙන් මෙය පෙන්නුුම් කෙරේ.

රෝද පහළට ගමන් කරන විට අභ්‍යන්තර ආවරණය පහළට ගමන් කරයි. එවිට පිස්ටනය පහළට ගමන් කරයි. එවිට පිස්ටනය ඉහළට ගමන් කරයි. එහි ඉහළ කුටීරයේ පරිමාව අඩු වී එහි ඇති තෙල් පීඩනය වේ. එම පීඩනය හේතු කොට ගෙන B නැමැති වෑල්වය විවෘත වී ඒ තුළින් ද්‍රව්‍ය පහළ කුටීරයට ගමන් කරයි. ඉහළ කුටීරයේ තෙල් පීඩනයට හසු වීම නිසා එය A නැමති වෑල්වයට බලපා වැසී පවතී. එය පහත (B) රූපයෙන් මෙය පැහැදිලි වේ. 

මෙම කුටීර දෙක අතර පවතින තෙල් හුවමාරුව සිදු වන්නේ දුන්නේ පෑද්දීම මතය. මෙම තෙල් හුවමාරු වීමට ඉඩ සලස්වා ඇත්තේ ඉතා කුඩා සිදුරක් හරහාය. මෙම සිදුර මඟින් තෙල් පහසුවෙන් හුවමාරුවට ඉඩ නොදෙයි. මෙම ක්‍රියාව හේතු කොට ගෙන දුන්නේ දෝලනය අවම කර ගනියි. මේ අවස්ථාවේදී ගැස්සුම් නිවාරකය තුළ තිබෙන නයිඩ්‍රජන් වායුවේ පරිමාව ප්‍රසාරණයට ලක් වී වායු ටැමක් ( Gas Cashion)ඇති කරයි. එම වායු ටෑම මඟින් ද ඇති වන කම්පනය උරා ගනියි.


****************************************