මෝටර් රථවල බාවිතා වන විශේෂ තිරිංග ක්‍රම - 13-වසර ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

මෝටර් රථවල බාවිතා වන විශේෂ තිරිංග ක්‍රම

මෝටර් රථවල බාවිතා කරන විශේෂ තිර්‍රංග ක්‍රම

බල සහයක රෝධක(Power Assisted Brakes)

 • ද්‍රාව රෝයදක පද්දතියක් මගින් සාමාන්‍ය කුඩා වාහන සදහා තරමක් හොද ක්‍රියාකාර්‍රත්වයක් ඇති කලද අදික වේගයෙන් ධාවනරය වන මෝටර් රථයක් නවතා ගැනීම සදහා රෝධක පාදිකය මත රියදුරාට වැඩි බලයක් යෙදීමට සිදුවේ.
 • වාහන වල බර හා වේගය වැඩිවීමත් සමගම එම වාහනය ඉක්මනින් නවතා ගැනීම සදහා ද්‍රාව රෝදක පද්දතිය මත රියදුරා විසින් යොදන බලය පමණක් ප්‍රමානවත් නොවේ.රියදුරා ඇති කරනු ලබන බලයට අමතරව තවත් බලයක් ඇති කිරීම සදහා පද්දතියක් උපයෝගී නර ගනු ලැබේ.
 • මේ නිසා නවීන වාහන වල බහුල වශයෙන් බල සහයක පද්දති බාවිතා වේ.
 • මෙම බලය ඇති කිර්‍රම සදහා බහුල වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ රික්තකයක් හෝ සම්පීඩන වශයෙනි.

ර්‍රික්තක සහයක රෝධක(Vacuum Assisted Brakes)

 • සාමාන්‍ය ද්‍රාව රෝධක පද්දතියක් හා සැසදීමේදී රික්තක සහයක රෝධක පත්දතියක පවතින අමතර කොටස රික්තක ඒකකයයි.
 • රික්තක ඒකකය ස්ථාපනය කර ඇත්තේ ප්‍රදාන සිලින්ඩරය හා රෝදක පාදිකය අතරය.
 • රික්තක සහයක ඒකකය බූස්ටරය(Booster) නම් වේ.
 • බූස්ටරය මගින් ඇති කරන බලය රෝදක පද්දතියේ ප්‍රදාන සිලින්ඩරය ක්‍රියාකරවීමට සහය කර ගැනීමෙන් රික්තක සහයක රෝදක පද්දතිය ක්‍රියාකරයි.
 • රික්තක සහයක රෝදක ඒකකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව ප්‍රදාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට වෙන් කෙරේ.
  1. වායුගෝලීය අවලම්බනය(Atmospheric Suspended)
  2. රික්තක අවලම්බනය(Vacuum Suspended)

වායුගෝලීය අවලම්බනය(Atmospheric Suspended)

 1. සාමාන්‍ය තත්වය යටතේ පිස්ටනය දෙපසම පවතින්නේ වායුගෝල පීඩනය වේ.
 2. රෝදක ක්‍රියාව අවශ්‍ය වු විට එක්පසක ආංශික රික්තයක් ඇතිකරනු ලැබේ.
 3. ඇතිවන ප්‍රීඩන වෙනස නිසා පිස්ටනය චලනය වී රෝධක ක්‍රියාව ඇතිකිරීමට උපකාරී වේ.

රික්තක අවලම්බනය(Vacuum Suspended)

 • සාමාන්‍ය තත්ව යටතේදී පිස්ටනයේ දෙපසම සමාන විශාලත්වයකින් යුත් ආංගික රික්තයක් ක්‍රියාකිරීමට සලස්වයි.
 • රෝධක ක්‍රියාව අවශ්‍ය වූ විට එක් පැත්තක් වායුගෝලයට විවෘත වේ.
 • ඇතිවන පීඩන වෙනස නිසා පිස්ටනය චලනය වී රෝධක ක්‍රියාව ඇතිකිරීමට උපකාරී වේ.

                                                     තවත් කොටසක් ඉදිරියට බලා පොරොත්තු වන්න