තවාන් පාලනය - 13-වසර කෘෂිකර්මය

තවාන් පාලනය

                   තවාන් පාලනය  1. කොටස..

තවානක් යනු ලපටි පැලයක් හෝ බද්ද පැලයක් ස්තිර බූමියේ වගා කිරිමට පෙර මනා පරික්ෂණ යක් යටතෙ රැක බලා ගන්නා තාවකාලික ස්තානයයි.

තවාන් දැමීම සදහා බීජ හෝ වර්ධක කොටස් බාවිත කල හැක.

තවාන් බාවිත කිරීමේ අරමුනු..

01.බෝග සංස්තාපනය සදහා දිරිමත් හා නිරෝගි පැල ලබා ගැනීම සදහා .

02.කුඩා පැල ආරක්ෂාව නඩත්තු කිරීම පාලනය පහසුවෙන් කල හැකි වීම.

03. ඒකාකාර වගාවක් ලබා ගැනීම සදහා .

04.තවානේ පැල තියෙන කාලය අතරතුර ක්ෂේත්‍රයේ කටයුටු පහසුවෙන් කල හැකි වීම.( බිම් පෙරලීම, වල් මර්දනය ,පාත්ති හෝ වලවල් කැපීම .)

05. බද්ද කිරීම සදහා ග්‍රාහක ශාක ලබා ගැනීම .

06. බීජ ක්ෂේත්‍රයේ වැපිරීම නිසා සිදුවන හානි අවම කර ගැනීමට.

07.ශාක මූල මන්ඩලයේ නිවැරදි වර්ධනය වැඩි කර ගැනීම සදහා .

08.කම්කරු වියදම් හා කාලය අඩු කර ගැනීම සදහා .

09. පැල නිපද්වීමේ වියාපාරයක් ලෙස.( තේ) 

10. බද්ද පැල ක්ෂේත්‍රයට හුරු කිරීම සදහා .

 

තවානක් සදහා සුදුසු ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුනු....

* සමතලා බූමියක් වීම.

* සූර්‍ය්යාලෝකය හොඳින් ලැබෙන තැනක් වීම්.

* හොඳ ජල වහනයක් සහිත පසක් වීම.

* කලින් රෝග සහිත වගාවක් නොතිබුණු ස්තානය්ක් වීම.

*තවානේ පස ලෝම පසක් වීම වඩා සුදුසුය.

*ජල පහසුකම් ලබා ගැනීම සදහා පහසු ස්තානයක් වීම.

*තවානට ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගැනීම සදහා පහසු ස්තානයක් වීම.

*ආරක්ශිත ස්තානයක් වීම .

*තවාන් දැමීමට බලාපොරොත්තු වන බෝගයට අයත් කුලයට අයත් වෙනත් බෝගයක් පෙර කන්නයේ වගා නොකල ස්තානයක් වීම.

 

තවාන් ප්‍රදාන ආකාර කිහිපයකි.

01.තවාන් පාත්ති.. ( උස් පාත්ති  , ගිල්ලූ පාත්ති , )

02. බදුන් තවාන් 

03. විෂේෂිත වූ තවාන් ( ඩ්‍රැපොග් තවාන් , නොරිදෝකෝ තවාන්, මඩ තවාන්, බද්ද පැල තවාන්.)

 

******උස් තවාන්*****

ජල වහනය දුර්වල බූමි ප්‍රදේශ වලට හා අදික වර්ෂාපතනය ඇති ප්‍රදේශ වලට වඩාත් උචිත වනුයේ උස් තවාන් වර්ගයයි.විෂේශයෙන්  මැටි අදික බූමි වලට මෙය සුදුසු වේ.

 

****** ගිල්ලූ තවාන් ******

වවර්ශාපතනය අඩු වියලි කලාපයේ සහ අදික  ජල වහනයක් සහිත පස් කාණ්ඩ වලට මෙය උචිත වේ.

 

සම්මත තවාන් පාත්තියක ස්වරූපය 

සාමාන්‍යයෙන් සම්මත ක්‍රමයට සකස් කරන ලද තවාන් පාත්තියක දිග 3m ද, පලල 1m ද වේ.. (3m *1m) 

මෙහීදී සකස් කරන ලද තවාන උස් තවානක් නම් එහි ගැබුර 15cm පමන විය යුතුය .

 

තවාන් පස ජීවානුහරනය 

මෙය ප්‍රදාන ක්‍රම 03කට සිදු කල හැක. 

1. පිපිලිස්සීම මගින් 

2. තද සූර්‍ය්යාලෝකය මගින් පස ජීවානුහරනය කිරීම 

3. රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා පස ජීවානුහරනය කිරීම.

පිලිස්සීම මගින් පස ජීවානුහරනය කිරීමේදී පස හොදින් තෙත් කර එය මතුපිට පිදුරු හෝ දහයියා තට්ටු වශ්‍යෙන් අහුරා සුලන්ගට විරුද්ද් දිශාවට ගිනි තැබීම සිදු කරනු ලැබේ . පසේ උෂ්ණත්වය ඉහල යයි. එම උෂ්ණත්ව පරාසය තුල ජීවත් වීමට නොහැකි පලිබෝධකයන් හා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්  විනාශ වී යන අතර මෙහිදී පසට කාබන් එකතු වීම සිදු .

සූර්‍ය්යාලෝකය මගින් ජීවානුහරනය කිරිමේදී හොදින් ඉර එලිය ඇති විට තවාන තෙට් කර එයට් උඩින් විනිවිද පෙනෙන ඉටිකොලයක් අතුරයි.මෙහිදී ලැබෙන හිරු එලිය පොලිතින් නිසා පරාවර්තනය වී ගමන් කිරීමට නොහැකි නිසා පාන්ශු පුශ්ටයේ උශ්ණත්වය ඉහල ගොස් පලිබෝද විනාස වේ.

රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා ජීවානුහරනය කිරීමේදී පස තුලට මීතයිල් බ්‍රෝමයිඩ් වැනි රසයනික දූම කාරකයක් යොදා ගණ පොලිතීන් එකකින් වසා දමයි.

තවාන් මිශ්‍රණ සැකසීමේදී තෝරාගත් පස් හොදින් කුඩු කර සල්ලඩයකින් හලා සකස් කරගත් කාබනික කොටස් 1:1 අනුපාතයට මිශ්‍ර කර සකස් කර ගැනීම සිදු කෙරේ.