ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 02 - 13-වසර ජීව විද්‍යාව

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 02

 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ගේ රූපීය, පෝෂණ හා කායික විද්‍යාත්මක විවිධත්වය:

 රූපීය විවිධත්වය:

බැක්ටීරියා:

 • මූලික හැඩ ආකාර තුනකි
 1. ගෝලාකාර / කොකුස
 2. දණ්ඩාකාර / බැසිලස
 3. සර්පිලාකාර / ස්පිරිල්ලුම්

 

සයනොබැක්ටීරියා:

 • ඒක සෛලික සිට දිගු බහුසෛලික සූත්‍රිකා ආකාර දක්වා විශාල පරාසයක හැද හා සැකසීම් ප්‍රදර්ශනය කරයි.
 • බහු සෛලික සයනොබැක්ටීරියා සූත්‍රිකාමය හෝ සූත්‍රිකාකාර නොවන ආකාර ලෙස ඇත.
 • සූත්‍රිකාමය ආකාර දාම ලෙස ඇත.
 • සූත්‍රිකාකාර නොවන ආකාර ගෝලාකාර, ඝනාභ, චතුරශ්‍රාකාර හා අක්‍රමවත් හැඩ ආකාරයෙන් ගොනු හෝ ඝනාවාස ලෙස දැකිය හැක.

 

වයිරස:

 • ප්‍රෝටීනමය ආවරණයේ  සමමිතිය මත පදනම් වෙමින් වයිරස වල වෙනස් රූපීය ආකාර දෙකකි.
 • ඒවා බහුතල හා හේලීක්සීය වේ.

 දිලීර:

 • සමහරක් ඒක සෛලිකය; සමහරක් බහුසෛලිකය.
 • සූත්‍රිකා නම් සියුම් නාලාකාර, ශාඛනය වූ නූල් වැනි ගොනුවකින් යුක්තය.
 • එක්ව ගත් විට මයිසීලියම සාදයි.
 • සූත්‍රිකා සාවාර හෝ නිරාවාරය.

 ප්‍රියෝන:

 • කුඩා ප්‍රෝටීන අංශුය.

 ඒක සෛලික ප්‍රෝටිස්ටාවන්:

 • පුළුල් පරාසයක විවිධත්වයක් පෙන්වයි.

 මොලිකියුටයන්:

 • බහුරූපීය.

 පෝෂණ විවිධත්වය:

 • විවිධ පෝෂණ ආකාර පෙන්වති.
 • කාබන් ප්‍රභවය හා ශක්ති ප්‍රභවය මත පදනම් කරගෙන පෝෂණ ආකාරය වර්ග කරයි.
 1. රසායනික ස්වයංපෝෂක
 2. රසායනික විෂමපෝෂක
 3. ප්‍රභා ස්වයංපෝෂක
 4. ප්‍රභා විෂමපෝෂක

 ඔක්සිජන් භාවිතාව මත ක්ෂුද්‍රජීවී විවිධත්වය:

 1. අනිවාර්‍ය ස්වායු
 2. අනිවාර්‍ය නිර්වායු
 3. වෛකල්පිත නිර්වායු
 4. ක්ෂුද්‍ර වාතකාමී
 •  සමහර ක්ෂුද්‍රජීවීන්ට වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් තිර කළ හැක.
 • ඔවුහු නිදහස්වාසී හා සහජීවී නයිට්‍රජන් තිරකාරී ලෙස කායික විද්‍යාත්මක විවිධත්වයක් පෙන්නුම් කරති.

 ක්ෂුද්‍රජීවී ආකාර:

 බැක්ටීරියා:

 • ඒක සෛලිකය.
 • ප්‍රෝකැරියෝටාවන් ය.
 • විවිධ රූප විද්‍යාත්මක ආකාර හා සැකසුම් ඇත.
 • වඩා කැපී පෙනෙන ව්‍යුහ ලක්ෂණය ඔවුන් සෑදී ඇති තනි සෛල වල හැඩයයි.
 • මූලික හැඩ ආකාර තුනකි
 1. කොකුස
 2. බැසිලස
 3. ස්පිරිල්ලුම්
 •  සෛල විභාජනයේදී සෛල් එකිනෙකට සම්බන්ධව පවත්නා ආකාර අනුව එකිනෙකට වෙනස් වූ සැකසුම් ඇති කරයි.

කොකුස බැක්ටීරියාවන්ගේ සෛල සැකසුම් වල විවිධ ආකාර:

 කොකුස

 • එකම තලයක සෛල විභාජනය වේ.
 • විභාජනය අවසානයේ බෙදෙන සෛල එකිනෙකින් වෙන්වී යයි.

 ඩිප්ලොකොකුස

 • එකම තලයක සෛල විභාජනය වේ.
 • බෙදී සෑදෙන සෛල යුගල ලෙස පවතී.

 ස්ට්‍රෙප්ටොකොකුස

 • එකම තලයක සෛල විභාජනය වේ.
 • විභාජනය වූ සෛල දාමයක ආකාරයට එකිනෙකට සම්බන්ධ වී පවතී.

 චතුෂ්ක

 • තල දෙකක විභාජනය වේ.
 • සෛල හතරක් නිපදවයි.
 • සෛල 4 එකිනෙකට සම්බන්ධ වී පවතී.

 සාසීනා

 • තල තුනක සෛල විභාජනය වේ.
 • සෛල අටක් සෑදේ.
 • සෑදෙන සෛල කාණ්ඩයක් ලෙස එකිනෙකට සම්බන්ධ වී පවතී.

 ස්ටැෆිලොකොකුස

 • බහුතලීය සෛල විභාජනයක් ඇත.
 • මිදි පොකුරු ආකාර සෛල ගොනු සාදයි.

 බැසිලස බැක්ටීරියා වල විවිධාකාර සෛල සැකසීම්

 මොනො බැසිලස

 • තනි දණ්ඩාකාර

 ඩිප්ලො බැසිලස

 •  සෛල විභාජනයෙන් පසු යුගල ලෙස පවතී.

 ස්ට්‍රෙප්ටො බැසිලස

 •  සෛල විභාජනයෙන් පසු දාම ලෙස පවතී.

 සර්පිල හැඩැති බැක්ටීරියාවන් ගේ වෙනස් වූ සෛල සැකසුම්

 •  දඟර එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් දරයි.
 • කිසි විටෙක ඍජු නොවේ.

 විබ්‍රියෝ

 • වක්‍ර දණ්ඩාකාර

 ස්පිරිල්ලුම්

 •  සර්පිලාකාරය.
 • කස්කුරුප්පු ආකාර දැඩි දේහයකි.

 ස්පයිරොකිටා

 • සර්පිලාකාරය.
 • නම්‍යශීලීය.

 බැක්ටීරියා වල පෝෂණ විවිධත්වය:

පෝෂණ ක්‍රමය ශක්ති ප්‍රභවය කාබන් ප්‍රභවය නිදසුන
ප්‍රභා ස්ව්‍යංපෝෂී ආලෝකය අකාබනික කාබන්(කාබන් ඩයොක්සයිඩ්)

දම් සල්ෆර් බැක්ටීරියා

හරිත සල්ෆර් බැක්ටීරියා

ප්‍රභා විෂමපෝෂී ආලෝකය කාබනික කාබන්

දම් සල්ෆර් නොවන බැක්ටීරියා

 

රසායනික ස්වයංපෝෂී අකාබනික රසායන ද්‍රව්‍ය අකාබනික කාබන්

Nitrosomonas

Nitrobacter

Thiobacillus thiooxidans

රසායනික විෂමපෝෂී කාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය කාබනික කාබන්

බොහෝ බැක්ටීරියා

 

 ඔක්සිජන් ධාරණ හැකියාව මත බැක්ටීරියා වර්ගීකරණය:

කායික විද්‍යාත්මක කාණ්ඩය විස්තරය උදාහරණ
අනිවාර්‍ය ස්වායු

ඔක්සිජන් අවශ්‍ය ය.

ඔක්සිකාරක පොස්පර්‍යිලීකරණයෙන් ශක්තිය නිපදවා ගනී.

Acetobacter sp
අනිවාර්‍ය නිර්වායු

ඔක්සිජන් ඇති විට පැවතිය නොහැක.

පැසීම මඟින් ශක්තිය නිපදවා ගනී.

Clostridium sp

වෛකල්පිත නිර්වායූ

ඔක්සිකාරක පොස්පරයිලීකරණයෙන් ශක්තිය නිපදවා ගනී.

පැසීම භාවිතයෙන්ද ශක්තිය නිපදවා ගනී.

ස්වායු මෙන්ම නිර්වායු පරිසර වලද ජීවත් විය හැක.

Escherichia coli
ක්ෂුද්‍ර වාතකාමී

වාතයේ ඇති ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයට වඩා අඩු ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයක්දී පමණක් ජීවත් වෙති.

 

Lactobacillus sp

 

 • සමහර බැක්ටීරියා වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් තිර කරයි.
 • නිදහස්වාසී නයිට්‍රජන් ප්‍රතිකාරක බැක්ටීරියා - Azotobacter
 • සහජීවී නයිට්‍රජන් තිරකාරක බැක්ටීරියා - Rhizobuium

 

 • බොහෝ බැක්ටීරියා ද්විඛණඩණය මඟින් අලිංගික ප්‍රජනනය සිදු කරයි.
 • කලාතුරකින් කඩ කඩ වීම හා අංකුරණය දක්වයි.
 • කලාතුරකින් මාදිලි දෙකක බැක්ටීරියා සංයුග්මනය යන ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියේදී ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය කොටස් හුවමාරු කර ගැනීම සිදු වේ.