13-වසර - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව
කේත අංකය : 53


Shanuka Dilshan විසින් 2017-12-17 දින තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 40 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100

උසස් පෙළ කාත්ෂණවේදය විෂය ධාරාව යටතේ ඇති අනිවාර්යය විෂයක් වන තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (SFT) විෂයේ ඇති ක්ෂුදු ජීව විද්‍යාව පාඩමින් ප්‍රශ්ණ කිහිපයක් මෙයින් ඉදිරිපත් කර ඇත


ප්‍රශ්න අංක 01

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පිළිබද පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 02

ක්ෂුද්‍ර ජිවීන්ගේ සර්ව ව්‍යාප්තියට හේතු වන කරුණක් නොවන්නේ.

A. විවිධ පෝෂණ ක්‍රම පෙන්වීම.
B. ස්වසන විවිධත්වයක් තිබීම.
C. සීග්‍ර වර්ධනය හා ප්‍රජනන හැකියාව.
D. සූන්‍යෂ්ටිකයින් වීම.
E. දේහ ප්‍රමාණය කුඩා වීම.

ප්‍රශ්න අංක 03

ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික සංවිධානයක් සහිත ක‍ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩයක් වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 04

වෛරස පිලිබඳ සාවද්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 05

බැක්ටීරියාවල දක්නට නො හැක්කේ

ප්‍රශ්න අංක 06

සුන්‍යෂ්ටිකය, විෂම පෝෂී ය, ඒක සෛලීය වේ. මෙම ජීවියා අයත් කාණ්ඩය වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 07

සෛල බිත්තිය කයිටින් වලින් සෑදී ඇති ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 08

නො ගැළපෙන වරණය තෝරන්න

ප්‍රශ්න අංක 09

 අපජලය පිරියම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී මූලික පිරියම් කිරීම තුළ සිදු නොවන ක්‍රියාවලිය වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 10

පිරියම් නො කළ අපජලය ස්වාභාවික ජලාශවලට එකතු වීමෙන් ඇති විය හැකි බලපෑමක් නොවන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 11

අපජලය පිරියම් කිරිමේ ස්ථානයක ප්‍රධාන අරමුණක් විය හැක්කේ 

ප්‍රශ්න අංක 12

ජීව වායූ නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලියක අන්තර්ගත නොවන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 13

කාර්මික වයින් නිෂ්පාදනයේ දී භාවිතා වන ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙකු වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 14

වෛරස්වල ප‍්‍රමාණය දැක්වීමට සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වන මිනුම් එකකය වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 15

වෛරස නම් ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය සොයාගත් විද්‍යාඥයා වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 16

නිදැල්ලේ වෙසෙන වායුගොලීය නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියාවක් වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 17

පාන් නිෂ්පාදනයේ දී පිටි පිපීම සඳහා උපයෝගි කරගන්නේ පහත සඳහන් කුමන ක්ෂුද්‍ර ජීවීයාගේ ක්‍රියාවලිය ද?

ප්‍රශ්න අංක 18

අනිවාර්යය නිර්වායු තත්ව යටතේ සිටිය හැකි ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙකු වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 19

සියලූ ම මද්‍යසාරීය පාන වර්ග නිෂ්පාදනය අවසානයේ පැස්ටරීකරණය කරනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 20

NH4 ->  NO2-   බවට පත් කරනු ලබන ක්ෂද්‍ර ජීවීයෙකු වන්නේ