13-වසර - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - තාක්ෂණ දියුණුව හා පරිසරය
කේත අංකය : 98


Shanuka Dilshan විසින් 2019-06-17 දින තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

තාක්ෂණ දියුණුව හා පරිසරය


ප්‍රශ්න ගණන : 30 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 30
ප්‍රශ්න ගණන : 30
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 30


ප්‍රශ්න අංක 01

කාබන් චක්‍රය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

නයිට්‍රජන් චක්‍රය සම්බන්ධව සත්‍ය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 03

ස්හාවික චක්‍ර සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති වලින් අසත්‍ය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 04

පහත මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් අතරින් ස්භාවික චක්‍රයට සැලකිය යුතු බලපෑම් සිදුනොවන ක්‍රියාකරකම වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 05

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකදී සිදු වූ  වේගවත් සංවර්ධනය හේතුවෙන් පරිසරයට අඩුම බලපෑමක් එල්ල වූ ක්‍රියාකාරකම වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

පෘථිවි උණුසුම ඉහළ යෑමට සලකිය යුතු දායකත්වයක්  නොදක්වන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 07

පරිසරයට එකතු වන අහිතකර වායු සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වනුයේ කුමන වගන්තියද?

ප්‍රශ්න අංක 08

වායුගෝලය සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශය වඩාත් නිවැරදි වේද?

ප්‍රශ්න අංක 09

ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට දායක වන වායුන් සම්බනධව අසත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 10

ක්ලොරෝ ෆ්ලුවොරො කාබන් (CFC) සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශය සලකන්න

 1. CFC ඉතා අස්ථායි වාෂ්පශීලි සංයෝගයක් වන අතර එය ඕසෝන් වායුව සමඟ වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි
 2. CFC වල ඇති අධික වාෂ්පශී්‍ලි භාවය නිසා එය සිසිලන වායුවක් ලෙස භාවිතා කරයි
 3. CFC යනු ප්‍රභල හරිතිගාර වායුවකි

මින් සත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 11

ඕසෝන් ස්ථරය හා එහි පැවැත්ම සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශ සලකන්න

 1. ඕසෝන් ස්ථරය යනු ඉහල වායු ගෝලයේ ඕසෝන් ප්‍රධාන වායුව ලෙස ඇති ප්‍රදේශයකි
 2. ඕසෝන් ස්ථරය සූර්යාගේ සිට පැමි‍ණෙන අධෝරක්ත කිරණ අවශෝෂණය කරයි
 3. ඉහළ වායු ගෝලයේ ඇති ඕසෝන් හා ඔකසිජන් වායු සූර්ය කිරණ මගින් වියෝජනයට සහ සංයෝජනයට ලක්වීමෙන් ඕසෝන් වියන හට ගනී

මින් සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

හරිතාගාර ආවරණය සහ හරිතාගාර වායුන් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 13

අම්ල වැසි සම්බන්ධව නිවැරදි වගන්තිය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 14

අම්ල වැසි බලපෑම සම්බන්ධව වැරදි වගන්තිය වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 15

ප්‍රකාශ රසායනික ධුමිකාව සම්බන්ධව වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 16

ප්‍රකාශ රසායනික ධුමිකාවේ බලපෑම් සම්බන්ධව වැරදි වගන්තිය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 17

දේශගුනික විපර්යාස සිදුවන බවට සාධකයක් ලෙස සැලකිය නොහැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

දේශගුනික විපර්යාස සිදුවීමෙන් ජන ජීවිතයට සිදුවෙන බලපෑමක් නොවන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 19

ජල පිරියම්කරණය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය කරුන වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 20

පරිසරය සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන වගන්ති අසත්‍ය වේද?

ප්‍රශ්න අංක 21

CFC, HCFC,HFC සම්බන්ධයෙන් කවර ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද?

ප්‍රශ්න අංක 22

ගෝලීය උණුසුමට දායක නොවන වායුව වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 23

නයිට්‍රජන් චක්‍රය සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශ සලකන්න

 1. ස්හාවික නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිදුවන්නේ ඉතාම සුළු වශයෙනි
 2. නයිට්‍රජන් වායුව ප්‍රතික්‍රියාශීලි වායුවකි
 3. හේබර් ක්‍රමය මගින් නයිට්‍රජන් චක්‍රයට දැඩ් බලපෑමක් එල්ල වී ඇත

ප්‍රශ්න අංක 24

ඕසෝන් වියන සම්බන්ධයෙන් කුමන ප්‍රකාශයක් නිවැරදි වේද?

ප්‍රශ්න අංක 25

දේශගුණික වෙනස් වීම් නිසා සිදුවී ඇති වෙනස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ

 1.  ධ්‍රැවාශ්‍රිත ප්‍රෙද්ශවල හිම තට්ටු දිය වීම
 2. අම්ල වැසි ඇතිවීම
 3. ප්‍රබල සුළිකුණාටු නිතර ඇති වීම

මේ ප්‍රකාශ අතරින්,

ප්‍රශ්න අංක 26

දේශගුණ විපර්යාස ඇතිවීම හේතුවෙන් සිදුවිය හැකි සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්ණයක් විය හැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 27

ජල පිරියම්කරණයෙන් බලාපොරොත්තු නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 28

නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධව  අසත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 29

නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ නව නිර්මාණයකට පිළිගැනීම හා ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ලබාගත හැකි ලේඛනය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 30

පිළිවෙලකට වැඩ කිරීමේ හුරු පුරුද්ද, සංස්කෘතික වශයෙන් අපිට උරුම වූ දායාදයක් වුවත් වර්තමානයේදී 5S සංකල්පයක් ඇසුරෙන් අපට ඉගෙන ගැනීමට සිඳු වී ඇත. මෙම 5S සංකල්පයට අයත් නොවන්නේ,