නවඅරහදි බුදු ගුණ - 13-වසර බුද්ධ ධර්මය

නවඅරහදි බුදු ගුණ

01  නව අරහාදි බුදු ගුණ

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ විශේෂයන් විමසීමේ දී උන්වහන්සේ අපරිමිත ගුණ කදම්භයකින් හෙබි උත්තම වූ පුරුෂයෙකි. තවද ඒ ගුණ කදම්භය කින් හෙබි පුද්ගලයෙකු හැඳින්වීම සඳහා විවිධ නම් භාවිතා කොට ඇත ඒ බව පෙළ සාහිත්‍ය විමර්ශනය කිරීමෙහිලා මැනවින් ගම්‍ය වේ (වීතරාගී; වීත දෝසි; වීතමෝහී; අසම සම;  අනුත්තර; අචින්තෙය්‍ය; මහා ප්‍රාඥ; ආදී වූ ලක්ෂණයන් විමර්ශනය කිරීමෙන් මැනවින් පැහැදිලි වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ුද්ධ විෂය සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට සිතින් සිතා නිම කිරීමට වත් නොහැකි බව (අචින්තෙය්‍ය) සූත්‍රයෙහි පැහැදිලි වේ බුදුවරයෙක් තුළ ඇති පරිචය බුදුවරයකුට හෝ දේශනා කොට නිමා කළ නොහැකි බව විසුද්ධි මාර්ගයේ සඳහන් වේ මනා වූ ගුණයන්ගෙන් හෙබි බුදුරජාණන් වහන්සේ ාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පෙරුම්දම් පුරා ලබාගත්තාවූ මෙම ගුණ කදම්බයන් ග්‍රාහකයන්ගේ පහසුව සලසා ගුණ නවයකට කැටිකොට දක්වා ඇත එම ගුණ සිතෙහි රඳවා මෙනෙහි කිරීම කිරීම තුළින් ශ්‍රාවකයෙකු බවට පත්විය හැකි බව විවිධ සූත්‍රයන්හි අන්තර්ගත වේ. ශාස්තෘවරයා කෙරෙහි ඇතිකර ගත්ත සතුට ධර්මය අවබෝධය පිණිස පවතින බව මජ්ඣිම නිකායේ වීමංසක සූත්‍රයේ දැක්වේ. නව අරහාදි බුදු ගුණබුදුරජාණන් වහන්සේ හැඳින්වීමට අන්‍ය ශාස්තෘවරුන්ද භාවිතා කොට ඇති බවපෙ සාහිත්‍ය විමර්ශනය කිරීමෙහි ලා මැනවින් පැහැදිලි වේ.

විවිධ ශාස්තෘවරුන් මෙම ගුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැඳින්වීමට භාවිතා කිරීම තුලින් මෙම ගුණ 9 ය බුදුරජාණන් වහන්සේට සත්‍ය වශයෙන්ම තිබුණු බව පෙළ සාහිත්‍යය විමර්ශනයෙන් මැනවින් තහවුරු වේ....

එම නව අරහාදි බුදු ගුණ පහත පරිදි දැක්වේ

01_