ක්‍රැමර්ගේ නිතිය - 13-වසර සංයුක්ත ගණිතය

ක්‍රැමර්ගේ නිතිය

ප්‍රකාශන දෙකක් සහිත සමගාමී සමීකරණයක විසදුම් සොයා ගැනීම සදහා න්‍යාස මාර්ගයෙන් ක්‍රම දෙකක් ඇත.එනම්,

  1. ක්‍රැමර්ගේ නිතිය
  2. ප්‍රතිලෝම න්‍යාස භාවිතය

මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු කරනුයේ ක්‍රැමර්ගේ නිතිය හාවිතයෙන් සමගාමී සමීකරණයක විසදුම් සොයා ගැනීම පිලිබදවයි.

 

ප්‍රකාශන දෙකක් පමණක් දී ඇති විටකදී

පහත සදහන ආකාරයට සමගාමී සමීකරණ  2 ක් දුන් විට න්‍යාස භාවිතයෙන් ක්‍රැමර්ගේ නිතිය යොදා ගනිමින් අපට එහි විසදුම් සෙවිය හැකිය.

 

2a+5c     = 9

a+6c       = 8

මෙහිදී මුලින්ම සිදු කරනුයේ සංගුණක වල අගයන් වෙනම ද වීජීය පද වෙනම ද සමගාමී සමීකරණ යුගලය සමාන කල ඇති අගයන් වෙනම ද න්‍යාස මගින් දැක්විය යුතුය.

                                               

මෙහිදී සංගුණක පමණක් A න්‍යසසයෙන් දැක්වේ.න්‍යාසයේ සංගුණක සදහන් කිරීමේදී පිළිවෙලට සදහන් කල යුතුය.එනම් දී ඇති පළමු සමිකරණයේ මුල්ම වීජීය පදයේ සංගුණකය 11 ස්ථානයේ ද එම සමිකරනයේම දෙවන වීජීය පදයේ සංගුණකය 12 ස්ථානයේ ද සදහන් කල යුතුය.එමෙන්ම දී ඇති දෙවන සමිකරණයේ පළමු වීජීය පදයේ සංගුණකය 21 ස්ථානයේ ද එම සමිකරනයේම දෙවන වීජීය පදයේ සංගුණකය 22 ස්ථානයේ ද සදහන් කල යුතුය.

ඉන් පසු දී ඇති වීජීය පද පිළිවෙලට පහලට සිටින සේ න්‍යාසයක සදහන් කල යුතුය.

එමෙන්ම සමගාමී සමිකරනයේ සමාන ලකුණින් දකුණු පස පිහිටි අගය ද පිළිවෙලට පහලට සිටින සේ න්‍යාසයක සදහන් කල යුතුය.

 

1 පියවර

A න්‍යාසයේ නිශ්චායකය සොයා ගත යුතුය.

|A| = (2*6) – (1*5)

= 12 – 5

=  7

2 පියවර

A න්‍යාසයේ පළමු තීරුව වෙනුවට B න්‍යාසයේ අවයවයන් ඇතුලත් කල යුතුය.එම න්‍යාසය Aa න්‍යාසය වේ.

3 පියවර

ඉන් පසු Aa න්‍යාසයේ නිශ්චායකය සොයා ගත යුතුය.

|Aa| = (9*6) – (8*5)

= 54 – 40

=       14

4 පියවර

a හි අගය සොයා ගැනීම සදහා Aa න්‍යාසයේ නිශ්චායකයේ අගය A න්‍යාසයේ නිශ්චායකයේ අගයෙන් බෙදිය යුතුය.

a =  |Aa| / |A|

                                                                        = 14 / 7

                                                                        =  2

 

           

5 පියවර

A න්‍යාසයේ දෙවන තීරුව වෙනුවට B න්‍යාසයේ අවයවයන් ඇතුලත් කල යුතුය.එම න්‍යාසය Ac න්‍යාසය වේ.

6 පියවර

ඉන් පසු Ac න්‍යාසයේ නිශ්චායකය සොයා ගත යුතුය.

|Ac| = (2*8) – (1*9)

= 16 – 9

=       7

7 පියවර

c හි අගය සොයා ගැනීම සදහා Ac න්‍යාසයේ නිශ්චායකයේ අගය A න්‍යාසයේ නිශ්චායකයේ අගයෙන් බෙදිය යුතුය.

c =  |Ac| / |A|

                                                                        = 7 / 7

                                                                        =  1

a = 2 , c = 1

 

 

ප්‍රකාශන තුනක් දී ඇති විටකදී

2x+3y+4z = 20

5x+2y+z = 12

2x+5y-2z = 6

           

1 පියවර

M න්‍යාසයේ නිශ්චායකය සොයා ගත යුතුය.

 

|M|  = [ (2*2*-2) + (5*5*4) + (3*1*2)] – [(4*2*2) + (1*5*2) + (3*5*-2)]

            = (-8 + 100 + 6) – (16 + 10 - 30)

`           = 98 – (-4)

            = 102

 

2 පියවර

M න්‍යාසයේ පළමු තීරුව වෙනුවට B න්‍යාසයේ අවයවයන් ඇතුලත් කල යුතුය.එම න්‍යාසය Mx න්‍යාසය වේ.

3 පියවර

ඉන් පසු Mx න්‍යාසයේ නිශ්චායකය සොයා ගත යුතුය.

|Mx| = [ (20*2*-2) + (12*5*4) + (3*1*6)] – [(4*2*6) + (1*5*20) + (3*12*-2)]

            = (-80 + 240 + 18) – (48 + 100 - 72)

`           = 178 – (76)

            = 102

 

4 පියවර

x හි අගය සොයා ගැනීම සදහා Mx න්‍යාසයේ නිශ්චායකයේ අගය M න්‍යාසයේ නිශ්චායකයේ අගයෙන් බෙදිය යුතුය.

x =  |Mx| / |M|

    = 102 / 102

    =  1

මේ ආකාරයට My හා Mz න්‍යාස වල නිශ්චයකයන් සොයා ගත යුතුය..

මෙහිදී My න්‍යාසය ලබා ගැනීමට M න්‍යාසයේ දෙවන තීරුව වෙනුවට B න්‍යාසයේ අවයවයන් ඇතුලත් කල යුතුය.ඉන්පසු My න්‍යාසයේ නිශ්චායකය සෙවිය යුතුය.ඉන්පසු එම නිශ්චායකය M න්‍යාසයේ නිශ්චයකයෙන් බෙදා y හි අගය ලබා ගත හැකිය.

එමෙන්ම Mz න්‍යාසය ලබා ගැනීමට M න්‍යාසයේ තෙවන තීරුව වෙනුවට B න්‍යාසයේ අවයවයන් ඇතුලත් කල යුතුය. ඉන්පසු Mz න්‍යාසයේ නිශ්චායකය සෙවිය යුතුය.ඉන්පසු එම නිශ්චායකය M න්‍යාසයේ නිශ්චයකයෙන් බෙදා x3 හි අගය ලබා ගත හැකිය.

 

           

| My | = 204

y =  | My | / |M|

   = 204/ 102

   =  2

 

| Mz | = 306

z =  | Mz | / |z|

   = 306/ 102

   =  3

 

x = 1 , y = 2, z = 3 වේ.

 

මෙම ලිපිය විඩියෝ දසුන් සහිතව මෙතනින් නරඔන්න

සංඛ්‍යානය A/L Statistics

ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)