1.1 - සංඛ්‍යා පද්ධතිවල අවශ්‍යතාව

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.