1.6.1 - දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.