1.6.2 - ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.