1.5 - ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.