1.7 - පරිගණකය 0 සහ 1 භාවිතයෙන් දත්ත නිරූපණය කිරීම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.