9-වසර - විද්‍යාව - 9 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2018 (Online Test 3)
කේත අංකය : 71


STEAM Fact විසින් 2018-07-10 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

9 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2018 (Online Test 3)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

Code No: SCFA 039

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු මුළු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2018 --

ප්‍රශ්න අංක 01

හරිත සංකල්පයට අනුව නිම කල ගොඩනැගිල්ලක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයට යොදාගත නොහැකි ද්‍රව්‍ය,

ප්‍රශ්න අංක 03

තල දර්පණයක් මගින් සූර්යාලෝකය පරාවර්තනය වන්නේ කුමන පරාවර්තනයෙන්ද?

ප්‍රශ්න අංක 04

ගෝලීය උණුසුම ඉහල යාමට හේතුවන හරිතාගාර වායු නම්,

ප්‍රශ්න අංක 05

සුදු ආලෝකය ප්‍රිස්මයක් තුලින් ගමන් කිරීමේදී වර්ණවලට වෙන්වීම හඳුන්වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

තල දර්පණයක් මගින් ඇතිවන ප්‍රතිබිම්බ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

තෙවන වර්ගයේ ලීවර ගණයට අයත් වන සරල යන්ත්‍රය නම්,

ප්‍රශ්න අංක 08

දෝංකාරය හා ප්‍රතිනාදය කුමන ක්‍රියාවලිය නිසා සිදුවන සංසිද්ධිද?

ප්‍රශ්න අංක 09

සරල යන්ත්‍රයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 10

දෙවන වර්ගයේ ලීවරයක් සඳහා උදාහරණයකි,

ප්‍රශ්න අංක 11

නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ අදහස ලොවට හෙලිකල විද්‍යාඥයා,

 

ප්‍රශ්න අංක 12

මීටර් දෙකක් උස මිනිසකුගේ උස,

ප්‍රශ්න අංක 13

සක්‍රිය කාබන්වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 14

නැනෝ තාක්ෂණය සඳහා භාවිතා කරන මූලද්‍රව්‍ය

ප්‍රශ්න අංක 15

අකුණු හට ගන්නේ මින් කුමන වළාකුළුවල ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ එක් රැස් වීම නිසාද?

ප්‍රශ්න අංක 16

තැනිතලා බිමක හුදකලා වූ මිනිසකුට ගසකට හෝ ගොඩනැගිල්ලකට අකුණක් වැදීම,

ප්‍රශ්න අංක 17

දැඩි බව අඩුම ඛනිජය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

සුනාමි තත්ත්වයකට හේතුවිය හැකි සාධක වන්නේ මොනවාද?

ප්‍රශ්න අංක 19

ඛනිජයක් සඳහා උදාහරණයක් නම්,

ප්‍රශ්න අංක 20

රුවල් ඔරුවේ කුඹරැස හා කරත්තවල බෝන්ලීය සෑදීමට යොදාගන්නා දැව වර්ගය නම්,