උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස උසස් පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව 02


1. පරිගණක පද්ධතියක වැඩසටහනක් හෝ ක්‍රියාවලියක් හෝ සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමවේදය ලෙස ද........... .A .............. , සංකීර්ණ ගැටළුවක් විසඳීම සඳහා එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ විශාල පරිගණක සංඛ්‍යාවක ව්‍යාප්ති ව්‍යුහය .......  B ..........  ලෙස ද හැඳින්වේ.            (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)

(1) සමාන්තර පරිගණනය (Parallel Computing), ජාලක පරිගණනය (Grid Computing)
(2) බහුකාර්ය පරිගණනය (Multitask Computing), සමාන්තර පරිගණනය (Parallel Computing)
(3) ජාලක පරිගණනය (Grid Computing), සමාන්තර පරිගණනය (Parallel Computing)
(4) සමාන්තර පරිගණනය (Parallel Computing), ජංගම පරිගණනය (Mobile Computing)
(5) බහුකාර්ය පරිගණනය (Multitask Computing), ජංගම පරිගණනය (Mobile Computing)

 

2. ක්‍රියායනයක් එක් තත්ත්වයක සිට තවත් තත්ත්වයකට ගමන් කිරීම හඳුන්වන්නේ,      (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)

(1) ප්‍රතිහරණය (Swapping) ලෙස ය.                                                          
(2) සන්දර්භ ස්විචය (Context Switching) ලෙස ය.
(3) නියමකරණය (Scheduling) ලෙස ය.                                                   
(4) පිටුකරණය (Paging) ලෙස ය.
(5) සුසංහිතකරණය (Compaction) ලෙස ය.


3. භෞතික මතකයේ දත්ත තැන්පත් කිරීමට භාවිත කරන ඒකකය හඳුන්වනු ලබන්නේ,                (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)

(1) පිටුවක් (Page) ලෙස ය.                                                                            
(2) එතීම (Spooling) ලෙස ය.
(3) රාමුවක් (Frame) ලෙස ය.
(4) මතක කළමනාකරණ ඒකකය (MMU – Memory Management Unit) ලෙස ය.
(5) ක්‍රියායන පාලන ඛණ්ඩය (PCB – Process Control Block) ලෙස ය.


4. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ තෝරන්න.        (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)

A - භෞතික මාධ්‍යයක් ඔස්සේ සංඥාවක් විශාල දුරකට සම්ප්‍රේෂණය වීමේ දී එම සංඥාව අහඹු ලෙස වෙනස් වීම නිසාවෙන් එහි උපයෝජ්‍යතාවය අඩුවිය හැකි ය.
B - " අංකිත සංඥාවක්” යන්න වියුක්ත, අසංතතික, වෝල්ටීයතා ස්පන්ද අනුක්‍රමයක් ලෙස දැක්විය හැකිය.
C - කලා සීරුමාරුවේ දී වාහක සංඥාවේ කලාව පමණක් වෙනස් කිරීම මගින් අංකිත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කෙරේ.

(1) A පමණි.                                                                         (2) A හා B පමණි.                                                               (3) A හා C පමණි.                               
(4) B හා C පමණි.                                                                  (5) A, B හා C යන සියල්ලම.


5. OSI සමුද්දේශ ආකෘතියෙහි ප්‍රවාහන ස්තරයෙහි දත්ත ඒකකයක් හැඳින්වෙන නම කුමක් ද?         (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)

(1) බිටුව (Bit)                                                                      (2) පැකට්ටුව (Packet)                                                      (3) රාමුව (Frame)
(4) ඛණ්ඩය (Segment)                                                          (5) දත්ත (Data)

 

6. එක්තරා ආයතනයක් සතුව ජාල ලිපිනයක් ඇත. එම ජාල ලිපිනය භාවිතයෙන් ආයතනයේ අංශ තුනක් සඳහා උප ජාල තුනක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි. එක් එක් උප ජාලයේ පරිගණක 75 - 100 ක ප්‍රමාණයක් ඇත. ඊ අනුව ආයතන සතු ජාල ලිපිනය විය හැක්කේ කුමක් ද?             (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)

(1) 172.16.104.0/23                                         
(2) 172.16.105.0/23                                         
(3) 172.23.107.0/23
(4) 172.16.255.0/23                                         
(5) 172.23.109.0/23

 

7. ජංගම දුරකථනයක කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ පහත දැක්වෙන ඒවායින් කවරක් ද?         (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019)
(1) පරිශීලකයන්ට ඇමතුමක් ලබාගත හැකිවිය යුතුය.
(2) පරිශීලකයන්ට කෙටි පණිවිඩ යැවිය හැකිවිය යුතු ය.
(3) ස්පර්ශතිර අතුරුමුහුණතක් පරිශීලකයන්ට ලබා දිය යුතුය.
(4) ලැබෙන ඇමතුමකට තත්පර 3 ක් ඇතුළත පරිශීලකයන්ට පිළිතුරු ලබා දිය හැකි විය යුතුමය.
(5) ලැබෙන කෙටි පණිවිඩ කියවිය හැකි විය යුතුය.


8. ස්වේත මංජුසා පරීක්ෂාව (White box testing) සම්බන්ධව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකන්න. ඒ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

(1) ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවේ දී පමණක් භාවිතා වේ.
(2) එය අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය සත්‍ය ප්‍රතිදානය සමඟ සංසන්දනය කරයි.
(3) කේත, ගැලීම් සටහන්, ක්‍රියාවලි ආදී කොටස් වල නිවැරදිතාව සොයා බැලීමට යොදා ගනියි.
(4) කේතම් ගැලීම් සටහන් ආදිය පිළිබඳ කිසිදු දැනුමක් නොමැති අයෙකුට වුවද සිදු කළ හැකිය.
(5) පද්ධතිය අවශ්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වේද යන්න පිළිබඳව සොයා බලයි.


9. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.     (2018 A/L -07)

A – IP ජාලයක ඇති DHCP සේවාදායකය ජාල උපක්‍රම සඳහා IP ලිපින ගතිකව වෙන් කරයි.
B – DNS සේවාදායකය වසම් නාම IP ලිපින වලට පරිවර්තනය කරයි.
C – FTP සේවාදායකය මෑතක දී ප්‍රවේශ වන ලද වෙබ් පිටු නිහිත කරයි (caches).

ඉහත ප්‍රකාශ කවරක් නිවැරදි වේ ද?

(1) A පමණි                                                                                       (2) B පමණි                                                                          (3) A හා B පමණි
(4) B හා C පමණි                                                                                (5) A, B හා C සියල්ලම

 

10. දී ඇති පරිගණක ආචයන අංග ප්‍රවේශ වේගයෙහි (access speed) අවරෝහණ පිළිවෙලට නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇත්තේ පහත කවරක ද?       (2018 A/L -12)

(1) නිහිත මතකය (Cache memory) > ප්‍රධාන මතකය (Main memory) > චුම්බක ඩිස්කය (Magnetic disk) > රෙජිස්තරය (Register)
(2) චුම්බක ඩිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > නිහිත මතකය > රෙජිස්තරය
(3) චුම්බක ඩිස්කය > ප්‍රධාන මතකය > රෙජිස්තරය > නිහිත මතකය
(4) රෙජිස්තරය > නිහිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්බක ඩිස්කය
(5) රෙජිස්තරය > ප්‍රධාන මතකය > චුම්බක ඩිස්කය > නිහිත මතකය

 

පිළිතුරු :

1. 1       2. 2        3.3         4.5          5.4         6.All        7. 3         8.3        9. 3         10.4

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
R
Rasika Attanayake Lakmal


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Rasika Attanayake Lakmal

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි