උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

03: පසුගිය විභාග බහුවරණ ප්‍රශ්න (MCQs) සහ ව්‍යවුහගත රචනා ප්‍රශ්න 2011 - 2014

03. පරිගණකයේ දත්ත නිරූපනය කරන ආකාරය සහ ඒවා ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගන්නා ආකාරය.

බහුවරණ ප්‍රශ්න (Multiple Choice Questions - MCQ)

01. 2710 ට තුල්‍ය ද්වීමය (Binary) සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2011 A/L - 05)

1. 000111                   
2. 111000                   
3. 011011                   
4. 101011                   
5. 111010

 

02. C1A16 + 4A216 =                                             (2011 A/L - 15)

1. 52316                       
2. FBC16                     
3. FBB16                     
4. 0BC16                     
5. 10BC16

 

03. 3710 ට තුල්‍ය ද්වීමය (Binary) සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2012 A/L - 05)

1. 0100101                 
2. 0100111                 
3. 0100100                  
4. 0110110                 
5. 0110111

 

04. 1448 + 1758 =                                                (2012 A/L - 15)

1. 2258                        
2. 3418                        
3. 4418                        
4. 5318                        
5. 3148

 

05. 2510 ට තුල්‍ය ද්වීමය (Binary) සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2013 A/L - 20)

1. 0100101                 
2. 0100111                 
3. 0011001                 
4. 0010110                 
5. 0010111

 

06. 1248 + 1658 =                                            (2013 A/L - 21)

1. 2018                        
2. 28910                       
3. 2898                        
4. 3118                        
5. 3898

 

07. - 6 10 හි දෙකෙහි අනුපූරකය (two’s complement) කුමක් ද? (2013 A/L - 49)

1. 11111010               
2. 00000110                
3. 11111001               
4. 01011111               
5. 00000101

 

08. 1001112 සඳහා තුල්‍ය වන දශම සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2014 A/L - 06)

1. 40                           
2. 39                           
3. 38                           
4. 37                           
5. 36

 

09. 4A616 + 9910 =                               (2014 A/L - 10)

1. 61516                       
2. 61510                       
3. 50910                       
4. 50916                       
5. 65916

 

10. 510 සහ -910 හි බිටු අටකින් සමන්විත (8 bit) දෙකෙහි අනුපූරක ආකාර පිළිවෙළින්, (2014 A/L - 11)

1. 00000101 සහ 11110111                                                    
2. 11111011 සහ 11110111
3. 00000101 සහ 10001001                                                    
4. 00000101 සහ 11110110
5. 11111011 සහ 11110110

 

ව්‍යවූහගත රචනා ප්‍රශ්න (Structured essay questions)

(2011 A/L, 1.c) බිටු අටේ (8 - bit) දෙකෙහි අනුපූරක (Two’s complement) අංක ගණිතය මගින් 5 + (-3) ආගණනය කරන අයුරු පෙන්වන්න. වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (Most significant bit) මගින් උත්පාදනය වූ ආනීතය (Carry) සමග ඔබ කටයුතු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(2012 A/L, 3.b) බිටු අටේ (8 - bit) දෙකෙහි අනුපූරක (Two’s complement) අංක ගණිතය මගින් 15 + (-5) ආගණනය කරන අයුරු පෙන්වන්න. වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (Most significant bit) මගින් උත්පාදනය වූ ආනීතය (Carry) සමග ඔබ කටයුතු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.


(2013 A/L, 3.a)

1. 1310 සහ -1910 දෙකෙහි අනුපූරක (Two’s complement) සංඛ්‍යාවන්ට පරිවර්ථනය කරන්න. සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 8 ක් භාවිත කරන්න.

2. ඉහත 1 කොටසේ දී ලබා ගත් දෙකෙහි අනුපූරක සංඛ්‍යා භාවිත කරමින් 1310 - 1910 ගණනය කර පිළිතුර දෙකෙහි අනුපූරකයක (Two’s complement)  ආකාරයෙන් ලබා දෙන්න.

3. දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයට පවතින ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා දශමය (Decimal) සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(2014 A/L, 2.a) 00012 හි සෘණ අගය 11112 බව පෙන්වන්න. මෙම සංඛ්‍යා දෙකම දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයෙන් ඇති බව සලකන්න.


ආදර්ශ පිළිතුරු පසු ලිපියක් මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි