අවසන් හුස්ම හෙලුවිට

අවසන් හුස්ම හෙලුවිට

පදය: දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධවන්තයිනි, මොහුගේ / මැයගේ ආධාරයට පැමිණෙන්න. සමිඳාණන්ගේ සුරදුතයෙනි, මොහු / මැය හමුවීමට පැමිණෙන්න. මොහුගේ/මැයගේ ආත්මය භාරගෙන මහොත්තමයාණන් ඉදිරියෙහි පිළිගන්වන්නා සේක්වා. සුරදුතයෝ ඹබ ආබ්‍රහම්ගේ තුරුල්ලට ගෙන යත්වා.

උත්තරය : මොහුගේ/මැයගේ ආත්මය ආත්මය භාරගෙන මහොත්තමයාණන් ඉදිරියෙහි පිළිගන්වත්වා.

පදය:  ස්වාමිනි නිත්‍ය සැතපිම  මොහුට / මැයට දුන මැනව. නිත්‍යාලෝකය මොහු / මැය පිට බැබලේවා.

උත්තරය:  මොහුගේ/මැයගේ ආත්මය ආත්මය භාරගෙන මහොත්තමයාණන් ඉදිරියෙහි පිළිගන්වත්වා.