උභයාර්ථය හැඳින්වීම.

උභයාර්ථය හැඳින්වීම.

උභයාර්ථය හැදින්වීම


  1. අත්තහිත පරහිත ස්වාර්ථ පරාර්ථ මෙලොව පරලොව  ඒහ ලෞකික පාර ලෞකික ලෝකෝත්තර පුද්ගල සමාජ ආදී වශයෙන් උභයාර්ථය හැඳින්විය හැකිය.
  2. මංගල මෙත්ත ව්‍යග්ගපජ්ජ ආදී සූත්‍රයන්හි දේශිත කරුණු පිළිපැදීමෙන් උභයාර්ථ සාධනය සිදුවේ.
  3. සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේ සඳහන් වන සදිසා නමස්කාරය මගින් පුද්ගල සමාජය සංවර්ධනය සිදු කරගත හැකිය.
  4. පරාභව සූත්‍රයේ එන පිරිහීමේ කරුණු, වසල සූත්‍රයේ එන වසල කරුණු සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේ එන තුදුස් පාප ධර්ම පුද්ගල සමාජ පරිහානියට හේතු වේ.

නව අරහාදි බුදු ගුණ

  බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් විමර්ශනය කිරීමේ දී උන්වහන්සේ අපරිමිත වූ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වූ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වූ කිසිවෙකුටත් සමාන කිරීමට නොහැකි පුද්ගලයකු බව අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතයේ ින්තෙය්‍ය සූත්‍රයෙ සඳහන් වේ බුද්ධ විෂය යනුු බුදුවරයෙකුගේ විෂය ක්ෂේත්‍රය ාමාන්‍ය මිනිසකුට සිටින සිතාවත් නිම කිරීමට නොහැකි බව සඳහන් වේ එයට ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස සඳහන් වී ඇත්තේ යථෝක්ත සූත්‍රය විමසීමේ දී පැහැදිලි වන්නේ බුදුවරයෙක්ව පත් බුදුවරයෙකුගේ ගුණ වෙනත් කිසිදු ධර්මයක් දේශනා නොකොට බුදුගුණ වැයුවත් බුදු ගුණ කියා අවසන් කිරීමට නොහැකි බවයි.

බුද්ධෝපි බුද්ධස්ස භණෙය්‍ය වණ්ණං

කප්පම් පිචෙ අඤ්ඤ මභාසමානෝ

ඛීයෙථ කප්පෝ චිර දීඝ මන්තරෙ

වණ්ණො න ඛීයෙථ තථාගතස්ස

 

රහසත් පව් නොකොට

කෙලෙසරයනුත් දුරු කොට

නිසි වූයෙන් පුදට

අරහ යන නම කියති මුනිදුට

thennapanguwe wimalananda thero තැන්නපන්ගුවෙ විමලානන්ද හිමි
2022 02 07 22:28:23