ශ්‍රී ලංකාවේ රජවරුන් - සාමාන්‍යපෙළ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාවේ රජවරුන්

රජු / රැජිණ

පාලන කාලය

 වර්ෂ

  රාජධානිය

විජය අවුරුදු 38 ක්‍රි.පු 543 -505 තමිමැන්නා නුවර
උපතිස්ස අවුරුදු  01 ක්‍රි.පු 505 - 504 උපතිස්ස නුවර
පණ්ඩුවාසදේව අවුරුදු  30 ක්‍රි.පු 504 -474 උපතිස්ස නුවර
අභය අවුරුදු  20 ක්‍රි.පු 474 - 454 උපතිස්ස නුවර
පණ්ඩුකාභය අවුරුදු  70 ක්‍රි.පු 437 - 367 අනුරාධපුරය
මුටසීව අවුරුදු  60 ක්‍රි.පු 367 - 307 අනුරාධපුරය 
දේවානමිපියතිස්ස  අවුරුදු  40 ක්‍රි.පු 307 - 267 අනුරාධපුරය
උත්තිය අවුරුදු  10 ක්‍රි.පු 267 - 257 අනුරාධපුරය 
මහාසීව අවුරුදු  10 ක්‍රි.පු 257 - 247 අනුරාධපුරය 
සූරතිස්ස අවුරුදු  10 ක්‍රි.පු 247 - 237 අනුරාධපුරය
සේන සහ ගුත්තික අවුරුදු  10 ක්‍රි.පු 237 - 215 අනුරාධපුරය 
අසේල අවුරුදු  10 ක්‍රි‍.පු 215 - 205 අනුරාධපුරය 
එලාර අවුරුදු  44 ක්‍රි.පු 205 - 161 අනුරාධපුරය 
දුටුගැමුණු අවුරුදු  24 ක්‍රි.පු 161 - 137 අනුරාධපුරය
සද්ධාතිස්ස අවුරුදු  18 ක්‍රි.පු 137 - 119 අනුරාධපුරය
තුල්ලත්තන අවුරුදු  01 ක්‍රි.පු 119- අනුරාධපුරය
ලන්ජිතිස්ස අවුරුදු  09 මාස  08 ක්‍රි.පු 119 - 109 අනුරාධපුරය
කල්ලතනාග  අවුරුදු  06 ක්‍රි.පු 109 - 103 අනුරාධපුරය
වටිට ගාමිණී මාස  05  ක්‍රි.පු 103 අනුරාධපුරය
වලගමිබා අවුරුදු  12-  ක්‍රි.පු 89 - 76 අනුරාධපුරය 
පුලහත්ත අවුරුදු 03 ක්‍රි.පු 103 - 100 අනුරාධපුරය 
භාහිය අවුරුදු  02  ක්‍රි.පු 100 - 98 අනුරාධපුරය 
පනයාමර අවුරුදු  07 ක්‍රි.පු 98 - 91 අනුරාධපුරය 
පිලියාමර අවුරුදු 07 ක්‍රි.පු 91 - 90 අනුරාධපුරය 
ධාතිය අවුරුදු 02 ක්‍රි.පු 90 - 89 අනුරාධපුරය 
මහසිලු මහතිස්ස  අවුරුදු14 ක්‍රි.පු 76 -- 62 අනුරාධපුරය 
චෝරනාග අවුරුදු  12 ක්‍රි.පු 62 - 50 අනුරාධපුරය 
තිස්ස (කුඩා තිස්ස) අවුරුදු  03 ක්‍රි.පු 50 - 47 අනුරාධපුරය 
අනුලා හා ඇගේ සැමියා  අවුරුදු 04 මාස 03 ක්‍රි.පු 47 - 42 අනුරාධපුරය 
කූට කන්නතිස්ස අවුරුදු 22 ක්‍රි.පු 42 - 20 අනුරාධපුරය 
භාතිය තිස්ස අවුරුදු 28 ක්‍රි.පු 20  -   ක්‍රි.ව 09 අනුරාධපුරය   
මහභාතිය මහානාග  අවුරුදු 12 ක්‍රි.ව 09 - 21 අනුරාධපුරය 
අමන්ද ගාමිණී අවුරුදු  09  ක්‍රි.ව 21 - 30 අනුරාධපුරය 
කණිරාජනුතිස්ස අවුරුදු 03 ක්‍රි.ව 30 - 33 අනුරාධපුරය 
චූල අභය  අවුරුදු 02 ක්‍රි.ව 33 - 35 අනුරාධපුරය 
සීවලී රැජිණ මාස  04  ක්‍රි.ව 35 අනුරාධපුරය
එලනාග අවුරුදු 09- ක්‍රි‍.ව 35 - 44 අනුරාධපුරය 
චන්ද්රර මුක්හ සීව අවුරුදු 08  ක්‍රි.ව  44 - 52 අනුරාධපුරය 
යසලාලක තිස්ස  අවුරුදු 07 මාස 08  ක්‍රි.ව 52 - 60 අනුරාධපුරය 
සුභරාජ  අවුරුදු 06  ක්‍රි.ව 60 - 66 අනුරාධපුරය 
වසභ අවුරුදු 44  ක්‍රි.ව 66 - 110 අනුරාධපුරය 
වන්කනාසික තිස්ස අවුරුදු 03  ක්‍රි.ව 110 - 113 අනුරාධපුරය
පළමු ගජබා අවුරුදු 22  ක්‍රි.ව 113 - 135 අනුරාධපුරය
මහා ලන්හනාග අවුරුදු 06 ක්‍රි.ව  135 - 141 අනුරාධපුරය 
දෙවන භාතිය තිස්ස අවුරුදු 24  ක්‍රි.ව 141 - 165 අනුරාධපුරය
කනිට්ඨ තිස්ස අවුරුදු 28  ක්‍රි.ව 165 - 193 අනුරාධපුරය
චූලනාග අවුරුදු 02 ක්‍රි.ව 193 - 195 අනුරාධපුරය 
කුන්චනාග අවුරුදු 01 ක්‍රි.ව 195 - 196 අනුරාධපුරය
සිරිනාග අවුරුදු 19  ක්‍රි.ව 196 - 215 අනුරාධපුරය
වෝහරික තිස්ස අවුරුදු 22 ක්‍රි.ව 215 - 236 අනුරාධපුරය 
අභයනාග අවුරුදු  08 ක්‍රි.ව 236 - 244 අනුරාධපුරය 
දෙවන සිරිනාග අවුරුදු  08 ක්‍රි.ව 244 - 246 අනුරාධපුරය 
විජය කුමාර අවුරුදු 01 ක්‍රි.ව 246 - 247 අනුරාධපුරය
සන්ග තිස්ස අවුරුදු 04 ක්‍රි.ව 247 - 251 අනුරාධපුරය
සිරිසගබෝ අවුරුදු 02 ක්‍රි.ව 251 - 253 අනුරාධපුරය
ගෝඨාබය අවුරුදු 13 ක්‍රි.ව 253 - 266 අනුරාධපුරය
පළමු දෙටුතිස් අවුරුදු 10 ක්‍රි.ව 266 - 276 අනුරාධපුරය 
මහසෙන් අවුරුදු  27 ක්‍රි.ව 276 - 303 අනුරාධපුරය 
සිරිමෙවන් අවුරුදු 28 ක්‍රි.ව 303 - 331 අනුරාධපුරය
දෙවන දෙටුතිස් අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 331 - 340 අනුරාධපුරය 
බුද්ධදාස අවුරුදු 29 ක්‍රි.ව 340 - 369 අනුරාධපුරය
පළමු උපතිස්ස අවුරුදු 42 ක්‍රි.ව 369 - 410 අනුරාධපුරය 
මහානාම අවුරුදු 22 ක්‍රි.ව 410 - 432 අනුරාධපුරය 
සොත්තිසේන දවස් 01 ක්‍රි.ව 432 අනුරාධපුරය 
චත්තග්රානහක  අවුරුදු 01 ක්‍රි.ව 432 - 433 අනුරාධපුරය 
මිත්තසේන අවුරුදු 01 ක්‍රි.ව 433 - 434 අනුරාධපුරය
පණ්ඩු  අවුරුදු 25 ක්‍රි.ව 434 - 459 අනුරාධපුරය 
ධාතුසේන  අවුරුදු 18 ක්‍රි.ව 459 - 477 අනුරාධපුරය
කාෂ්යේප අවුරුදු 18 ක්‍රි.ව 477 - 495 අනුරාධපුරය
පළමු මුගලන්  අවුරුදු 18  ක්‍රි.ව 495 - 512 අනුරාධපුරය 
ධාතුසේන අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 512 - 521 අනුරාධපුර 
කීර්තිසේන අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 521 අනුරාධපුරය
සිවා දවස්25 ක්‍රි.ව 521 අනුරාධපුය  
සෙවන උපතිස්ස අවුරුදු 01  ක්‍රි.ව 521 - 522 අනුරාධපුරය 
සිලකාල අවුරුදු 13 ක්‍රි.ව 522 - 535 අනුරාධපුරය  
ධතප්පභූති මාස 06 ක්‍රි.ව 535 අනුරාධපුරය 
දෙවන මුගලන් අවුරුදු 20 ක්‍රි.ව 535 - 555 අනුරාධපුරය 
කිත්සිරිමෙවන් අවුරුදු 19 ක්‍රි‍.ව 555 - 573 අනුරාධපුරය 
මහානාග අවුරුදු 03  ක්‍රි.ව 573- -575 අනුරාධපුරය 
පළමු අග්බෝ අවුරුදු 34 ක්‍රි.ව 575 - 608 අනුරාධපුරය
දෙවන අග්බෝ අවුරුදු 10 ක්‍රි.ව 608 - 618 අනුරාධපුරය 
සන්ගතිස්ස මාස 02 ක්‍රි.ව 618 අනුරාධපුරය 
තුන්වන මුගලන්  අවුරුදු 05 ක්‍රි.ව 618 - 623 අනුරාධපුරය 
සිලමේඝවන්න අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 623 - 632 අනුරාධපුරය 
තුන්වන අග්බෝ මාස 06 ක්‍රි.ව 632 අනුරාධපුරය 
තුන්වන දෙටුතිස් මාස 05 ක්‍රි.ව 632 අනුරාධපුරය 
තුන්වන අග්බෝ අවුරුදු 16 ක්‍රි.ව 632 - 648 අනුරාධපුරය 
පලමු දතසීව අවුරුදු 02 ක්‍රි.ව 648 - 650 අනුරාධපුරය
දෙවන කාෂ්යබප අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 650 - 659 අනුරාධපුරය 
පළමු දප්පුල  අවුරුදු 03 ක්‍රි‍.ව 659 - 662 අනුරාධපුරය 
දෙවන හත්තදාස  අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 659 - 667 අනුරාධපුරය 
සිවිවන අග්බෝ අවුරුදු 16  ක්‍රි‍.ව 667 - 683 අනුරාධපුරය 
දත්තා අවුරුදු 02  ක්‍රි.ව 683 - 684 අනුරාධපුරය 
හත්තදාත මාස 06 ක්‍රි.ව 684 අනුරාධපුරය 
මානවමිම  අවුරුදු 35 ක්‍රි.ව 684 - 719 අනුරාධපුරය
පස්වන අග්බෝ  අවුරුදු 06 ක්‍රි.ව 719 - 725 අනුරාධපුරය 
තුනවන කාෂ්යෝප අවුරුදු 06 ක්‍රි.ව 725 - 731 අනුරාධපුරය 
පළමු මහින්ද අවුරුදු 03  ක්‍රි.ව 731- 733 අනුරාධපුරය 
හයවන අග්බෝ අවුරුදු 40  ක්‍රි.ව 733 - 722 අනුරාධපුරය 
හත්වන අග්බෝ  අවුරුදු 06 ක්‍රි‍.ව 772 - 718 අනුරාධපුරය 
දෙවන මහින්ද අවුරුදු 20 අනුරාධපුරය 
දෙවන උදය අවුරුදු 05 ක්‍රි.ව 797 - 802 අනුරාධපුරය
තුන්වන මිහිදු අවුරුදු 03  ක්‍රි.ව 802 - 805 අනුරාධපුරය
අටවන අග්බෝ අවුරුදු 11  ක්‍රි.ව 805 - 816 අනුරාධපුරය 
තුන්වන දුප්පුල අවුරුදු 16  ක්‍රි‍.ව 816 - 831 අනුරාධපුරය 
නවවන අග්බෝ අවුරුදු 02 ක්‍රි.ව 831 - 833 අනුරාධපුරය 
පළමු සේන අවුරුදු 20 ක්‍රි.ව 833 - 853 අනුරාධපුරය
දෙවන සේන අවුරුදු 35 ක්‍රි.ව 853 - 887 අනුරාධපුරය
දෙවන උදය අවුරුදු 11 ක්‍රි‍.ව 887 - 898 අනුරාධපුරය 
හතරවන කාෂ්යපප  අවුරුදු 17 ක්‍රි.ව 898 - 915 අනුරාධපුරය 
පස්වන කාෂ්යපප අවුරුදු 09  ක්‍රි.ව 915 - 924 අනුරාධපුරය 
සිවිවන දප්පුල මාස 07 ක්‍රි‍.ව 924 අනුරාධපුරය 
පස්වන දප්පුල අවුරුදු 12  ක්‍රි.ව 924 - 935 අනුරාධපුරය
තුන්වන උදය අවුරුදු 03 ක්‍රි‍.ව 935 - 938 අනුරාධපුරය 
තුන්වන සේන අවුරුදු 08 ක්‍රි‍.ව 938 - 946 අනුරාධපුරය 
හතරවන උදය  අවුරුදු 06 ක්‍රි.ව 946 - 952 අනුරාධපුරය 
සිවිවන සේන අවුරුදු 03  ක්‍රි.ව 952 - 955 අනුරාධපුරය
හතරවන මිහිදු අවුරුදු 16 ක්‍රි.ව 955 - 972 අනුරාධපුරය
පස්වන සේන අවුරුදු 10 ක්‍රි.ව 972 - 982 අනුරාධපුරය
පස්වන මිහිදු අවුරුදු 36 ක්‍රි‍.ව 982 - 1018 අනුරාධපුරය
පළමු විජයබාහු අවුරුදු 55 ක්‍රි.ව 1055 - 1110 පොලොන්නරුව
පළමු ජයබාහු අවුරුදු 01 ක්‍රි‍.ව 1110 පොලොන්නරුව   
වික්රජමබාහු  අවුරුදු 21 ක්‍රි.ව 1110 - 1131 පොලොන්නරුව
දෙවන ගජබා අවුරුදු 22 ක්‍රි.ව 1131 - 1153 පොලොන්නරුව   
පළමු මහා පරාක්රාමබාහු  අවුරුදු 33 ක්‍රි.ව 1153 - 1186 පොලොන්නරුව   
දෙවන විජයබහු අවුරුදු 01 ක්‍රි.ව 1186 - 1187 පොලොන්නරුව
සිවිවන මිහිදු මාස  05 ක්‍රි.ව 117 පොලොන්නරුව
නිෂ්ශන්කමල්ල අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 1187 - 1196 පොලොන්නරුව
පළමු වීරබාහු දින 01 ක්‍රි.ව 1196 පොලොන්නරුව
දෙවන වික්රහමබාහු මාස  03 ක්‍රි.ව 1196 පොලොන්නරුව
චිදගන්ගා මාස 09 ක්‍රි.ව 1196 - 1197 පොලොන්නරුව
ලීලාවතී රුජිණ  අවුරුදු 03 ( පළමු වර ) ක්‍රි.ව 1197 - 1200 පොලොන්නරුව
ලීලාවතී රුජිණ  අවුරුදු 01  ( දෙවන වර ) ක්‍රි.ව 1210 පොලොන්නරුව
ලීලාවතී රුජිණ  අවුරුදු 07  ( තෙවන වර ) ක්‍රි.ව 1212 පොලොන්නරුව
සහසමල්ල  අවුරුදු 02 ක්‍රි.ව 1200- - 1202 පොලොන්නරුව   
කල්යා්ණිවතී රුජිණ අවුරුදු 08 ක්‍රි.ව 1202 - 1210 පොලොන්නරුව   
ධර්මාශෝක අවුරුදු 01 ක්‍රි.ව 1210 පොලොන්නරුව   
අනිකන්ග දින 17 ක්‍රි.ව 1210 පොලොන්නරුව
ලෝකේෂවර මාස 09 ක්‍රි.ව 1211 පොලොන්නරුව
පරාක්රරමපණ්ඩු අවුරුදු 03 ක්‍රි.ව 1212 - 1215 පොලොන්නරුව
කාලින්ග මාග අවුරුදු 21 ක්‍රි.ව 1215 - 1236 පොලොන්නරුව   
තුන්වන විජයබාහු අවුරුදු 04 ක්‍රි.ව 1220- 1224 දඹදෙනිය
දෙවන පරාකමබාහු  අවුරුදු 35 ක්‍රි.ව 1234 -1269 දඹදෙනිය
සිවිවන විජයබාහු  අවුරුදු 03 ක්‍රි‍.ව 1267 - 1270 දඹදෙනිය
පළමු බුවනෙකබාහු අවුරුදු 12 ක්‍රි.ව 1270 -1283 දඹදෙනිය සහ යාපහුව
තුන්වන පරාකමබාහු අවුරුදු 06  ක්‍රි.ව 1287 - 1293 පොලොන්නරුව   
දෙවන බුවනෙකබාහු අවුරුදු 09 ක්‍රි.ව 1293 - 1302 කුරුණෑගල 
පණ්ඩිත පරාක්රහමබාහු අවුරුදු 24 ක්‍රි.ව 1302 - 1326 කුරුණෑගල 
තුන්වන බුවනෙකබාහු කුරුණෑගල  
සිවිවන විජයබාහු කුරුණෑගල  
සිවිවන බුවනෙකබාහු අවුරුදු 12 ක්‍රි.ව 1341 - 1353 ගමිපොල
පස්වන පරාක්රකමබාහු  අවුරුදු 15 ක්‍රි.ව 1344 - 1359 දැඩිගම සහ ගමිපොල
තුන්වන වික්රකමබාහු අවුරුදු 17  ක්‍රි.ව 1357 - 1374 ගමිපොල
පස්වන බුවනෙකබාහු  අවුරුදු 37 ක්‍රි.ව 1372 - 1408 ගමිපොල
දෙවන වීරබාහු අවුරුදු 05 ක්‍රි.ව 1392 - 1397 රයිගම 
වීරලකේෂ්වර  අවුරුදු 12 ක්‍රි.ව 1397 - 1410 රයිගම 
හයවන පරාක්රුමබාහු අවුරුදු 55 ක්‍රි.ව 1412 - 1467 කෝටිටේ
දෙවන ජයබාහු අවුරුදු 05  ක්‍රි.ව 1467 - 1472 කෝටිටේ   
හයවන බුවනෙකබාහු  අවුරුදු 09  ක්‍රි.ව 1472 - 1480 කෝටිටේ
හත්වන පරාක්රාමබාහු අවුරුදු 04  ක්‍රි.ව 1480 - 1484 කෝටිටේ
අටවන වීරපරාක්රුමබාහු  අවුරුදු 24 ක්‍රි.ව 1484- 1508 කෝටිටේ
නවවන ධර්ම පරාක්රබමබාහු අවුරුදු 20 ක්‍රි.ව 1508 - 1528 කෝටිටේ සහ කැලණිය
හත්්වන විජයබාහු අවුරුදු 12 ක්‍රි.ව 1510 - 1522 කෝටිටේ   
හත්වන බුවනෙකබාහු  අවුරුදු 30 ක්‍රි.ව 1522 - 1551 කෝටිටේ
ධර්මපාල අවුරුදු 46 ක්‍රි.ව 1551 - 1597 කෝටිටේ   
මායාදුන්න අවුරුදු 60 ක්‍රි.ව 1521 - 1581 සීතාවක
පළමු රාජසිංහ අවුරුදු 39 ක්‍රි.ව 1554 - 1593 සීතාවක
දොන් පිලිප් අවුරුදු 01 ක්‍රි.ව 1591 මහනුවර 
පළමු විමලධර්මසූරිය අවුරුදු 01 මහනුවර
සෙනරත්  අවුරුදු 31 ක්‍රි.ව 1604 1635 මහනුවර සෙන්කඩගල
දෙවන රාජසිංහ අවුරුදු 52 ක්‍රි.ව 1635 - 1687 මහනුවර සෙන්කඩගල
දෙවන විමලධර්මසූරිය අවුරුදු 20  ක්‍රි.ව 1687 - 1707 මහනුවර සෙන්කඩගල
නරේන්ද්ර සිංහ අවුරුදු 32  ක්‍රි.ව 1707 - 1739 මහනුවර සෙන්කඩගල
විජය රාජසිංහ අවුරුදු 08  ක්‍රි.ව 1739 -1747 මහනුවර සෙන්කඩගල
කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ අවුරුදු 35 ක්‍රි.ව 1747 - 1782 මහනුවර සෙන්කඩගල
ශ්‍රී රාජසිංහ අවුරුදු 16 ක්‍රි.ව 1782 - 1798 මහනුවර සෙන්කඩගල
ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ අවුරුදු 17 ක්‍රි.ව 1798 - 1815 මහනුවර සෙන්කඩගල