සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශයේ සඳහන් සියලු සෙල්ලිපි (හා ග්‍රන්ථ) - සාමාන්‍යපෙළ ඉතිහාසය

සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශයේ සඳහන් සියලු සෙල්ලිපි (හා ග්‍රන්ථ)

සැලකිය යුතුයි :

 • යම් සෙල්ලිපියක් පාටකින් දක්වා ඇත්නම් "එම පාටින්ම" දක්වා ඇති අනෙකුත් සෙල්ලිපි වල සඳහන් වන්නේ ද එම සෙල්ලිපිය ගැනමය.
 • සෙල්ලිපි වල දකුණු පසින් පිටු අංකයක් සඳහන් වන අතර (නිල් පැහැයෙන්) ඒ සියල්ල 10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතට අදාළ පිටු අංක වේ.
 1. දීපවංසය - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරැණිතම සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය (ක්‍රි.ව. 4)  01
 2. මහාවංසය - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 හෝ 6 වන සියවස  02
 3. සීහලට්ඨකථා මහාවංසය - දීපවංසය හා මහාවංසය ලිවීමට මෙම කෘති වල ආභාසය ලබාගෙන ඇත  02
 4. උත්තර විහාරට්ඨ කතා - දීපවංසය හා මහාවංසය ලිවීමට මෙම කෘති වල ආභාසය ලබාගෙන ඇත  02
 5. විනයට්ඨ කථා - දීපවංසය හා මහාවංසය ලිවීමට මෙම කෘති වල ආභාසය ලබාගෙන ඇත  02
 6. මහාවංස ටීකාව (වංසත්ථප්පකාසිනි) - මහාවංසයට ලියවුණු ටීකාව  02
 7. බෝධිවංසය - රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ  02
 8. ධාතුවංසය - රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ  02
 9. ථූපවංසය - රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ  02
 10. පූජාවලිය - රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ  02
 11. සද්ධර්මාලංකාරය - රජරට ශිෂ්ටාචාරයේ ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ  02
 12. නිකාය සංග්‍රහය - මෙරට ශාසන ඉතිහාසය පිළිබඳ ලියවී ඇත (ගම්පොළ සිට කෝට්ටේ දක්වා ඉතිහාසයට වැදගත් ය)  02
 13. රාජාවලිය - දේශපාලන තොරතුරු ඇතුළත්ය (ගම්පොළ සිට කෝට්ටේ දක්වා ඉතිහාසයට වැදගත් ය)  02
 14. මයුර සන්දේශය - සන්දේශ කාව්‍ය (කෝට්ටේ සිට මහනුවර දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ)  02
 15. තිසර සන්දේශය - සන්දේශ කාව්‍ය (කෝට්ටේ සිට මහනුවර දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ)  02
 16. සැළලිහිණි සන්දේශය - සන්දේශ කාව්‍ය (කෝට්ටේ සිට මහනුවර දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ)  02
 17. පැරකුම්බා සිරිත - ප්‍රශස්ති කාව්‍ය (කෝට්ටේ සිට මහනුවර දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ)  02
 18. සීතාවක හටන - හටන් කාව්‍ය (කෝට්ටේ සිට මහනුවර දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ)  02
 19. කොන්ස්තන්තීනු හටන - හටන් කාව්‍ය (කෝට්ටේ සිට මහනුවර දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ)  02
 20. ඉංග්‍රීසි හටන - හටන් කාව්‍ය (කෝට්ටේ සිට මහනුවර දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේ දී වැදගත් වේ)  02
 21. සිලප්පාදිකාරම් - දකුණු ඉන්දියාවේ දී රචිත පොත් (ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ විස්තර ඇත)  03
 22. මණිමේකලෛයි - දකුණු ඉන්දියාවේ දී රචිත පොත් (ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ විස්තර ඇත)  03
 23. පදිර්රුපත්තු - දකුණු ඉන්දියාවේ දී රචිත පොත් (ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ විස්තර ඇත)  03
 24. බෞද්ධ රාජධානි පිළිබඳ විස්තරය - චීන මූලාශ්‍රය (පාහියන් හිමි) (මෙරටට පැමිණ වාර්තා කළ අය)  03
 25. ඉබන් බතුතාගේ දේශාටන වාර්තාව - අරාබි මූලාශ්‍රය (මෙරටට පැමිණ වාර්තා කළ අය)  03
 26. රිබෙයිරෝගේ ලංකා ඉතිහාසය - පෘතුගීසි මූලාශ්‍රය (මෙරටට පැමිණ වාර්තා කළ අය)  03
 27. බැල්ඩියස් ගේ ලංකා පුරාවෘත්තය - ඕලන්ද මූලාශ්‍රය (මෙරටට පැමිණ වාර්තා කළ අය)  03
 28. එදා හෙළදිව (රොබට් නොක්ස්) - ඉංග්‍රීසි මූලාශ්‍රය (මෙරටට පැමිණ වාර්තා කළ අය)  03
 29. බ්‍රාහ්මීය ලිපි - මෙරට පැරණිම ශිලාලේඛන (භික්ෂූන්ට ලෙන් පිදීම ආදිය වාර්තා කර ඇත)  03
 30. කහපණ (පුරාණ,ධරණ) - මෙරටින් හමුවන පැරණිතම කාසි  04
 31. තඹ මස්ස - පොළොන්නරු යුගයේ භාවිතා වූ කාසි වර්ගයකි  04
 32. ඇතා හා ස්වස්තික කාසි - මෙරට භාවිත වූ කාසි  04
 33. ලක්ෂ්මි කාසි - මෙරට භාවිත වූ කාසි  04
 34. අක නම් රන් කාසි - මෙරට භාවිත වූ කාසි  04
 35. රෝම කාසි - මෙරටින් හමු වී ඇති විදේශ කාසි  04
 36. චීන කාසි - මෙරටින් හමු වී ඇති විදේශ කාසි  04
 37. ඉන්දියානු කාසි - මෙරටින් හමු වී ඇති විදේශ කාසි  04
 38. ඩිමුන්ඩෝ (අැරිස්ටෝටල්) - ග්‍රීක මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04 
 39. ඉන්ඩිකා (මෙගස්තිනීස්) - ග්‍රීක මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04
 40. ඔනෙසික්‍රිටස් ගේ වාර්තා - ග්‍රීක මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04
 41. නැචුරලිස් හිස්ටෝරියා (ප්ලීනි) - රෝම මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04
 42. භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශය (ටොලමි) - රෝම මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04
 43. ලංකා සිතියම (ටොලමි) - රෝම මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04
 44. හියූං-සීයෑං භික්ෂුව ගේ දේශාටන වාර්තා කෘතිය - චීන මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04
 45. ෆර්නාඕ ඩී ක්වේරෝස් පියතුමාගේ ලංකාව පිළිබඳ ග්‍රන්ථය - පෘතුගීසි මූලාශ්‍රය (ලංකාවට නොපැමිණ වාර්තා කළ අය සහ ඔවුන්ගේ කෘති)  04
 46. පනාකඩුව තඹ සන්නස - පළමුවන විජයබාහු රජු සිත්නරුබිම බුදල්නා ට සැලකීම  05
 47. නිශ්ශංකමල්ල රජුගේ ගල්පොත සෙල්ලිපිය - ශිලාලේඛන (ගල්)  05
 48. ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ දැව කණු වල ලියූ ලේඛන - දැව  05
 49. වල්ලිපුරම් රන්පත (වසභ රජු) - රන් තහඩු  05
 50. තිස්සමහාරාම වැව ඉදි කිරීම, කිරිඳි ඔය හරස්කොට අමුණක් බැදීම - ඉළනාග රජු  24
 51. ගනේකන්ද විහාරය, ගල්ලෙන විහාරය යන තැන්වල ගල් ගුහාවල බ්‍රාහ්මීය ලිපි - අවරණ (අමුණ)  24
 52. සුමනවාපිගාම - මහා වංශයේ සඳහන් වැව් ගම්  24
 53. විහාරවාපිගාම - මහා වංශයේ සඳහන් වැව් ගම්  24
 54. හුන්දරිවාපිගාම - මහා වංශයේ සඳහන් වැව් ගම් 24  
 55. කඩහවාපිගාම - මහා වංශයේ සඳහන් වැව් ගම් 24
 56. ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 දී රචිත බ්‍රාහ්මීය ලිපි - පුර කමත (නගරයේ ප්‍රධාන වාස්තු ශිල්පියා)  25
 57. පනාකඩුව තඹ සන්නස - අනුරාධපුරය 'නුරුපුර' ලෙස නම් කිරීම  25
 58. කළුදිය පොකුණ සෙල්ලිපිය (මාතලේ,දඹුල්ල) - මෙම විහාරයේ දාන සම්බන්ධ ගැටලු දස ගම් ඇත්තන් විසින් විසඳිය යුතු ය  28
 59. කොත්ගල්කන්දේ සෙල්ලිපිය (දඹුල්ල,කණ්ඩලම) (ක්‍රිස්තු පූර්ව 250) - තොට බොජක  31
 60. පෙරියපුලියන්කුලම සෙල්ලිපිය - සුමනගේ පවුලට අයත් ලෝහ වැඩ කළ "ගෘහපතියකුගේ" ලෙන් පූජාව  32
 61. සමන්තපාසාදිකාව (බුද්ධඝෝෂ හිමි) - ගමිකයන් ගෘහපතින්  අතරින් පත් වූ කෙනෙකි  33
 62. කොරවක්ගල සෙල්ලිපිය (හම්බන්තොට,සිතුල්පව්ව) - ගමික සිව, ගමික සුමන, ගමික තිදනගේ ලෙන් පූජාව  33
 63. ඇඹුල්අඹේ සෙල්ලිපිය (මාතලේ) - පොචනි රජ (ප්‍රාචීන රජ හෙවත් නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ රජු)  36
 64. යටහලෙන සෙල්ලිපිය (කෑගල්ල) - දුහතර රජ  36
 65. සිතුල්පව්වේ සෙල්ලිපි - වේළුසුමන, ඵුස්සදේව, ථෙරපුත්තාභය, නන්දිමිත්‍ර පරුමකයින් ලෙස හැඳින්වීම  37
 66. වල්ලිපුරම් රන්පත - යාපනය (නකදිව) සෘෂිගිරි ඇමති පාලනය කළේය  38
 67. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 9 වන සියවසේ ලියැවුණු සෙල්ලිපිය - එක්තැන්සමිය (විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය)  44
 68. බුද්ධන්නේහෙල සෙල්ලිපිය (අනුරාධපුරය) - "අප මෙතුවක් දෙනා අවුද්" වත්හිමියන් වහන්සේ වදාළ "එක්තැන්සමියෙන්" (ඉඩම් පූජාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරනු පිණිස ලියැවී ඇත)  44
 69. අනුරාධපුර සෙල්ලිපිය - 'කෙරෙළෑගම' නම් ඉඩම මහින්දාරාම නම් මෙහෙණි ආරාමය ට පිරිනැමීමට මැණික්ගමුවේ උදය සහ නිකවැල්ලේ සේන, සභාව නියෝජනය කිරීමට පැමිණ ඇත (සභාව යනු අධිකරණය යි)  44
 70. මැදිරිගිරියේ සෙල්ලිපිය - මැදිරිගිරියේ ඇත්වෙහෙර නම් වූ පඨානගරයකට දෙවන සේන රජුගේ අණින් පිරිනැමූ ඉඩමේ නීතිමය කටයුතු කිරීමට 'මහලේ කස්බා' පැමිණ ඇත  45
 71. වල්ලිපුරම් රන්පත - සෘෂිගිරි ඇමති පියංගුකතිස්ස විහාරය ඉදිකිරීම  46
 72. බුත්සරණ - හේන්, 'සෙහෙන්' ලෙස හැඳින්වීම  47
 73. උම්මග්ග ජාතකය - හේන්, 'සේන්' ලෙස හැඳින්වීම  47
 74. පිටිබිම් - සෙල්ලිපි වල 'හේන්' හැඳින්වූ ආකාරය  47
 75. සද්ධර්මරත්නාවලිය - 'නවදැලිසේන' යන්න සඳහන් වීම  48
 76. නිශ්ශංකමල්ල රජුගේ සෙල්ලිපි - මෙතුමා කැති අඩ, කෙටූ කනබ අය යන බදු අහෝසි කළේ ය  49
 77. හතරවන කාශ්‍යප රජතුමාගේ සෙල්ලිපි - 'කිරිගෙරි' යන පදය  50
 78. නාගපබ්බ විහාරයේ මහාමේරු ගල - ගෘහණියක් කිරි දෝවනය කරන කැටයමක්  50
 79. ඇත්වෙහෙර පඨානඝරයේ සෙල්ලිපිය (පොලොන්නරුව, මැදිරිගිරිය) - ස්වභාවිකව මියගිය සතුන්ගේ මස් පමනක් ආහාරයට ගත යුතුය  50
 80. මුතුගල්ල සෙල්ලිපිය - මජ්ඣිම නම් කම්මල්කරු ගැන සඳහන් ය. (මෙම ලිපිය පොලොන්නරුවේ පිහිටා ඇත)  50
 81. මණ්ඩගල සෙල්ලිපිය (හම්බන්තොට) - තුලදර සුමන නම් රන්කරු ගැන සඳහන් ය.  50
 82. වේගිරිය දේවාල සෙල්ලිපිය (මහනුවර) - දටික සුමන නම් ඇත්දත් ශිල්පියා ගැන සඳහන් ය.  50
 83. වෙහෙරකෙම සෙල්ලිපිය (හම්බන්තොට) - තතවය (නූල් කටින්නා)  51
 84. මණ්ඩගල සෙල්ලිපිය (හම්බන්තොට) - සුමන නම් "වෙළෙන්දෙකු" ගල්ගුහාවක් පූජා කිරීම  51
 85. වෙහෙකෙම සෙල්ලිපිය - රෙදි වියා වෙළඳාම් කළ අයගේ සංවිධානයක් භික්ෂූන්ට ලෙන් පූජා කිරීම  51
 86. හෝපිටිගම ටැම් ලිපිය (සොරබොර වැව ටැම් ලිපිය, බදුලු ටැම් ලිපිය) - iv උදය රජුට අයත් අතර වෙළෙඳපොළවල් පාලනය සම්බන්ධ තොරතුරු ඇත  51
 87. බෝවත්තේගල සෙල්ලිපිය (දකුණු පළාත) - කබොජ මහ පුගිය  53
 88. මැදගම පුරාණ විහාර සෙල්ලිපිය (කුරුණෑගල) - තිස්ස නම් නැට්ටුවෙකු ගැන සඳහන් ය. (ඔහුගේ බිරිඳ පරුමකලු කෙනෙකි)  53
 89. නැට්ටුකන්ද සෙල්ලිපිය - ලපන තිස්ස නම් සිත්තරුවෙක් ගැන සඳහන් ය. (මොහුගේ පුතා වන සංජය කවියෙකි)  54
 90. මහඇලගමුවේ ගල්ගුහා ලිපිය (අනුරාධපුර) - තිස්සරක්ඛිත තෙරුන්ගේ අතෙවසික පුස්ස නැමැත්තෙකු ගැන සඳහන් වේ  55
 91. හැලඹගල සෙල්ලිපිය (කුරුණෑගල) - 'වසවසික' යන පදය ('වස් වසන' යන්න එහි තේරුම යි)  56
 92. කොතලකීඹියාවේ සෙල්ලිපිය (කුරුණෑගල) - 'වසවසික සහඨක' (කඨින චීවරය) (උත්තිය නම් වූ තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ඥාතීන් කඨින චීවරයක් පූජා කළ බව සඳහන් වේ)  56
 93. අභයගිරි විහාරයෙන් සොයාගත් සෙල්ලිපිය - දෙමළ ජාතික භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැන සඳහන්ය  60
 94. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ සෙල්ලිපිය - දෙමළ ජාතික පුරුෂයෙකු සමඟ විවාහ වූ සිංහල කාන්තාවක් ගැන සඳහන්ය  60
 95. හතරවන කාශ්‍යප රජතුමාගේ සෙල්ලිපිය - දෙමළ අධිකාරි 'පාඬිරද්' නැමැත්තෙකු පිළිබඳ සඳහන් ය  60
 96. වෙස්සගිරිය සෙල්ලිපිය - 'සතර් රියනක් දියට් හිඳවු දියකැට පහන්' යනුවෙන් යෙදුමක් තිබීම  67
 97. ගොඩවාය සෙල්ලිපිය (අම්බලන්තොට) - මෙම විහාරය අසල පිහිටා තිබූ වරායකින් එකතු කළ බදු මෙම වෙහෙරට පුජා කර ඇත  81
 98. සිතුල්පව්ව සෙල්ලිපිය (පළමුවන ගජබාහු රජු) - ඒ ප්‍රදේශයේ පැවති මහා විනිශ්චය ශාලාවෙන් ලැබෙන දඩ මුදල් සිතුල්පව්ව විහාරයේ වැඩ සිටි භික්ෂූන් ගේ සිව්පසය වෙනුවෙන් පූජා කළ බව සඳහන්ය  81
 99. කොණ්ඩවට්ටවාන් ටැම් ලිපිය - නිසි කාලෙට සීසෑම නොකරන පුද්ගලයන්ට කලං පහක දඩයක් නියම කිරීම  82
 100. අනුරාධපුර වෙස්සගිරියේ සෙල්ලිපිය (හතරවන මහින්ද රජු) - වැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරුවල සිහිනැටි වී මිස මුං ඇට වැපිරීම නොකළ යුතු බව සඳහන්ය  82
 101. මාඝාත නීතිය (අමණ්ඩ ගාමිණී අභය රජු) - කිසිදු සතෙකු නොමැරිය යුතු බවට වන නීතිය  83
 102. මිහින්තලා පුවරු ලිපිය (හතරවන මිහිඳු රජු) - මීහරකුන්, එළ හරකුන් සහ එළුවන් ඝාතනය කරන්නන්ට මරණ දඩුවම පැනවීම  83
 103. නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා - ජලාශවල ජීවත්වන පක්ෂින් නොමැරිය යුතු බවට නීතියක් පැනවීම  83
 104. වේවැල්කැටිය සෙල්ලිපිය (හතරවන මිහිඳු රජු) - සොරකම් කිරීම, මිනීමැරීම ආදියට දෙන දඬුවම් විස්තර කිරීම  83
 105. වෙස්සගිරියෙන් සොයාගත් සෙල්ලිපිය - වීරාංකුර නම් පන්සලක භික්ෂූන් වහන්සේලාට හතරවන කාශ්‍යප රජතුමා විසින් රන් කලං දෙසීයක් පූජා කළ බව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම  84
 106. ලාහුගල නිල්ගිරි සෑය සෙල්ලිපිය - චූලසීවලී නම් මහරැජිනක් ගැන සඳහන්ය  85
 107. රසවාහිනී නම් පැරණි සාහිත්‍ය කෘතිය - තම ස්වාමියා දුර රටක වෙළෙඳ කටයුතුවල නියැලී වසර 3 කින් නැවත පැමිණෙන තෙක් හුදකලාව සිටි කාන්තාවක් ගැන සඳහන් වේ  85
 108. රසවාහිනී නම් පැරණි සාහිත්‍ය කෘතිය - විහාරමහාදේවිය දූ පුතුන් නැති ජීවිතෙන් පලක් නැති බව පැවසීම  85
 109. සහස්සවත්ථුපකරණය - දියණිය සූප ශාස්ත්‍රයේ නිපුණ කරවීම දෙමව්පියන්ගේ වගකීමක් බව පැවසීම  85
 110. සද්ධර්මාලංකාරය - සාලිය කුමරුගේ බිරිඳ වූ අශෝකමාලා දුටුගැමුණු රජුගේ මාලිගයේ දී රසවත් ආහාර පිළියෙල කළ වග සඳහන් වීම  85
 111. දම්පිය අටුවා ගැටපදය - සූප ශාස්ත්‍රයේ දක්ෂ කාන්තාවන් මධුපාචිකා ලෙස හැඳින්වීය  85
 112. බ්‍රාහ්මණයාගම සෙල්ලිපිය (අනුරාධපුර) - පරුමකලු සමනා ගැන සඳහන්ය (මැය පරුමක නදික ගේ බිරිඳයි)  85
 113. කොක්ඇබේ පර්වත ලිපිය - තලතා ලක්ෂ්මී නම් කාන්තාව භාතියතිස්ස රජුගේ කාලයේ දී තම ධනයෙන් ශාසනික කටයුතු කිරීම  85
 114. තෝණිගල සෙල්ලිපිය (කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණාභය රජු) - වී, උඳු, මුං සහ තල ගැන සඳහන් වීම / භික්ෂූන්ට අතුරුපස ලෙස තල පූජා කිරීම  86
 115. සද්ධර්මරත්නාවලිය - දොළොස්වන සියවස වන විට ප්‍රභූන් අතර ජනප්‍රිය ආහාරයක් වූයේ සුවඳ ගිතෙලින් පිසූ මොණරමස් හා ඇල්හාලින් සෑදූ බත් ය  86
 116. දම්පිය අටුවා ගැටපදය - තිල සංගුලිකා (තලගුලි)  88
 117. සද්ධර්මාලංකාරය - 'සොඬල' යන පදය සඳහන් වේ  88
 118. පූජාවලිය - 'මාගේ දුවණියට කිරි කන්නට සරක් බානකුත් දුනමනා වේ දැ යි' යනුවෙන් සඳහන් වීම  88
 119. සද්ධර්මරත්නාවලිය - රස උළුකැඳ  88
 120. අනුරාධපුර පුවරු ලිපිය (හතරවන මිහිඳු රජු) - උස් ගොඩබිම් ඉඩම්වල කැලෑ නොකැපිය යුතු බව  89
 121. බුද්ධන්නෙහෙළ සෙල්ලිපිය (තුන්වන උදය රජු) - 'වල් වල දඬුපත් නොකපනු ඉසා' (කැලෑවල ගස්කොලන් නොකැපිය යුතු බව)  89
 122. කොණ්ඩවට්ටවාන් ටැම් ලිපිය (පස්වන කාශ්‍යප රජු) - ගස්කොළන් කළමනාකරණයේ දී රජය විසින් පනවා තිබෙන නීති රීතිවලට අනුව ක්‍රියා කළ යුතුය  89
 123. ගාල්ලේ ත්‍රිභාෂා සෙල්ලිපිය - චෙන් හෝ සෙන්පති චීන, පර්සියානු, දෙමළ භාෂාවලින් දෙවුන්දර දේවාලයේ පිහිට වූ ශිලා ලිපිය  102
 124. දැදිගම සෙල්ලිපිය - සිංහල සංගෙ මෙහෙය වූ කැකුලන්දල සිරිවර්ධන පතිරාජ ඇතුළු පිරිසට අභයදානය දීමට හයවන බුවනෙකබාහු රජු විසින් පිහිටවූ සෙල්ලිපිය  102