ආබාධිතයන් සඳහා යාච්ඤාව - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

ආබාධිතයන් සඳහා යාච්ඤාව

ආදර දෙවිපියාණනි, අංගවිකලව අසරණව මෙලොව ජිවත් වන සෑම කෙනෙකුටම ඹබ වහන්සේ විශේෂ ආදරයක් දක්වන බව අපි දනිමු. ඹවුන්ට තම දුර්වලකම් භාරගෙන අධ්‍යෛර්‍මත් නොවී අනික් අයටත් ආදර්ශවත් ලෙස ජිවත් විමට වරම් දුන මැනව. අපට ලැබී ඇති හොඳ සුවයට ඹබට ස්තුතිවන්ත වන අතරම ඒ ගැන අනුකම්පාවෙන් බලා ඒ අයට විශේෂ ආදරයක්, සැලකිල්ලක් දැක්විමට අප හැම දෙනෙකුටම අවශ්‍ය හොඳ හිත දානය කළ මැනව. එවැනි අසරණ තත්වයේ ජිවත් වන අය සමච්චලයට හා අපහාසයට ලක් නොකර, ඹවුන්ට නිතර ගරු කරන්න, ආදරය දක්වන්න, අප සැමට උදවු වුව මැනව. කිසිම දෙයක් කර ගත නොහැකිව සිටියත්, ඒ තත්වය සතුටින් භාර ගැනීම ලොවට මහඟු ආදර්ශයක් බව ඹවුන්ට මතක් කර දුන මැනව. දුක් විදින ඹවුන්ටත් ඹවුන් දකින අපටත් ගැඹුරු ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස් ගුණාංග දියුණු කර ගැනිමට ඹබ වහන්සේගේ වරපුසාදය අපට දුන මැනව. ආමෙන්.