කම්කරුවන්ගේ යැදුම - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

කම්කරුවන්ගේ යැදුම

අප මෙන් කම්කරුවෙකු වු ජේසු ස්වාමිනි, ඹබ මෙන් ජිවත් විමටද, ඹබ සමඟ වැඩ කිරිමටද, අපටත්, අපගේ සියළු සහොදර කම්කරුවන්යත් වරම් දුන මැනව. අපගේ මුළු කාළය, ඹබ වහන්සේට අයිති වේවා. අපගේ සියළු කර්මාන්ත ශාලා වැඩපල වලට, කාර්‍ය්‍යාලයන්ට, නිවාස වලට සහ පාර වලට ඹබගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා.

අසාධාරණකමින් හා වෛරයෙන්ද, නපුරෙන් හා පාපයෙන්ද අප මුදා ගත මැනව. ආමෙන්.