සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

ගුරුවරුන්ගේ යාච්ඤාව

ආදර ජේසුනි, දිව්‍ය ගුරුතුමාණනි, ගුරුවරයෙකු වශයෙන් ඔබ මට ලබා දී තිබෙන වගකීම් ගැන මම ස්තුති ප්‍රශංසා කරමි.

මෙලොව ඇති උතුම්ම වු දායාදය වන ඔබගේ දරු දැරියන්ට සිප් සතර කියා දී, ධර්මයේ පිහිටුවා, ගුණ දමින් පුර්ණව වඟකිම මා සතු බව නිතර නිතර සිහිපත් නර ගැනිමට මට පිහිට වුව මැනව.

එසේම, ඔවුන්ගේ ලෙකික සහ අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවන් සඳහා නිසි උපදෙස් දීමටත් ඹබගේ වරප්‍රසාදයෙන් මා සම්පුර්ණ කළ මැනව.

මාගේ යුතුකම් ඉටු කිරිමේදී අවංක, සත්‍යවාදීව එම කාර්යයන් කිරිමටද, නොපසුබට උත්සහයකින් මට මාගේ යුතුකම් ඉටු කිරිමට ඔබගේ ශක්තියද, ධෛර්යයද දානය කළ මැනව. ආමෙන්.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
Lakmi Perera


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,Lakmi Perera

සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

අනෙකුත් ලිපි