සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

දේව කැඳවීම සඳහා යැදුම

ස්වාමින් වහන්සේගේ මිදි උයනට උවමනා ආත්මික උද්‍යාන පාලකයන් එවන ලෙස පියාණන් වහන්සේට කන්නලව් කරන්ට අපට උගන්වා වදාළ වු දිව්‍ය ජේසුනි, ඹබවහන්සේට සේවය කිරිමෙන් බොහෝ ආත්මයන්ගේ ගැළවීමත් පියාණන් වහන්සේට මහිමයත් අත්වන ලෙස භක්ති ජුවලිත පුජා ප්‍රසාදිවරුන් හා තාපස තාපසිකාවන්ද, වැඩි වැඩියෙන් ඹබ ශුද්ධවු සභාවටද විශේෂ වශයෙන් අප රටට එවන ලෙස බැගැපත්ව ඹබ වහන්සේට කන්නලව් කරමු.

ස්වාමිනි, දැනට ඹබ වහන්සේ හමුවෙහි දනින් වැටි සිටින අප අතරින් යමෙක් ඹබ සේවය තෝරා ගන්නා සේක් නම්, සදාකාලයටම ඹබවහන්සේට අප මුව හෘදයෙන් ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. 

අපගේ ගැලවුම් කාරයාණන්ගේ මාතාවෙනි අපෝස්තුළු වරුන්ගේ රාජේශ්වරියනි, අප අතරට නිර්මලවුද, භක්ති ජ්වලිතවුද දේව සේවයට කැප වුවන්, වැඩි වැඩියෙන් ලැබෙන්ට සැලැස්සුව මැනව. ආමෙන්.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
Lakmi Perera


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,Lakmi Perera

සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

අනෙකුත් ලිපි