ප්‍රාණය භාර කිරිම - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

ප්‍රාණය භාර කිරිම

ක්‍රිස්තියානි ආත්මය ඹබ මැවු සියළු බලැති පිතා වන දෙවියන්ගේ නාමයෙන්ද, ඹබ උදෙසා දුක් වින්ද ජිවමාන දෙවියන් වු ජේසු ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ නාමයෙන්ද, ඹබට බහුල ලෙස වරප්‍රසාද දානය කළ ශුද්ධාත්මයාණනිගේ නාමෙයෙන්ද,  ඹබ මෙලොවින් පිටව යන්න

සාමයේ වාසස්ථානය අද ඹබට අත්වේවා! පූජනීය වු සියොන් හෙල මත ඹබට වාසය ලැබෙවා. දෙවියන් වහන්සේ සමඟද දේව මාතාවන් වන කන්‍ය මරියාවන් සමඟද, ශුද්ධවු ජුසේ මුනිදුන් සහ දෙවියන්ගේ සියළු දුතයන්ද, මුනිවරුන්ද සමඟ විසීමට ඹබට ලැබෙවා.

දයාබර සොහොයුර / සොහොයුරිය සියලු බලැති දෙවියන් වහන්සේගේ ශ්‍රි හස්ත වලට මම ඹබ භාර කරමි. උන්වහන්සේගේ මැවිල්ල වු ඹබ පොළෙවෛ් පසින් සෑදු මැවුම්කරුවා ඉදිරියට හැරි යන්න.

මේ ජිවිතයෙන් පිටවි යන ඹබ හමුවීමට දේව මෑණියෝද, සුරදුතයෝද, සියළු සාන්තුවරයොද පැමිණෙත්වා. ඹබ නිසා කුරුසියේ ඇණ ගසන ලද ක්‍රිස්තුන්වහන්සේ ඹබ නිසා දිවි පිදිමට කරුණා කළ සමිඳාණෝ ඹබ ගලවන සේක්වා.

ජිවමාන දෙවියන්ගේ පුත්‍රවු ක්‍රිස්තුන්වහන්සේ ඹබ පාරාදීසයට කැඳවාගෙන යක සේක්වා. යහපත් එඩේරාණන් වන උන්වහන්සේ ස්වකීය බැටළුවන් අතරට ඹබ භාරගන්නා සේක්වා. ඹබේ සියළු පව් ක්ෂමා කර උන්වහන්සේ තෝරා ගත් අය අතර ඹබ සිටවන සේක්වා.

ඹබේ ගැළවුම්කාරයාණන්ගේ මුහුණ දකිමින් දේව දර්ශණයේ සදා ආනන්දයට ඹබ සම්ප්‍රාප්ති වෙත්වා.

ස්වාමිනි, මේ ඹබගේ දාසයා/දාසිය ඹබටම භාර කරමු ජේසු ක්‍රිස්තු ස්වාමිනි ලෝකයේ ගැලවුම්කරුවාණනි ඹබ මොහු මුදා ගැනීමට කරුණාකර මෙලොවට වැඩියාක් මෙන් පරලොවෙහිදිත් ඹබගේ රාජ්‍යයේ ආනන්දයට මොහු/මැය පව් කළ නමුත් සියලු දේ මැවු දෙවියන් ඇදහු බවත් පියාණන් හා පුත්‍රයාණන් හා ශුද්ධාත්මයාණන් කෙරෙහි විශ්වාස කළ බවත් සිහි කළ මැනව. ආමෙන්.