පියකුගේ මවකගේ යාච්ඤාව - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

පියකුගේ මවකගේ යාච්ඤාව

සර්වබලධාරි දෙවි පියාණනි, ඹබගේ අනන්ත කරුණාවෙන් මට දානය කළ මෙම කැඳවීමට මම ස්තුති වන්ත වෙමි. මාගේ දරුවන් වෙනුවෙන් මාගේ යුතුකම් ඉටු කිරිමටත් ඹවුන්ට නිතරම ආදර්ශමත් ලෙසත් මිත්‍ර ශිලිව ජිවත් විමටත් අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්‍යය මට දානය කළ මැනව. 

මාගේ සැමියාට / බිරියට විශ්වාස වන්තව කටයුතු කිරිමට මා ආශිර්වාද කල මැනව. මාගේ බාහිර කටයුතු වලදි පවුලේ යුතුකම් වගකීම් අතපසු නොකිරිමට මට සහය වුව මැනව. පවුල් දිවියේ බැම්ම වන ප්‍රේමය දෙදෙරා නොයැම සඳහා මග පෙන්නුව මැනව. මා තුල ඇති මිනිස් දුර්වලකම් මැඩපවත්වා ගැනීමටද, පවුල් ජිවිතයේ විශීෂ්ඨ ගුණයන් වර්දනය කර ගැනිමටද මා දිරිගැන්වුව මැනව. 

ආදර දෙවිපියාණනි, මෙලෙස මාගේ මාගේ යුතුකම් නිසියාකාරව ඉශ්ඨ කර ගැනිමට ශාරිරික හා මානසික සුවයද ආත්මික ආලෝකයද දානය කළ මැනව. 

මාගේ මේ උතුම් කැඳවිමට අනුව යුතුකම් නිසියාකාරව ඉශ්ඨ කරිමට අවශ්‍ය ශක්තියද ධෛර්යද දානය කළ මැනව. ආමෙන්.