පුජාප්‍රසාදිවරුන් වෙනුවට යාච්ඤාව - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

පුජාප්‍රසාදිවරුන් වෙනුවට යාච්ඤාව

සදාකාලික පුජකයාණන්වු ජේසුනි / ඹබගේ පුජාප්‍රසාදිවරයන් / කිසිවකු විසින් / ස්පර්‍ශ කල නොහැකි අන්දමට / ඹබගේ දිව්‍ය හෘදය තුළ / ආරක්ෂා කළ මැනව./ ඹබගේ ශ්‍රි ශරිරය දිනපතා ස්පශර්‍ කරන / අභිෂේක ලත් ඹවුන්ගේ හස්ත නිර්මලව රැක ගත මැනව. ඹබගේ ශ්‍රි රුධිරයෙන් / දිනපතා රක්තවර්ණවු / ඹවුන්ගේ දෙතොල නිදොස්ව තැබුව මැනව / පුජාත්වරයේ මහෝත්තම ලකුණින් / මුද්‍රා තබන ලද ඹවුන්ගේ හෘද / ලෙෳකික දෙයින් වෙන්කර පවිත්‍ර කළ මැනව. / ඹබගේ ප්‍රේමය නැමති පලියෙන් / ඹවුන් ආවරණය කර ආරක්ෂා කළ මැනව. / අධික ඵල දරණු සඳහා ඹවුන්ගේ ජ්වලිත උත්සහයන්ට ආශිර්වාද කර ඹවුන්ගේ සේවය ලබන ආත්මයන් / මෙලොවේදි ඹවුන්ගේ ප්‍රිතිය හා සැනසීමද සුරලොවෙදී ඹවුන්ගේ කීරිටයද වේවා. / පිතා හා ස්ප්‍රිතු සාන්තු සමඟ සදාතනකල් ජිවත්ව / රජකම් කරන ලෝක ගැලවුම්කාර වු යහපත් වු ජේසුනි. මාගේ යාච්ඤාව / කරුණාවෙන් ඇසුව මැනව. ආමෙන්.