බයිබලය හැදෑරිමට පෙර යාච්ඤාව - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

බයිබලය හැදෑරිමට පෙර යාච්ඤාව

දෙවි සමිදුනි, ඹබගේ ශුද්ධවු වචනයෙන් ප්‍රකාශ වන පණිවිඩය හැදෑරිමට මගේ හද ද මනසද සුදානම් කළ මැනව. 

ඹබගේ ශුද්ධ වචනයේ නියම අරුත සකලාකාරයෙන් අවබෝධ කර ගැනීමටද, ශුද්ධ වචනය සහ ශුද්ධ බයිබලය පිලිබඳ නිපුනත්වයක් දැරූ වියතුන්ගේ නිගමනයන් නිසි ලෙස වටහා ගැනිමටද, එමගින් නියම සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමටද ශුද්ධාත්ම වරප්‍රසාදයන් මා වෙත පතිත කළ මැනව. 

මෙලෙසින් නිසි අවබෝධයක් ලබා ගත් මා හට ඒ තුලින් මගේ ජිවිතය සාරවත් කර ගැනිමටත් ජනතාවට එය ප්‍රකාශ කිරිමටත් ඹබගේ දේව වරප්‍රසාදයත් ශක්තියත් බහුලව දානය කළ මැනව 

මෙලෙසින් නිසි අවබෝධමක් ලබාගත් මා හට ඒ තුලින් මගේ ජිවිතය සාරවත් කර ගැනිමටත්, ජනතාවට එය ප්‍රකාශ කිරිමටත් ඹබගේ දේව වරප්‍රසාදයත් ශක්තියත් බහුලව දානය කළ මැනව. මෙකීදේ අප ස්වාමි වු ජේසු ක්‍රිස්තු තුමන් උදෙසාම ලැබෙවා ආමෙන්.