මවුපියන් යටතේ සිටින දරුවන් විසින් කළ යුතු යාච්ඤාව - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

මවුපියන් යටතේ සිටින දරුවන් විසින් කළ යුතු යාච්ඤාව

මවුපියන්ට ආදර ගෞරව කරන්ටත්, කීකරු වෙන්ටත්, අපට ආඥා කර වඳාළ වු ස්වර්ගික පියාණෙනි, මාගේ මවුපියන් සතුටු කරණ පිණිස සියලුම යුතු දේවලදි ඹවුන්ට කීකරු වෙන්ට මට සලස්වා වදාළ මැනව. ඹවුන්ටවත්, මටවත් ප්‍රයෝජන වන්නාවු සියල්ලෙහිදි ඹවුන්ගේ දැනුමැතිකම් අහන්ටත් මට නිතර සැලැස්සුව මැනව. නපුරු දැනුමැතිකම් අහමින්ද, නපුරු සමාගම් ආශ්‍රය කරමින්ද, වෙනයම් දුෂ්‍ය මාර්ග වල පැතීමෙන්ද, ඹවුන්ට දුක් දෙන්නට ඉඩ නෑරිය මැනව. ඹවුන් මා නිසා ගත් වෙහෙසත් මට ඇති දයාවත් වෙනුවට ඹවුන්ගේ සැලකිල්ලක් වෙන්ට මට සැලැස්සුව මැනව.